Zasedání dne 29.11.2001

07/08/2002

Komise územního rozvoje
na svém zasedání dne 29.11.2001 projednala následující materiály:


1. US SMÍCHOV – jih informace o předání dokumentace ÚMČ P5

Ing. Stanislav Langhammer podal
informaci o připravovaném projednání US Smíchov – jih.Toto projednání se
pozdrželo cca o 1 měsíc při kontrole dokumentace SÚRM a následných opravách.
Dle informace SÚRM jsou nyní plánovány tyto termíny veřejného projednání:
Ř Veřejné vystavení dokumentace US 17.12.2001 – 17.1.2002
Ř Veřejné projednání 22.1.2002
Ř Zasílání připomínek a námitek do 22.2.2002
Po veřejném oznámení tyto termíny budou znovu upřesněny. Termíny pro projednání
v rámci MČ P5:
Ř RMČ P5 5.2.2002
Ř ZMČ P5 21.2.2002
Ř Podání stanoviska MČ Praha 5 na SÚRM 22.2.2002
S projednáním US Smíchov – jih souvisí následující problematika:
a) Navržené změny ÚPN v dokumentaci musí být projednány v rámci stanoviska MČ
Praha 5 k US. Následně budou postupovány SÚRM jako změny navrhované MČ Praha 5
s předpokládaným zařazením do změn 05.
b) Je třeba zvážit zda MČ Praha 5 bude požadovat zpracování regulačních plánů
či ustoupí od svého požadavku uplatněném ve stanovisku k zadání. Pokud bude MČ
Praha 5 trvat na zpracování regulačních plánů bude složitější projednání. US
musí být uzavřena souborným stanoviskem (ne jen protokolem), regulační plány
mohou být schváleny cca za 4-5 let.
c) Další rozhodnutí, které by mělo být součástí stanoviska MČ k US, se týká
velkého rozvojového území (VRÚ), podaném v rámci ZMĚN 02. ZHMP již schválilo
zadání této změny (Z0175/02), schválení návrhu lze očekávat v závěru první
poloviny roku 2002. Vzhledem k tomu, že dle informace VRÚ v závislosti na
projednání US, OÚR požádá SÚRM o výklad.


2. US NOVÁ VES informace o veřejném projednání

Vstupní informaci o US Nová
Ves přednesl vedoucí OÚR ing. Stanislav Langhammer. Veřejné oznámení MHMP sekce
Útvaru rozvoje HMP o veřejném projednání US Nová Ves spojené s výkladem se bude
konat dne 18.12.2001 v 9.00 hodin ve velkém zasedacím sále v 1. patře sekce
Útvaru rozvoje hl.m. Prahy, Hradčanské nám. č. 8, Praha 1 v Martinickém paláci.

Dokumentace návrhu US Nová Ves je vystavena k veřejnému nahlédnutí na Úřadu MČ
Praha 5 v suterénu budovy na náměstí 14. října č. 9 v úřední dny, t.j. v
pondělí a středu do 26.11.2001 do 5.1.2002 vždy od 10.00 hod. do 18.00 hod., v
ostatní dny po předchozí tel. dohodě na tel. č. 57000190.
Kromě toho bude dokumentace vystavena k veřejnému nahlédnutí od 5.12.2001 do
5.1.2002 na těchto dalších místech – Úřad MČ Praha 13, Ovčí hájek 2159, P 13 –
Sekce Útvar rozvoje HMP, odbor ÚPPD, Hradčanské nám. č. 8, P1 – kanc. č. 146c v
úřední den (stř.) v době 8-12 a 13-17 h. V ostatní dny po předchozí tel.
dohodě.
Fyzické a právnické osoby, orgány a organizace jsou oprávněny zaslat své
připomínky, námitky a stanoviska nejpozději do 5.2.2002 na MHMP sekce Útvar
rozvoje HMP, odbor územně plánovacích podkladů a dokumentací, Hradčanské nám.
č. 8. P1. Dotčené orgány státní správy uplatní svá stanoviska do 20.1.2002. K
připomínkám, námitkám a stanoviskům podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
Program projednání v rámci MČ Praha 5
Ř KÚR 6.12.2001 (20.12.)
Ř RMČ P5 8.1.2002
Ř ZMČ P5 24.1.2002
Ř Předání stanoviska MČ Praha 5 do 5.2.2002


3. Stanovisko KÚR k dokumentaci k ÚŘ stavby obytného domu ul. Ježovská Praha 5,
Motol

Informaci o dokumentaci k
ÚŘ stavby obytného domu v Ježovské ulici, Praze 5 Motole podnesla KÚR ing.
arch. Ilona Volfsonová.
Na pozemku č. parc. 298/72, k.ú. Smíchov, který je ve vlastnictví MHMP a
investor, SBD – AREA uvažuje se stavbou BD s podzemními garážemi. Na tomto
pozemku je stávající bytová kotelna (č. parc. 298/73). Pozemek tvoří
trojúhelník uprostřed sídliště Homolka mezi komunikacemi Ježovská – Hennerova a
Brdlíkova. Na východní straně sousedí s veřejnou zelení a bytovými objekty o
výšce 5 NP, na jihu s objekty o 5. – 6. NP a na západě s objektem kotelny, na
severu s objekty bytovými o 9. NP.
Dle ÚPn se jedná o území "čistě obytné" (OC). Navrhovaná stavba
respektuje okolní stávající zástavbu a je navržena o 2. PP a 5. NP, objekt má
rozměr 39,0 x 30,9 m. Zastavěná plocha činí 987,0 m2, plocha pozemku činí 3
130.0 m2 a plocha zeleně činí 1 939 m2 na rostlém terénu 1 764 m2. Kapacita
stavby je 27 bytů, v 1. a 2. PP je umístěno 60 parkovacích stání. V 1. NP je
navrženo fitnes s občerstvením.

4. Studie "Náměstí
Kinských" – vstupní informace autora návrhu ing. arch. Jana Laudy

Ing. arch. Jan Lauda podal
ke studii "Náměstí Kinských" podrobný výklad. Urbanistické řešení
vychází ze stávajícího stavu, historickou stopu parku upravuje do obdélníkového
prostoru, vymezeného po obvodu alejí stromů. Po obvodu náměstí je objízdná
jednosměrná komunikace (aplikace kruhového objezdu), tramvajová doprava je na
náměstí umístěna ve stávající stopě do nepojízdného zatravněného pásu. V rámci
dopravního řešení je vytvořeno 62 nadzemních stání (místo 68 stávajících) a 122
podzemních stání. V kompoziční ose Justičního paláce je umístěna uprostřed
dlážděné plochy náměstí nová fontána s vodotryskem. Ukončení osy Štefánikovy
ulice před severní frontu náměstí je akcentováno umístění dalšího pomníku či
památníku.
Řešení dle předložené studie si vyžádá změnu územního plánu, se lhůtou vyřízení
cca 2 roky.

5. Žádost o změnu územního
plánu na pozemku č. parc. 4238/2, k.ú. Smíchov

K žádosti navrhovatele na
změnu územního plánu na pozemku č. parc. 4238/2, k.ú. Smíchov podala výklad
ing. arch. Ilona Volfsonová.
Navrhovatel žádá o změnu územního plánu z funkce "sady a zahrady"
(PSZ) na "čistě obytnou" (OC). Navrhovatel je vlastníkem pozemků č.
parc. 4238/2 a 4238/3 a objektu č. parc. 4238/4 (na pozemku č. parc. 4238/2).
Ke své žádosti přiložil rozhodnutí o stavebním povolení na stavební úpravu
tohoto objektu č.j. výst. Sm.p. 4238/4-3527/01-HR-R ze dne 11.7.01. Na pozemek
je příjezd z ul. Podbělohorské jak vyplývá ze stavebního povolení na vjezd č.j.
výst. Sm. Ob. 7-5526/98-HR-R ze dne 16.2.99. Vzhledem k tomu,že je stávající
objekt napojen na stávající žumpu, má připojení na vodovodní řad a elektrickou
přípojku, splňuje uvedený pozemek podmínku, aby mohl být stavením pozemkem. Po
provedení rekonstrukce objektu by chtěl navrhovatel využít uvedený objekt pro
bydlení. Ke své žádosti přiložil navrhovatel: výpis z katastru nemovitostí,
snímek pozemkové mapy, rozhodnutí o povolení stavebních úprav pro obj. 4238/4 a
stavební povolení pro vjezd z ul. Podbělohorské.


6. Stanovisko KÚR ke studii bytového domu v ul. Pod Kavalírkou na pozemcích
parc.č. 764, 765 a 766 k.ú. Košíře

Informaci ke studii bytového
domu v ul. Pod Kavalírkou na pozemcích č. parc. 764, 765 a 766 v k.ú. Košíře
přednesla ing. arch. Elena Lacinová.
Záměrem investora je na parcelách č. 764 – 766 vybudovat nové obytné domy s
řešením dopravy v klidu v suterénu zmíněných objektů. Vzhledem k tomu, že
stávající objekt umístěný uprostřed pozemku je z větší části využíván
průmyslově a pro záměry investora (zbudovat čistě obytný objekt) nevhodný,
počítá se s jeho zbouráním. Tím se vytvoří souvislé parcelně spojené území pro
výstavbu nových bytových domů (4 sekce se samostatným vstupem), adekvátně
řešených jako soustava bytových objektů o několik bloků blíže k centru města.
Tím se dosáhne určité architektonické obdoby okolní zástavby. Architektonický
výraz nově navrhovaných objektů, jakož i výška hlavní římsy a hřebene střechy
bude korespondovat s okolní zástavbou. Novou výstavbou vznikne celkem 67
bytových jednotek. Doprava v klidu je řešena v suterénu nové výstavby
zbudováním 95 parkovacích stání. Doprava v klidu, jakož i další parametry navrhovaného
objektu respektují vyhlášku o OTP na výstavbu HMP.

7. Stanovisko KÚR k návrhu
umístění pavilonu občerstvení na pozemku parc. č. 551/1 v k.ú. Smíchov při
Hořejším nábřeží

Informaci k návrhu umístění
pavilónu občerstvení na vlastním pozemku žadatele č. parc. 55/1 v k.ú. Smíchov
při Hořejším nábřeží přednesla ing. arch. Elena Lacinová.
Navrhovaný objekt je umístěn do stávajícího terénu. Jeho zastavěná plocha je
navržena cca 35 m2 a jeho výška do 3,5 m.

8. Stanovisko KÚR k dokumentaci
k územnímu řízení o umístění stavby "Německá škola v Praze 5"

Německá škola v Praze 5 na
pozemcích č. parc.1342/42 a 1342/43 v k.ú. Jinonice bude osmileté gymnázium,
které bude sloužit též pro žáky české národnosti. Vzhledem k volné kapacitě škol
v Nových Butovicích, mohou žáci ZŠ ze západní části rezidenční čtvrti Nad
Zámečkem docházet do školy na území MČ Praha 13, žáci z východní části mohou
navštěvovat Tyršovu školu na území P5 – Jinonice.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě