Zasedání dne 28. 6. 2001

07/08/2002

Na svém 11. zasedání 28.
6. 2001
projednala komise územního rozvoje tyto materiály:


1. Trhací práce malého rozsahu při ražbě východní tunelové trouby
"Mrázovka" úsek km 14,502 – 15,145

MČ nemá námitek proti použití
trhacích prací malého rozsahu při splnění vymezených podmínek směřujících k
minimalizaci trhacích prací, dodržování hygienických limitů účinků hluku a
vibrací a bezpečnému provádění prací tak, aby nedošlo k poruchám stavebních
objektů.

2. Návrh podzemního
parkování na pozemcích č. parc. 2981 a 2982, k. ú. Smíchov

Komise doporučila
zpracování dalšího stupně dokumentace.

3. Návrh administrativní
budovy, servisní haly, centrálního prodeje a skladu nástrojů firmy LETZ
nástroje s.r.o. Praha 5, ul. Pod Kotlářkou

K uvedenému návrhu nebyly
vzneseny žádné námitky.

4. Návrh změny územního
plánu na pozemku č. parc. 433/1, k. ú. Radlice

Dle územního plánu
sídelního útvaru hl.m. Prahy se uvedený pozemek nachází na území "ZN"
– přírodní nelesní plochy. Za účelem realizace sportoviště pro lukostřelbu
komise souhlasí se změnou územního plánu na území "SP" – sloužící
sportu.

5. Návrh změny územního
plánu na pozemku č. parc. 1231/30 k.ú. Jinonice při ulici Novoveská za účelem
zabezpečení přístupu k pozemkům s funkčním využitím "OC" – čistě
obytné.

Komise souhlasí se změnou
územního plánu.

6. Posouzení
architektonické studie "Administrativní budova" na pozemcích č. parc.
977/2,3 ; k. ú. Hlubočepy při ulici Devonské.

Komise nemá k předložené
studii námitky.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě