Zasedání dne 20. 12. 2001

07/08/2002

Komise územního rozvoje
na svém 23. zasedání dne 20. 12. 2001 projednala následující materiály:


1. Informace k projednání studie Břevnovské radiály

Výklad k projednání studie
Břevnovské radiály přednesl Ing. S. Langhammer.
Informoval o vystavení dokumentace studie Břevnovské radiály v suterénu budovy
ÚMČ č. 9 na nám. 14. října, P5 – do 18.1.2002.
Výklad ke studii se bude konat dne 10.1. 2002 v 9.00 hod. ve velkém zasedacím
sále v 1. patře MHMP, sekce Útvaru rozvoje hl.m. Prahy, Hradčanské nám. č. 8,
Praha 1 – Martinický palác
Dokumentace návrhu urbanistické studie bude vystavena k veřejnému nahlédnutí v
pracovních dnech od 19.12. 2001 do 18.1. 2002 na ÚMČ Praha 5 v úřední dny
(pondělí a středa) v 8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.00 hod. V ostatní dny po
předchozí telefonické dohodě.
Připomínky lze uplatnit do 4. 2. 2002 včetně, písemnou formou předáním do
podatelny sekce Útvaru rozvoje hl.m. Prahy, Hradčanské nám. č. 8, Praha 1 –
Martinický palác
K připomínkám, námitkám a stanoviskům podaným po této lhůtě se nepřihlíží.


2. Dokumentace k územnímu řízení dostavby areálu na pozemcích č. parc. 967/12,
13, 17, 18 v Praze 5, Barrandov

Výklad k dokumentaci k
územnímu řízení dostavby provozně administrativního areálu na pozemcích č. parc.
967/12, 13, 17, 18 k.ú. Hlubočepy při ulici Geologické v Praze 5, Barrandov
přednesla ing. arch. I. Volfsonová.
Objekt bude sloužit jako kanceláře, osmi podlažní jádro tvoří šesti podlažní
část, která přechází na tří podlažní trakt napojený na stávající přízemní
objekt s nástavbou.
Je navrženo celkem 2 500 m2 kancelářských prostor s kapacitou pro 200
zaměstnanců.


3. Návrh na pořízení změny územního plánu na pozemku č. parc. 4238/2 k.ú.
Smíchov, Praha 5

Výklad k návrhu na pořízení
změny územního plánu na pozemku č. parc. 4238/2 k.ú. Smíchov, Praha 5 přednesla
ing. arch I. Volfsonová
Změna se týká pozemku se stávajícím objektem z PSZ (sady a zahrady)na OC (čistě
obytné).
Změna bude provedena "plovoucí značkou"

4. Návrh na pořízení změny
územního plánu na pozemku č. parc. 1108 k.ú. Hlubočepy – Klukovice, Praha 5

Výklad k návrhu na pořízení
změny územního plánu na pozemku č. parc. 1108 k.ú. Hlubočepy – Klukovice, Praha
5 přednesla ing. arch I. Volfsonová


5. Návrh na úpravu územního plánu pro lokalitu "Třístoličná"

Výklad k návrhu na změnu
územního plánu pro lokalitu "Třístoličná" přednesla ing. arch. E.
Lacinová. Jde o úpravu směrné části územního plánu – změnu indexu míry využití
území z "D" KPP (koeficient podlažní plochy) = 0,8 na "E"
KPP(koeficient podlažní plochy) = 1,1. Cílem studie je prokázat, že dané území
je možné v širším kontextu zastavět více, než je stanoveno současným indexem
míry využití území D. Současně není dotčena možnost případné výstavby na
pozemcích 4198/32 a 4198/86. Území o celkové rozloze 5 625 m2 se nachází v
lokalitě bývalého skladového areálu Sběrných surovin při ulici Třístoličná.
Bývalé skladové objekty jsou zdemolovány. V současnosti je pozemek vyčištěn a
nenachází se na něm žádné objekty. Pozemky jsou mírně svažité k jihu. V širším
okolí lokality převládá zástavba cca 4-5 podlažních rodinných řadových domů ze
70. let, ale nejbližší okolí je tvořeno poměrně vysokými obytnými objekty (dva
věžové panelové domy na severu, novostavba na západě).


6. Urbanistická studie SMÍCHOV-JIH – informace k projednání urbanistické studie

Informace k projednání
urbanistické studie Smíchov – jih přednesl ing. S. Langhammer.
Veřejné projednání spojené s výkladem se bude konat dne 22.1.2002 v 9.00 hod ve
velkém zasedacím sále v 1. patře Sekce Útvaru rozvoje hl.m. Prahy, Hradčanské
nám. č. 8, Praha 1 – Martinický palác
Dokumentace návrhu urbanistické studie bude vystavena k veřejnému nahlédnutí v
pracovních dnech od 17.12.2001 do 17.1.2002 na ÚMČ P5 v úřední dny (pondělí a
středa) 8.00 – 12.00 hod. a 14.00 – 17.00 hod.
Připomínky lze uplatnit do 22.2.2002 na MHMP sekce Útvar rozvoje hl.m. Prahy,
odbor územně plánovacích podkladů a dokumentací Hradčanské náměstí č. 8, Praha
1. K připomínkám. Námitkám a stanoviskům podaným po této lhůtě se nepřihlíží.


7. Studie "SMÍCHOVSKÉ NÁBŘEŽÍ-JIH" – výklad autora od 17.15 do 17.30
hodin

Výklad přednesl p. L.
Lacina – student 5. ročníku ČVUT.


8. Letní stáž studentů architektury Coloradské university USA, konané v r. 2001
v Praze

Informaci o letní stáži
studentů architektury Coloradské university USA, konané v roce 2001 přednesl
ing. S. Langhammer


9. Stanovisko komise k předložené urbanistické studii NOVÁ VES

Informaci o urbanistické
studii Nová Ves přednesl ing. S. Langhammer
Komise ve svém usnesení zdůraznila, že studie prokázala nevhodnost využití pro
zástavbu rodinnými domy, dále komise zásadně nesouhlasí s navrženým dopravním
řešením, které nerespektuje přirozené územní vztahy – napojení na Prahu 13,
Velkou Ohradu a doporučila využít předešlé studie pro argumentaci při hodnocení
řešení území.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě