Zasedání dne 16. 8. 2001

07/08/2002

Komise územního rozvoje na
svém 14. zasedání dne 16. 8. 2001 projednala následující
materiály:


1. Silniční okruh kolem Prahy – stavba 514 Slivenec – Lahovice, dokumentace
k ÚŘ

Objednatel: Ředitelství
silnic a dálnic – Praha 4
Projektant: ing. Lebeda Jiří, Dopravně inž.kancelář, dat. 07/2001
Místo stavby: Praha 5
Rozsah stavby: 4 pruhová komunikace A1 o délce 6 km, tunel 1 625 m, most přes
lochkovslé údolí 500 m.
Výklad přednesla: ing. arch. Elena Lacinová

Komise územního rozvoje
(KÚR) bere předloženou dokumentaci k územnímu řízení na vědomí.


2. Záměr umístění stavby firmy PHARMACON RESEARCH na pozemku č. parc. 373/1,
k.ú. Motol

Dvoupodlažní budova o tvaru
čtverce je umístěna v návaznosti na areál Motolské nemocnice. Dle ÚPN leží v
ploše VVZ, určené pro zdravotnictví a sociální péči. Jedná se o umístění
pavilonu s klinickým oddělením pro experimentální část studií, oddělením,
administrativou a sklady.

KÚR souhlasí se záměrem
umístění stavby


3. Přístupový koridor na pozemek č. parc. 4969, k.ú. Smíchov, ulice
Stroupežnického 2328/30, dokumentace k ÚR

Účelem stavby je zřízení
vstupů do suterénu domu, kde majitel domu uvažuje o zřízení prodejních prostor.
Původně v suterénu byly prostory sušárny, prádelna, které již nájemníci nevyužívají.

KÚR se ztotožňuje se
záporným stanoviskem OÚR MHMP ze dne 23. 3. 2000. OÚR. Úřad MČ Praha 5 prošetří
soulad návrhu s US Smíchov – střed, ve vztahu k uvedenému stanovisku OÚR MHMP.


4. Stanovisko k dokumentaci k ÚR stavby "Bytový dům ul. Slávy Horníka",
k.ú. Košíře

Bytový dům na pozemcích č.
parc. 489, 490, 491, k.ú. Košíře řeší dostavbu proluky. Objekt je čtyřpodlažní
s plochou střechou. Obsahuje 7 bytových jednotek, v parteru parkování pro 8
osobních automobilů.
Investor: ing. L. Kroft
Projektant: Atelier A.B.D.

KÚR nemá k navržené stavbě
zásadní připomínky. Požaduje doplnit dokumentaci k ÚR podle vyhl. 132/98 Sb. –
zákres stavby urbanistického začlenění do okolí, studii osvětlení a oslunění
bytů nového objektu do ul. Slávy Horníka.


5. Nástavba na domech č.p. 1135/5 a 1135/7, v České ulici, k.ú. Košíře,
dokumentace k ÚR

Jedná se nástavbu 4
podlažních bytových domů, přičemž 2. patro nástavby je po celém obvodu
ustoupeno a nástavba je zakončena sedlovou střechou a nestejném spádu. Celkem
je navrženo 6 bytových jednotek. Bylo upuštěno od nároku na parkování pro
vzniklé byty.

KÚR bere předloženou
dokumentaci k ÚR na vědomí


6. Bytový dům ul. Štěpařská – Barrandov, dokumentace k ÚR, č. parcely 886/6

Investor stavby: PALACE
ENGEL DEVELOPMENT s.r.o.
Projektant: HEYWORTH STUDIO
Navržený objekt ve tvaru písmene "H" o 7 N.P. a 2 P.P., kde jsou
navrženy garáže. Objekt je pavlačový, 126 malometrážních bytů. Dle ÚPN je index
míry využití území "G". Dle US Barrandov je stanoven počet podlaží 4.
až 5. N.P. pro tuto plochu (SV).

KÚR požaduje, aby
dokumentace byla zpracována v souladu s US Barrandov

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě