Zasedání dne 12.4.2001

07/08/2002

Na svém 8. zasedání 12.4.2001
komise územního rozvoje projednával následující materiály:

1./ Stánek OVOCE-ZELENINA
jako mobiliář do městské památkové zóny

Materiál byl znovu projednáván na základě žádosti investičního odboru. Jednání
se 
zúčastnila zástupkyně investičního odboru ing.Brůhová a autorka návrhu
ing.arch.
Gabrielová. Oproti původně předloženému návrhu na jednání dne 19.10.2000, kdy
by
zamítnut jako nevhodný do památkové zóny, byl změněn pouze tvar střechy, jinak
zůstal
návrh stejný. Stanoviska příslušných orgánů státní správy jsou kladná.

Usnesení:
———-
Komise odkládá projednání na příští jednání komise, kdy bude k dispozici
původní znění
usnesení ze dne 19.10.2000. Hlasování: 12 členů pro/0 proti/ 0 se zdržel


2./ Návrh na rozšíření úloh pro letní stáž studentů architektury USA

Členové komise obdrželi
písemný materiál, zpracovaný ing.Langhammerem, v němž je
proveden rozbor situace ve střední části Smíchova a návaznosti nového centra
Smíchova
na území jižním směrem. Protože lze předpokládat, že zájem investorů se po
vyčerpání
možností v centru obrátí tímto směrem, je třeba v předstihu toto území řešit z
hlediska
potřeb MČ Praha 5. V současné době se zpracovává urbanistická studie, řešení
území se 
jeví rovněž jako vhodná úloha pro studenty USA.

Usnesení:
Komise souhlasí se zadáním této úlohy. Hlasování: 12 členů pro/ 0 proti/ 0 se
zdržel.

3./ Stavební uzávěra pro TT
Laurová-Radlice

Odbor územního rozhodování
obdržel žádost Magistrátu hl.m.prahy o zaujetí stanoviska
k návrhu obecně závazné vyhlášky hl.m.Prahy o stavební uzávěře pro trasy
kolejové
dopravy. Pro Prahu 5 se jedná o uzávěru pro TT Laurová-Radlice. Návrh
předpokládá
rozšíření stavební uzávěry směrem na jih až k Radlické ulici a pro přilehlý
úsek rozšířit
pás 25 m mírně směrem k jihu. Návrh byl projednán na jednání poradní skupiny
Útvaru
rozvoje hl.m.Prahy a byl s ním vysloven souhlas.

Usnesení:
Komise souhlasí s vyhlášením výše uvedené stavební uzávěry. Hlasování: 12 členů
pro,
0 proti, 0 se zdržel.

-.-

Další jednání komise se
bude konat dne 26.4.2001.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě