Zasedání dne 10.5.2001

07/08/2002

Na svém 10. zasedání 10.5.2001
projednala komise územního rozvoje tyto materiály:


1. Záměr výstavby golfového hřiště v Motole.

Návrh předložila společnost GOLF Praha a.s. Hřiště by mělo být realizováno v
prostoru mezi budoucí Břevnovskou radiálou, ul. Kukulovou, Plzeňskou a západní
hranicí MČ Praha 5 a Praha 6. Cílovým řešením je hřiště s 18 jamkami umožňující
pořádat i mezinárodní soutěže. Součástí budou i klubovna, soc. zařízení,
nekrytý přírodní bazén, tenisové kurty a další zařízení související s provozem
golfového hřiště. Kromě toho by zde měla být i sportoviště pro občany Prahy 5,
cyklistické a pěší stezky apod.

Dle územního plánu
stávající funkční využití realizaci výše uvedeného záměru neumožňuje.
Navrhovatel proto žádá o změnu územního plánu.

Vzhledem k tomu, že dosud
není známo vedení Břevnovské radiály, nelze zatím zahájit realizaci záměru do
doby stanovení přesného trasování Břevnovské radiály.


2. Návrh změny územního plánu na pozemku č.parc. 887/3, k.ú. Hlubočepy z
"veřejného vybavení – mateřské, základní a střední školy" na
"sloužící sportu".

Jedná se o pozemek ,který
je součástí plochy, určené pro výstavbu školy na Barrandově při 
ul. Högerova. Navrhovatelka – vlastnice pozemku – zde navrhuje výstavbu
víceúčelové haly s nutným zázemím a občerstvením s tím, že tato hala by mohla
být využívána také budoucími školami.


3. Návrh úpravy územního plánu-kódu využití území pro návrh stavby
"Technologický park Jinonice".

Stavba je navrhována na
pozemcích v prostoru mezi budoucí Radlickou radiálou a ul. Pekařskou. Vzhledem
k této poloze bude sloužit jako bariérový dům chránící obytné budovy obytného
souboru Nad Zámečkem před negativními vlivy dopravy.

Podle územního plánu se
jedná o plochu "ostatní zvláštní bez určení funkční náplně" se
stanovenými kódy využití území. Vzhledem k tomu, že stanovené kódy nevyhovují
navržené stavbě, navrhovatel žádá o jejich úpravu, event. jejich zrušení.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě