Zasedání dne 1. 11. 2001

07/08/2002

Komise územního rozvoje na svém 20. zasedání dne 1. 11. 2001 projednala následující
materiály:


1. Zastavovací studie areálu "Pod Kotlářkou", Praha 5 – vstupní
informace

Areál je řešen na pozemku parc.
č. 1899, k.ú. Košíře, spadající dle ÚPn do území výroby nerušící (NV), který je
v souladu s funkčním využitím dle územního plánu sídelního útvaru HMP za
podmínky dodržení míry využití území.
Cílem studie je rámcově vyřešit uvažovaný stavební program v možnostech
odpovídajících dané lokalitě. Jedná se o novou výstavbu na místech stávajících,
fyzicky i morálně dožitých staveb.
Stavební program řeší uzavřenou nízkopodlažní zástavbu s třemi objekty: služeb,
obchodu s administrativou a bydlením.
Je navržená prosklená pasáž s třemi vystupujícími objekty o 2 – 4 nadzemních
podlažích. V přízemí a v části suterénu (areál má podélné převýšení min. 4,5 m)
jsou umístěny služby, obchodní plochy kolem pasáže a potřebné parkingy. V
podlažích jednotlivých objektů jsou umístěny služby, kanceláře a byty.

2. Studie
"Sportovní a rekreační areál Praha 5, Radlice" – vstupní informace

Studie se zabývá dostavbou
areálu v Radlicích. Rozšíření areálu je dle Úpn jednak na plochách spadajících
do území sloužící sportu (SP), a do území zvláštního ostatního bez specifikace
funkční náplně (ZOS). Záměr studie sportovního areálu v Radlicích je v souladu
s funkčním využitím ploch dle Úpn.

3. US Smíchov – jih –
informace o veřejném vystavení

Veřejné vystavení
urbanistické studie se bude konat v suterénu budovy č. 9 – datum bude aktuálně
upřesněn po dodání US.

4. US Nová Ves –
informace o veřejném vystavení

Veřejné vystavení
urbanistické studie se bude konat od 26.11. 2001 v suterénu budovy č. 9, termín
veřejného projednání nebyl dosud stanoven

5. Projekt OUTDOR –
informace

Ing. Langhammer podal
informaci o činnosti olomouckého lanového centra Proud, které nabízí na ploše 3
500 m2 možnost trávení volného času ve městě od dubna do listopadu. Lanová
dráha je určena téměř pro kohokoliv, kdo je běžně zdravý a starší dvanácti let.
Nabízeny jsou tzv. "nízké lanové aktivity", které se provádí na zemi
nebo ve výšce od 0,3m do 1,5m a "vysoké lanové aktivity" ve výšce 8m
za použití lezeckého vybavení. Lanové aktivity klienta jsou vedeny po celou
dobu programu kvalifikovaným personálem.
Obdobné cvičiště by mělo být i na území hl.m. Prahy, OÚR prověřuje možnost
umístění i na území MČ Praha 5

6. Stanovisko KÚR k
zadání studie "Posuzování variant Radlické radiály dle US Radlice –
Jinonice pro potřeby MČ Praha 5 a vytipování vhodného zpracovatele

KÚR souhlasí se zadáním a
posouzením variant Radlické radiály dle US Radlice – Jinonice pro potřeby MČ
Praha 5 a vytipování vhodného zpracovatele.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě