Zápisy dětí z Ukrajiny začínají v červnu

31/03/2022

 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání a k základnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 67/2022 ze dne 17. 3. 2022 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

 

Zákon č. 67/2022 upravuje opatření v oblasti školství, která se vztahují na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. A to v návaznosti na provádění rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného vysídlení osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana (dále jen „cizinec“).

 

Ředitel mateřské nebo základní školy, která má stanoven spádový obvod podle § 178 odst. 2 nebo § 179 odst. 3 školského zákona, stanoví místo a dobu dalšího zápisu k předškolnímu nebo k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to v době od 1. června 2022 do 15. července 2022. Na zápis podle věty první se vztahují pravidla pro zápis podle školského zákona s výjimkou termínu konání podle § 34 odst. 2 a § 36 odst. 4 školského zákona.

 

K zápisu podle výše uvedeného může podat přihlášku jen cizinec. Nelze ale podat přihlášku k zápisu konanému § 34 odst. 2 a § 36 odst. 4 školského zákona.

 

Zápisy do MŠ a ZŠ se budou konat v jednotlivých školách, ředitelé stanoví přesné termíny konání zápisů v rámci stanoveného období. Na webových stránkách jednotlivých škol budou zveřejněny podrobné informace o termínu, průběhu zápisu a o dokladech nutných k předložení.

 

Připomínáme povinné očkování dětí přihlašovaných k docházce do MŠ, kromě dětí s povinnou předškolní docházkou (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné).

 

Městská část Praha 5 má obecně závaznou vyhláškou stanovený pro své mateřské školy jeden spádový obvod. Tím je celá městská část Praha 5. Každá základní škola zřizovaná MČ Praha 5 má obecně závaznou vyhláškou stanovený svůj školský obvod, který lze nalézt na webových stránkách ÚMČ Prahy 5 v sekci školství. Tuto informaci lze vyhledat i na webových stránkách jednotlivých škol. Termíny zápisů na jednotlivých MŠ a ZŠ budou vyvěšeny také na webových stránkách ÚMČ Prahy 5 v sekci školství. Ředitelé škol rozhodnou o přijetí cizince ke vzdělávání do naplnění kapacity škol.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě