Zápis ze zsedání 15. KÚR ze dne 4.8.2005

 


 


1.)Podnět na změnu ÚPn Z 12/07 Vrchlického č.parc. 1418/1,2 ,1421/1,2,1419/7 k.ú.Košíře  
    ze  stávajícího VN a SVO na OV


Žadatel  o změnu uvažuje s výstavbou bytového domu.  V současné době jsou na pozemcích 
objekty   kanceláří a ubytovny


 


Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn na  č.parc. 1418/1,2, 1421/1,2,  1419/7 k.ú.Košíře  
ze  stávajícího VN a SVO na OV2.)
Sportovně – rehabilitační centrum Hlubočepská ulice – dokumentace k ÚR, na  pozemcích 
     č.parc. 135/11,162/12,135/1,136 k.ú. Hlubočepy
Předmětem návrhu II. etapa stavby „Sportovně rehabilitačního centra“, s tenisovým areálem,  
v návaznosti na I. etapu stavby   „Polyfunkční dům Hlubočepská“ kde již probíhá realizace.


Účelem je vybudování sportovního tenisového areálu se třemi tenisovými kurty a   
odpovídajícím sociálním, rehabilitačním a skladovým zázemím. Součástí stavby
jsou připojovací inženýrské sítě a obslužné zpevněné plochy.


KÚR  souhlasí s umístěním stavby„Sportovně rehabilitační centrum Hlubočepská ulice“ na pozemcích č.parc. 135/11,162/12,134,135/1,136 k.ú. Hlubočepy, dle dokumentace dat. 07/2005


 


3.)  Polyfunkční objekt Mlynářka   na pozemcích č.parc. 3970/1,3968, 3839/2,  4839/4,5,6,8,


3966/1,3970/2,3967/1,2,3, k.ú. Košíře – dokumentace k ÚR


Na 14.zasedání KÚR bylo požadováno po zpracovateli dokumentace doplnění  situace hmotového řešení stavby „Polyfunkční objekt Mllynářka“  při ulici Holečkova o zákres stavby obytného souboru Mlynářka, investora Central Group při ulici Plzeňské a dořešení                         parteru objektu B z Holečkovy ulice ve smyslu funkce OV


Po předložení požadovaných materiálů komise přijala toto usnesení :


KÚR souhlasí


1. s umístěním stavby „Polyfunkční dům Mlynářka“ objekt „A“ na pozemcích č.parc. 3970/1,3968, 4839/4 a objekt   „B“ na pozemcích  3839/2, 4839/5, 3966/1, 4839/6, 3970/2, 3967/3, 3967/2, 3839/7, 3967/1, 4839/8 k.ú. Smíchov, dle dokumentace 03/2005


2. s výjimečně přípustným využitím území OV pro umístění administrativních ploch a komerčních ploch nad 1500 m2


 


4) Podnět na změnu ÚPn Z 13/07 Hoškova, pozemek  č.parc. 1479/112 k.ú. Košíře


Pozemek leží uvnitř obytného souboru při ulici Česká, ,je zařazen do území VVS (mateřské
školy, školy a školská zařízení). Změnou nedochází ke zrušení funkce školských zařízení,
dochází ke změně poměru ploch OC a VVS.


 


Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn na pozemku č.parc. 1479/112 k.ú. Košíře ze stávajícího funkčního využití „mateřské a základní a střední školy“ (VVS) na území „ čistě obytné“(OC)


Zapsala: Ing. Ilona Volfsonová