Zápis ze zasedání 5.komise územního rozvoje 8.4.2004

11/02/2005

 


Komise na svém zasedání dne  8.4.2004 projednala následující materiály:


 


1. Podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 1167/1,1167/2,3,4, 1666 k.ú. Hlubočepy při ulici Do Klukovic


Podnět na změnu  územního plánu SÚ hl.m. Prahy na pozemcích parc.č. 1167/1, 1167/2,3,4 a 1166 k.ú. Hlubočepy – ze stávajícího funkčního využití „zahrádky a zahrádkové osady – PZO“ na „čistě obytné – OC“ komise doporučila


 


2. Podnět na změnu ÚPn na pozemcích parc.č.1554,1555,k.ú.Hlubočepy


 Komise vzala  předložení podnětu na změnu ÚPn na pozemcích parc.č. 1554 a  1555,k.ú.Hlubočepy  ze stávajícícho funkčního využití  „přírodní nelesní plochy – ZN“ na „čistě obytné – OC“ na vědomí a pořizování změny nedoporučuje do doby dořešení  napojení předmětného území Žvahova na komunikační systém


3.Obytný soubor Mlynářka – dokumentace k územnímu řízení na parc.č.1239/1,1240, 1992/12, 14, 1217,1218,1219,1220,1221,1232/1,1233/1,2, 1234,1238 k.ú.Košíře


Dokumentace řeší  dostavbu stávající fronty obytných domů mezi ulicemi  Plzeňskou, Starokošířskou a Pod radnicí na pozemcích  1239/1, 1240, 1292/12, 1217,1218, 1219, 1220,1221,1232/1,1233/1,2,1234, 1238 a 1992/14 k.ú. Košíře včetně napojení na komunikace a inženýrské sítě


Komise k dokumentaci k územnímu řízení na umístění stavby „ Obytný soubor Mlynářka“ v dat.01/2004 nemá námitky ani připomínky

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě