Zápis ze zasedání 4.komise územního rozvoje dne 25.3.2004

11/02/2005

 


1. Podnět na změnu územního plánu na pozemcích parc.1017/ 8 až 17,1017/38 k.ú. Hlubočepy ulice Miroslava Hamra


KÚR souhlasí


S podnětem na změnu  územního plánu SÚ hl.m.Prahy na pozemcích parc.č.1017/8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,38 k.ú.Hlubočepy – Barrandov ,ulice Miroslava Hamra ze stávajícího funkčního využití „zahrádky a zahrádkové osady – PZO“ na „čistě obytné – OC“


2. Dokumentace k územnímu řízení stavby „ DOSTAVBA PROLUKY “k.ú. Košíře parc.č.809/1,2,810/1,2, 829/1,2


Předmětem návrhu je dostavba nárožní proluky v bloku stávajících činžovních domů mezi ulicemi Vrchlického, Pod Klamovkou a Pod Kavalírkou. Novostavba bude mít 8 nadzemních a jedno podzemní podlaží. Prostor před bytovým domem po dokončení úprav bude sloužit jako park s integrovaným dětským hřištěm.Počet bytů  33 malometrážních a 19 parkovacích stání v podzemních garážích


KÚR  souhlasí


1. S předloženou dokumentací k územnímu řízení stavby „DOSTAVBA PROLUKY “   k.ú.Košíře na parc.č.809/1,2,810/1,2 ,829/1,2,zprac.v 10/2003


2. KÚR doporučuje :


Bude-li vyžadovat umístění stavby výjimku z OTPP týkající se osvětlení a oslunění bytů ve stávajících sousedních bytových objektech, projedná investor tuto problematiku  s MČ Praha 5


3.Návrh  změn  04
Sekce Útvar rozvoje hl.m. Prahy oznámil formou veřejného oznámení s datem 8.1. 2004 projednávání  NÁVRHU změn územního plánu  SÚ hl.m. Prahy „ZMĚNY O4“


S přehledem změn územního plánu hl.m. Prahy, týkajících se území MČ Prahy 5 seznámil  členy komise  vedoucí odboru územního rozhodování ing.arch. Hejtmánek    


KÚR   


1. b e r e   n a  v ě d o m í  vyřazení změn č.Z 0524/04, Z 0537/04, Z 0562/04,


 Z 0578/04, Z 0580/04, Z 05801/04, Z 0582/04, Z 0625/04 z vlny Z – O4 Změn        územního plánu hl.m. Prahy


2. b e r e   n a  v ě d o m í   pokračování procesu pořízení změn č. Z 0457/04,  


    Z 0458/04, Z 0518/04, Z 0520/04, Z 0624/04, Z 0563/04, Z 0644/04, Z 0645/04,


    Z 0646/04, Z 0579/04 a Z 0760/04 ve vlně Z-04 Změn územního plánu hl.m.Prahy a  doporučuje RMČ Prahy 5 předložit ZMČ Praha 5 návrh na pokračování pořízení těchto změn


4. Krajinářsko – architektonická studie – Obnova parku „Cibulce “ (ČSOB)


Studie byla zadána s cílem získat koncept obnovy významné památky na území hl.m. Prahy za vzniku plně funkčního prostoru. Má být východiskem pro legislativní a  správní  změny nutné k realizaci obnovy parku a základem pro územně plánovací a projektovou práci.


KÚR


1. doporučuje krajinářsko –architektonickou studii obnovy parku „Na Cibulce“  dat. 11/2003, použít jako výchozí podklad  pro další projektovou práci s tím, že na přípravě a postupu realizace tohoto záměru by měly spolupracovat odbory OÚR, OŽP  a   OMZ  ÚMČ Praha 5 a průběžně informovat komisi


2. doporučuje zakoupit pro potřeby MČ Praha 5 předloženou studii, vzhledem k jejímu  obsažnému a kvalitnímu zpracování

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě