Zápis ze zasedání 22.komise územního rozvoje dne 24.11.2005

12/12/2005

 


 1.) Podnět na změnu ÚPn  Z 24/07  „ Lohniského “ na pozemku č.parc. 1044/1 k.ú. Hlubočepy


     ze stávajícího ZN na OC
     Komise  se seznámila se stanoviskem zpracovatele US Barrandov ke změně funkčního využití


     pozemku
     Komise  doporučuje podnět na pořízení změny ÚPn na pozemku č.parc. 1044/1 k.ú. Hlubočepy

    2.).Podnět na změnu ÚPn  Z 34/07 „Slavínského“  na pozemku č.parc.  67/12, 967/13, 967/17,
     ze stávajícího „ostatní zvláštní bez specifikace funkční náplně – ZOS“ na smíšené městského


     typu –SVM“
:
Komise doporučuje podnět na pořízení změny ÚPn na pozemcích č.parc. 967/12, 967/13, 967/17, 967/18  k.ú. Hlubočepy ze  stávajícího ZOS na SVM
  


3) Obytný soubor Neklanka – DÚR na pozemcích č.parc. 1315,1316/1,1316/7 k.ú. Smíchov


    Předmětem návrhu je zástavba mezi ulicemi Na Neklaníce, Na Laurové a Braunova. V ulici Na  Neklance se jedná o část proluky. Objemově je soubor rozčleněn na stavební bloky
SO  A  a B – bytové domy a  SO C –   třípodlažní  podzemní  objekt hromadných garáží.  Bytový dům  SO A je pětipodlažní, ve tvaru „L“ , objekt SO B je čtyřpodlažní chodbový dům s plochou střechou. Celkem situováno  97 bytů ,cca 102 parkovacích míst v podzemních garážích.


  Komise souhlasí s umístěním stavby „ Obytný soubor Neklanka“ na pozemcích č.parc. 1315,


  1316/1, 1316/7 k.ú. Smíchov dle dokumentace dat. 05/2005


                                                                                                               
4.) Úprava směrné části ÚPn pro pozemky č.parc. 970/1, 971/5, 971/8, 971/9  k.ú. Hlubočepy z 


   D  na F v území SVM , stavby  „Polyfunkční areál Devonská


   Dokumentace na úpravu směrné části ÚPn je předkládána v upravené verzi pro 3 bytové    


   domy  a 1 víceúčelový objekt s podzemním parkingem. MČ Praha 5 doporučila v roce
   2003 úpravu ÚPn pro návrh   4 bytových domů o stejném objemu a výšce. V bytových domech
   je umístěno 82 bytů, 175 stání v podzemních garážích. 

Komise souhlasí s navrhovanou úpravou směrné části ÚPn na částech pozemků 970/1, 971/5, 971/8, 971/9  k.ú. Hlubočepy   v území SVM ze stávajícího D na F dle dokumentace stavby „Polyfunkční areál Devonská“, dat. 04/2005


                                                                                                            
5.) Kolektorizace centrální oblasti hl.m. Prahy – informace


    Komise byla informována o požadavku MČ Praha 5, pokud technické podmínky umožní, pro 


    kolektorizaci  v lokalitě Nádražní ulice, pro území zahrnuté  doUS Smíchov – jih


                                                                                                                


6) Podnět na změnu ÚPn  Z 21/07 „Vidoule východ „na pozemcích č.parc. 1394/1,1396/1,        1397,1398/1,1398/2,  1399,1400 k.ú. Jinonice


Komise nedoporučuje podnět na pořízení změny ÚPn na pozemcích č.parc. 1394/1,1396/1,
1397,1398/1,1398/2,1399 1400 k.ú. Jinonice ze stávajícího funkčního využití SO 1,3 na OC


                                                                                                               


7) Podnět na změnu ÚPn Z 32/07  „Vidoule sever “ na pozemcích  .parc.1346/2,1346/3,1346/4,


8,9,12,13,14,  1356/1, 1359/2,3,4,5,6 1360, 1361/1, 2 k.ú. Jinoniceze stávající plochy SO 1,3 na OC


 


Komise nedoporučuje podnět na pořízení změny ÚPn na pozemcích č.parc. 1346/2,3, 4, 8, 9, 12, 13,14, 1356/1,1359/1,2,3,4,5,6, 1360,1361/1, 2  k.ú. Jinonice ze stávající plochy  SO 1,3 na OC

                                                                                                                


8) Podnět na změnu ÚPn Z 01/07 Grussova na pozemku 1044/2 k.ú. Hlubočepy ze stávajícího PP na OC
Pozemek se nachází v části Barrandovského sídliště jižně od zástavby Lamačova,pozemek lze zpřístupnit z komunikace navazující na ulici Grossova, umístěnou v ploše SP.Proto je vhodné aby součástí změny byla i tato část pozemku


   Komise doporučuje podnět na pořízení změny ÚPn na pozemku č.parc.  1044/2 k.ú.  Hlubočepy ze stávající plochy  „parkové plochy – PP“ na  OC                                                             


                                                                                                                


9.) Podnět na změnu ÚPn Z 22/07  POŠTOVKA.  na pozemcích1395/8, 1395/75 k.ú. Košíře


Pozemky leží severně od  stávající bytové zástavby při ulici Zahradníčkově.


 


   Komise doporučuje podnět na pořízení  změny ÚPn na pozemcích č.parc. 1395/8 a 1395/75 k.ú. Košíře ze stávající plochy NL a ZN na OC


                                                                                                                 Hlasování:5/0/0


 


10.) Podnět na změnu ÚPn Z 23/07 Dívčí hrady na pozemcích č.parc. 459/2, 463, 464  k.ú.   Radlice


Na předmětných pozemcích se nacházejí stávající budovy halového charakteru, původně  využívané pro zemědělskou a živočišnou výrobu


Komise doporučuje podnět na pořízení  změny ÚPn na pozemcích č.parc. 459/2, 463, 464, 465/2, 469/4, 469/5 k.ú. Radlice ze stávající funkce SO3 na území OC


 


 


Příští zasedání KÚR je  15.12. 2005 v 16,00 hod


Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě