Zápis ze zasedání 16.KÚR ze dne 18.8.2005

1.)  


 


1.)Podnět na změnu ÚPn Z 14/07 „Do Klukovic 2 “ č.parc.1162/2 k.ú. Hlubočepy ze
stávajícího  PSZ  na  OC


Pozemek je využíván jako sad. Leží v intravilánu Klukovic a bezprostředně navazuje na území
 „ smíšené městského typu – SVM “ se stávajícím objektem, sloužícím jako pneuservis a autodílna. Vlastníci zvažují výstavbu rodinného domu. Pozemek je přístupný současnou příjezdovou komunikací č.parc. 1679 (dle výpisu z KN ostatní komunikace). Tato změna ÚPn byla doporučena MČ P5 již v r.  2001 usnesením ZMČ Praha 5  č. Z18/2/2001 ze dne
24.5. 2001.


Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn na  č. parc. 1162/2 k.ú. Hlubočepy ze stávajícího „sady a zahrady – PSZ“ na „čistě obytné –OC“


                                                                             
2.)
Podnět na změnu Z 16/07  „ Na Pláni „ na pozemcích č. parc. 1592/1,1591, 4911/2 k.ú.   Smíchov ze   stávajícího  VVS na OC


Nezastavěná část pozemků  v obytné čtvrti Na Pláni při ulici K vodojemu je rezervní plochou na realizaci objektu ZŠ, doplňujícího chybějící prostory ZŠ Radlická místo stávajícího objektu. Přesunutím plochy VVS se uvolnilo území v severní části lokality pro záměr MČ Praha 5 na výstavbu obytných domů. Podnět na změnu podává MČ P5 prostřednictvím  odboru investiční výstavby.


 


Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn na části  pozemků č.parc. 1592/1,1591,4911/2k.ú.
Smíchov ze   stávajícího funkčního využití  „veřejné vybavení pro mateřské, základní a střední školy  – VVS“ na „ čistě obytné – OC“


 


3.) Návrh úpravy ÚPn č. U 0353 Hillebrantova č.parc. 1475/194 až 199 k.ú. Košíře


OÚP MHMP žádá o stanovisko k návrhu výše jmenované úpravy ÚPn na vymezeném území Košíře při ulici Hillebranova v obytném souboru při ulici Česká, v území OC ze stávající míry využití B9 na D. Pro zbylou plochu zůstává kód nezměněn. Žádost je doložena  ověřovací studií.


 


Komise souhlasí s návrhem úpravy ÚPn č.0353 – směrné části ÚPn (úpravy míry využití území) ze stávajícího kódu B9 na D v území OC na pozemcích č.parc. 1475/194- 199 k.ú. Košíře.


                                                                                   
Zapsala: Ing. Ilona Volfsonová