Zápis ze zasedání 14. KÚR ze dne 21.7.2005

06/09/2005


1.) Polyfunkční objekt Mlynářka na pozemcích č.parc. 3970/1,3968, 3839/2, 4839/4,5,6,8,


     3966/1,3970/2,3967/1,2,3, k.ú. Košíře – dokumentace k ÚR


Předmětem územního řízení je novostavba polyfunkčního domu, sestávajícího ze dvou
objektů A a B na souběhu ulic Holečkova a Plzeňské. Objekt A je pětipodlažní, s 1. PP, v
1. až 5. NP administrativní prostory, ve 3. a 4. NP cca 12 bytů. Objekt B je sedmipodlažní s 
1.PP. V 1. NP komerční plochy ,v 1.PP a 2.NP parkování pro cca 142 automobilů, ve 3. NP
až 7. NP je terasovitě uspořádáno 61 bytů. Umístění administrativních ploch je výjimečně
přípustným funkčním využitím území OV.
      .
Komise přijala toto usnesení:


KÚR doporučuje materiál odložit  do doplnění návrhu situací hmotového řešení  v širších
souvislostech lokality , s již schválenými stavbami ( stavba obytný soubor Mlynářka –  


investor Central Group při ulici Plzeňské) a dořešení parteru objektu B z ulice
Plzeňské a Holečkovy ( ve smyslu funkce OV)


                                                                                                    
2
.) Podnět na změnu ÚPn Z 09/07 Pod Kavalírkou č.parc. 727/1,2,3,4,5 k.ú. Košíře z PP 
     na OC


Vlastníci pozemků uvažují s výstavbou bytových domů na pozemcích které byly v minulosti
rozparcelovány za tímto účelem.


 


KÚR doporučuje podnět na změnu ÚPn na pozemcích č.parc. 727/1,2,3,4,5 k.ú. Košíře při ulici Pod Kavalírkou


3.) Podnět na změnu ÚPn Z 03/07 Do Klukovic na pozemcích č.parc. 1137,1138 k.ú.
Hlubočepy ze stávajícího PSZ na OC


Komise nedoporučuje podnět na změnu na pozemcích č.parc. 1137,1138 k.ú. Hlubočepy
 ze stávajícího PSZ na OC


                                                                                                           


4.) Podnět na změnu ÚPn Z 11/07 Štěpařská na pozemku č.parc. 887/3 k.ú. Hlubočepy ze


     stávajícího VVS na OV
 Komise nedoporučuje podnět na změnu ÚPn do doby, než bude  uskutečněna konzultace a doporučení ze strany ÚRM na využití celé plochy VVS pro jiné funkční využití.

5.) Podnět na změnu ÚPn Z10/07 Dívčí hrady –sever v k.ú. Radlice
MČ Praha 5 podává podnět na změnu ÚPn na vymezeném území na základě iniciace
vlastníků pozemků č.parc. 484/4,5,6,7 k.ú. Radlice, protože se změna funkčního využití se 
musí řešit komplexně v širších souvislostech.


 


Komise  doporučuje  pořízení návrhu změny na pozemcích na vymezeném území v k.ú. Radlice ze stávajícího funkčního využití IZ, OP/SVM,OP/OC,PZO/OC,OP/LR, ZN, SO OP na IZ, SVM,OC,PP, ZN, SO, LR, na základě projednané urbanistické studie Radlice – Jinonice.


 


                                                                                                           


6.) Informace o vystavení změn ÚPn dne 18.8.2005 na ÚRM


 


Komise  bere na vědomí informaci o veřejném jednání na výše uvedené změny ÚPn


 


                                                                                                               


7.Připomínky OŽP MHMP  k opětovně podávaným změnám  ÚPN
 


 Z 07/07(Z 0742/05) č.parc. 1785/21,22 část k.ú. Hlubočepy ze stávajícího ZN na OC
 Z 04/07(Z 853/05) č.parc.3737/1 – 3743 k.ú.Smíchov.Pod Stadiony z PSZ na OC
 Z 06/07( Z 0743/05)  č.parc. 1037 – část k.ú. Jinonice ze stávajícího OP a ZN na OC


 


KÚR byla seznámena s dopisem, kterým reagoval OŽP MHMP na dotaz OÚR ÚMČ Praha 5 k výše uvedeným opětně podávaným změnám ÚPn, které byly vyřazeny v 1. kole změn
Z 05. 


 


            8.) Podnět na změnu ÚPn  Z 05/07 Paví vrch na pozemcích č.parc.1473/1,2,3 k.ú. Smíchov


                 ze stávajícího PSZ na OC


Vlastníci pozemků zvažují na předmětných pozemcích výstavbu obytné vily.


 


   KÚR doporučuje podnět na změnu ÚPn na pozemcích č.parc. 1473/1,2,2 k.ú. Smíchov,    současně s částí č.parc. 5099/3 k.ú. Smíchov,ve vlastnictví hl.m. Prahy, která odděluje č.parc. 1473/1 a 1473/2 ze stávajícího „sady a zahrady – PSZ „ na „čistě obytné – OC“


                                                                                                                  


   9.)Dokumentace k ÚR stavby „Rekonstrukce a nástavbu bytového domu č.p. 2349,v ulici  Fr.Šrámka 16“ a „Novostavba bytového domu na pozemcích č.parc. 2680/1,2, ulice Na Věnečku
 Komise byla seznámena s projektovou dokumentací obou staveb .


   1. Stávající činžovní vila č.p. Fr.Šrámka 2349 o 4 podlažích,s 6ti byty, s plochou, ustupující  střechou, bude nastavena o 1 podlaží. Po rekonstrukci a nástavbě vznikne v objektu 5 bytů. Součásti stavby je  garáž pro 2 osobní automobily.


   2. Novostavba byt. domu při ulici Na Věnečku   vznikne na místě stávajícího rodinného domu, který bude demolován. Nový objekt má  3 PP,  5 NP, s 10 byty. Parkování pro 20 osobních automobilů je umístěno ve dvou podzemních podlažích. Zastavěná plocha objektu 278 m2 .


   KÚR přijala toto usnesení:


   K bodu 1 :


   Komise souhlasí s návrhem stavby „ Rekonstrukce a nástavba bytového domu č.p. 2349 v ulici   Fr. Šrámka 16 “, dle dokumentace dat. 03/2005 , pokud budou dodrženy podmínky, stanovené vyhl. hl.m. Prahy 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze.


 


  K bodu 2 :


  Komise nesouhlasí s umístěním stavby „Bytový dům Věneček“ dle dokumentace dat. 01/2005, neboť tento návrh stavby nesplňuje podmínky, stanovené vyhl. hl.m. Prahy 26/1999 Sb.
(zejména čl. 8 a čl.13).


 


                                                                                                                  


         
 
Zapsala: Ing. Ilona Volfsonová

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě