ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO ZASEDÁNÍ VŽP, KOD A KUR

30/04/2009
ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO ZASEDÁNÍ VŽP, KOD A KUR
26.3.2009
 

 

1.   ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY (ZUR HMP)

 
MČ Praha 5 požaduje
k oddílu 2.
        upřesnit hranice USES v souběhu s úpravou zastavitelných území, aby se nezamezovalo jejich reálnému využití
 
k oddílu 3.1.2.
        zabývat se vytvořením rekreačních ploch pro sídliště Barrandov – Park Barrandov
 
k oddílu 3.2.7.
        prověřit možnost výškových dominant, aby rozvoj území odpovídal významu centrální polohy MČ v rámci města a nadmístnímu významu
        zpracovat novou územní studii Smíchov-jih (v rámci pořizování celoměstsky významných změn (viz 4.1. oblast stávajícího celoměstského centra – preference rozvoje Smíchova)
MČ Praha 5 trvá
        nadále na zamítavém stanovisku ve věci umístění distribučního terminálu
 
MČ Praha 5 požaduje
k oddílu 3.4.2.
        vymezit rozsah území Dívčích Hradů spadající do významných ploch zeleně s poukazem na možnosti a potřebu jiných funkčních ploch
        vymezit rekreační volnočasové plochy
        ověřit rozsah zastavitelného území Dívčích Hradů sever (podnět MČ P5)
        prověřit prodloužení tramvajové tratě (TT) Radlice včetně obratiště
 
k oddílu 3.4.5.
        vyčlenit další plochy pro rekreaci a volný čas – park Barrandov, plochy na Dívčích Hradech
 
k oddílu 3.4.6.
        zajistit dopravní komunikační propojení oblasti Košíř a Jinonic
         nezatěžovat území Vidoule a parku Cibulka pro rekreaci pro příliš rozsáhlé spádové území
 
k oddílu 5.1.2.5.
        preferovat možnost odlehčení ul. Kukulova propojením s Břevnovskou Radiálou
 
k oddílu 5.1.2.6.
        souběžnou výstavbu a zahájení provozu všech tří úseků RR a realizaci MUK Řeporyjská v plném rozsahu bez etapizace výstavby
 
k oddílu 5.2.1.
        ověřit možnost doplnění železničních stanic v území (Na Šmukýřce apod.)
 
k oddílu 5.4.
        nadále preferovat vymístění nákladní lodní dopravy
 
k oddílu 5.6.
– nadále preferovat nové propojení mezi Prahou 5 a Prahou 4 jižně od centra města (Dvorecký most)

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě