Zápis ze společného jednání bezpečnostního výboru a protidrogové komise

Z á p i s  č. 3/2010
 
ze společného jednání bezpečnostního výboru a protidrogové komise konaného dne 31. 3. 2010 od 17,00 hodin
 v zasedací místnosti č. 330, budova Nám. 14. Října 4
 
 
Přítomni:        dle prezenční listiny (viz příloha)
 
Program:
 
  1. Zahájení a schválení programu jednání
2.      Vystoupení ředitele Národní protidrogové centrály Mgr. Frydrycha
3.      Umístění nového K-centra sdružení Sananim v ulici Na Skalce
4.      Různé
 
 
 
Ad 1) Předseda bezpečnostního výboru M. Kudrys zahájil jednání, přivítal přítomné a nechal hlasovat o dnešním programu.
 
Bezpečnostní výbor ZMČ Praha 5 a Protidrogová komise RMČ Praha 5 schvalují program společného jednání konaného dne 31. března 2010.
6/0/0
 
Ad 2) Ředitel Národní protidrogové centrály Mgr. Jakub Frydrych seznámil přítomné s činností tohoto orgánu PČR. Zaměřuje se zejména na nejzávažnější kriminální činnost a organizovaný zločin. Aktuální vývoj drogové scény není dobrý. Zlepšuje se dostupnost pervitinu, což vede k nárůstu počtu uživatelů. Problém spatřuje hlavně ve volném prodeji léků, ze kterých lze drogu vyrábět. U léků vydávaných na recept neexistuje evidence, dochází tak k duplicitnímu odběru. Centrála ročně odhalí kolem 400 varen a laboratoří. Mezi nejhorší oblasti patří tradičně severní a střední Čechy a hlavní město Praha. V Praze 1, 2 a 5 se objevují problémy se zneužíváním substitučního léku Subutex. Celkem je v ČR 30 – 35 tisíc drogově závislých, z toho 8-10 tisíc v Praze. V oblasti Anděla lze již hovořit o otevřené drogové scéně.
Drogovou problematikou se na území České republiky zabývá celkem 560 policistů (včetně Národní protidrogové centrály). Od 1. ledna 2010 došlo ke změně kompetencí v hl. m. Praze, kdy se z protidrogových specialistů z jednotlivých oddělení kriminální policie vytvořil jeden expertní tým pro celou Prahu.
Dle ředitele Frydrycha by mělo dojít k výrazné změně právních předpisů v oblasti užívání drog. Distribuce a držení těchto látek je trestná, ale jejich užívání nikoliv. Klidně tak může docházet k intravenózní aplikaci drogy na ulici, aniž by byl uživatel postihnutelný. Od ledna musí centrála odpovídat na dotazy novinářů v souvislosti se špatnou interpretací předpisu upravujícího trestnost držení drog. Norma byla pochopena jako dekriminalizace držení malého množství drog.
Protidrogové problematice se věnuje i městská policie. V loňském roce strážníci odhalili varnu v Holečkově ulici. Nejproblematičtější lokalitou je podle ředitele MP Hejny oblast Na Skalce a Na Knížecí. Vyřešit situaci by mohla instalace kamer městského kamerového systému. Posílení pěších hlídek není možné, neboť by chyběly v jiných částech Prahy 5.
Odbor občansko-správní se práci s drogově závislými věnuje ve dvou rovinách: dohlíží na výkon veřejně prospěšných akcí (je nutné závislé separovat od dětí, mnohdy chodí na výkon práce „sjetí“), dále řeší jejich přestupky. Svědci přečinů však často odmítají vypovídat, bojí se možné pomsty. Posudky Kriminalistického ústavu v oblasti množství a účinku drogy mnohdy nejsou přesné, což má negativní dopad na průběh řízení či soudního sporu.
 
Ad 3) Předseda bezpečnostního výboru Milan Kudrys přivítal ředitelku o. s. SANANIM, paní Richterovou – Těmínovou. Sdělil, že městská část Praha 5 je vážně znepokojena umístěním nového K-Centra. Podle informací M. Justové, radní MČ Praha 7, došlo v okolí centra na Praze 7 ke zhoršení bezpečnostní situace. Dr. Kudrys upozornil, že prostory koupené sdružením jsou kolaudovány jako kanceláře a nikoli jako zdravotnické zařízení. K provedení kolaudace je nutný souhlas spoluvlastníků domu, kteří jej však určitě nevydají.
Ředitelka sdružení Sananim pak v krátkosti představila činnost centra, které se již 20 let stará o drogově závislé. Nabízí široké spektrum služeb. Provozují terénní programy (2 roky i v lokalitě Na Knížecí), terapeutické komunity, doléčovací centrum na Praze 13, poradnu pro rodiče a pro osoby, které se dostaly do konfliktu se zákonem. Na Praze 7 působilo sdružení od roku 1993, v září 2009 obdrželi od majitele nebytového prostoru – Prahy 7 – výpověď z nájmu. Za nové působiště si zvolili lokalitu Na Skalce a to z důvodu zdejší otevřené drogové scény. Centrum by denně navštěvovalo kolem 80 klientů z celé Prahy, ale postupem času by jejich počet mohl i narůstat. Ředitelka Těmínová je přesvědčená, že přítomnost K-centra situaci v lokalitě zlepší. Kdy přesně začne centrum fungovat, však neuvedla.
Zástupce městské policie z Prahy 7 upozornil na situaci v okolí bývalého centra v Osadní ulici, které se nacházelo nedaleko školského zařízení. Byl dokonce zaznamenán případ distribuce zakázaných látek přímo před budovou této školy. Docházelo k aplikaci drog v přilehlých domech. Občané se navíc v obavě o svou bezpečnost bojí svědčit.
V debatě dále vystoupili vlastníci nemovitostí a zástupci SVJ Na Skalce 15. Shodně poukázali na skutečnost, že již nyní mají jejich děti kvůli odhozeným jehlám zakázáno chodit do parku Na Skalce, vyhýbají se zdejšímu hřišti. Bojí se, že častá přítomnost drogově závislých může v mládeži vyvolat pocit, že brát drogy je normální. Ke zlepšení současné situace by mohla vést instalace městského kamerového systému a lepší zabezpečení parku. Vlastníci si jsou vědomi záslužnosti práce K-centra, ale výběr nebytového prostoru u parku, dětského hřiště a nedaleko mateřské a základní školy považují za absolutně nevhodný a připravují proti jeho spuštění petiční akci.
MČ Praha 5 dlouhodobě provádí opatření ke zvýšení bezpečnosti v parcích. Dr. Kudrys nyní jedná s místostarostou pro oblast životního prostředí ohledně výsadby trnových porostů v nejpostiženějších lokalitách.
Přizvaná farářka kostela Církve československé husitské na Santošce Petra Šáchová konstatovala, že byla opakovaně vykradena nepřizpůsobivými občany. Nerozumí, proč si organizace za své sídlo vybrala prostor u školského zařízení. Podivila se, jak je možné takto postupovat proti vůli občanů, kterým nové centrum sebere pocit domova.
Dr. Kudrys upozornil, že SANANIM neseznámil radnici Prahy 5 se svým záměrem otevřít si zdravotnické zařízení na této městské části s dostatečným předstihem a neobrátil se ani na bezpečnostní výbor.
Dle místopředsedy M. Tichého se bezpečnostní situací spojenou s drogově závislým zabývá bezpečnostní výbor (dříve komise) již od 90. let. Před cca 10 lety byla navázána i spolupráce s o. s. SANANIM, které mělo za úkol vyčistit některá místa. Spolupráce však byla špatná. Činnost sdružení bude navíc zasahovat do míst, kde se očekává residenční klid. 
V diskusi dále vystoupil zastupitel Jan Hlaváček, podle kterého je činnost centra prospěšná a nikdo z přítomných nemůže nyní vědět, kdy tuto péči budou potřebovat jeho blízcí. Námitkám obyvatel z okolí však rozumí.
Dr. Fott navrhl iniciovat vyhlášku o zákazu intravenózní aplikace na veřejnosti. Podobnou vyhlášku nyní chystá již Praha 1. Podle ředitele Národní protidrogové centrály by však bylo lepší přijmout novelu zákona o přestupcích, která má vyšší právní sílu než obecní předpis.
Podle ředitele MP Hejny by se činnost K-center měla rozmělnit, rozprostřít na více místech, hlavně nesoustředit do jedné lokality.
Místostarostka Vávrová upozornila zástupce SANANIMU, že mohli nepříznivé názory předvídat. Praha 5 již má několik let svůj vlastní plán terénních akcí a od zástupců sdružení se dosud nedozvěděla, zda se chtějí do plánu zapojit či jak bude probíhat koordinace terénních služeb.
Obavy ze spolupráce má také vedoucí terénních programů V. Janouškovec. Protidrogová koordinátorka Prahy 5 má za to, že by se narkomané neměli scházet v centru obce.
Předseda bezpečnostního výboru Dr. Milan Kudrys přislíbil přítomným občanům udělat vše, co je v jeho silách, aby nové K-centrum nebylo otevřeno.
 
Zahájení jednání výboru: 17,00 hodin
Ukončení jednání výboru: 19,10 hodin
 
 
 
Zapsala:                                                                      PhDr. Milan   K u d r y s     
Bc. Marta Jiroudková                                                 předseda  bezpečnostního výboru
Tel. 257000514