Zápis ze 7. zasedání KÚR dne 24.4.2008

1. Obytný soubor Cibulka ul. Naskové – DÚR na pozemcích č.parc. 1838/1, 9, 12, 13,
     14,  15, 26 k.ú. Košíře – prezentace

   Řešené území je na severu  vymezeno průmyslovým objektem Meopty, na západě a jihu
   přírodním parkem Košíře – Motol a přírodní památkou Vidoule, na východě obytným
   souborem.
Návrh předkládá stavbu obytného souboru, který sestává z jedenácti objektů,  
   které jsou řazeny do dlouhé linie, která je zvlněna a prolomena v nepravidelných
   intervalech. Střechy všech objektů budou řešeny jako střešní zahrady. Polovina objektů má
   5 NP, 2 objekty mají ustoupené 6 NP a 3 objekty mají 6 NP + 1 ustoupené. Nejvyšší
   objekty nepřesahují svou výškou budovu Meopty.

   Prezentaci  přednesli členům komise: autor návrhu Ing.arch.Petr Franta , ing. arch.
   Laštovičková a  ing. Janouch.

 

Komise souhlasí s umístěním stavby „Obytný soubor Cibulka – Naskové“ na pozemcích
č..parc. 1838/1, 9, 12, 13, 14,      15,     26 k.ú. Košíře, dle dokumentace dat. 04/2008 a s výjimečně přípustným využitím území pro bydlení.

 

2. Koncept změn ÚPn  vlny Z/06 včetně SEA

Veřejnou vyhláškou je oznámeno projednání změn ÚPn z kola Z/06, které byly posuzovány procesem SEA – posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Území MČ Praha 5 se týkají 4 změny:

Z 1203/06  (Na Stárce)

Z 1257/06 (Grafoprint)

Z 1267/06 (redukce VRÚ Smíchov-jih)

Z 1349/06 (upřesnění TT Barrandov, zrušení podmíněnosti staveb)

 

Komise KÚR

– ztvrzuje souhlasné stanovisko (z 2. zasedání dne 31.1.2008)) ke změně ÚPn  Z 1203/06  (Na Stárce) v rozsahu 3.etapy výstavby.

   

– souhlasí s pořízením změny ÚPn Z 1257/06 (Grafoprint) ve variantě 1. (funkční využití všeobecně obytné – OV), s mírou využití „I“.

 

– souhlasí s pořízením změny ÚPn  Z 1267/06 (redukce VRÚ Smíchov-jih) v navrhovaném rozsahu, s tím, že konkrétní rozložení funkčních ploch může být dotčeno MČ Praha 5 Náměty do nového ÚPn a při projednávání nového ÚPn.

 

– souhlasí s pořízením změny ÚPn  Z 1349/06 (upřesnění TT Barrandov, zrušení podmíněnosti staveb), s tím, že konkrétní rozložení funkčních ploch může být dotčeno MČ Praha 5 Náměty do nového ÚPn a při projednávání nového ÚPn.

 

3. Výjimečně přípustné umístění regulační stanice v  k.ú. Radlice

Dokumentace k územnímu řízení řeší přeložení stávající nevyhovující VTL regulační stanice č. 302 do místa s přijatelným přístupem účelovou komunikací, která bude v rámci akce kompletně rekonstruována. Nové umístění v ploše ZMK je výjimečně přípustné. (Doložen souhlas URM, MHMP OÚP.)

 

Komise souhlasí s výjimečně přípustným funkčním využitím území ZMK pro umístění stavby regulační stanice na pozemku  č.parc. 95/1 k.ú. Radlice                                                 

                                                                                                                                                        

4. MEDAK HOUSE  – záměr výstavby BD ul. Pražského č.parc. 1017/5,6,30, 35, 36 k.ú.
   Hlubočepy – doplněná dokumentace

 

Komise vydá stanovisko k výše uvedené dokumentaci k územnímu řízení po vysvětlení zpracovatelem k některým sporným bodům návrhu na příštím zasedání KÚR.

 

                                                                                                            

5. Projednání Z 1000/00 (Revize)    + VVV Dům pro seniory Barrandov – č.parc. 887/3 k.ú. Hlubočepy

 

Veřejnou vyhláškou je oznámeno zahájení řízení o vydání  změny ÚPn č. Z 1000/00 – revize (dle nového stav. zákona). Připomínky a námitky lze uplatnit nejpozději při veřejném jednání dne 23.5.2008.

MČ Praha 5 uplatnila připomínky ke změně v rámci původního projednávání.  Revize nově doplňuje v textové části Veřejně prospěšné stavby (VPS) stávající VPS č. 8/VS/5 (Barrandov-střední škola, základní škola) o sociální péči (pro „Dům pro seniory Barrandov“).

 

 

 

Komise souhlasí s doplněním VPS č. 8/VS/5 o sociální péči.

                                                                                                            

6 informace o projednávání návrhu změny ÚPn č. Z 1344/00 (prodloužení metra trasy A)

Společné jednání k návrhu změny ÚPn č. Z 1344/00 se konalo dne 10.4.2008. Do 30 dnů je možné podávat stanoviska a připomínky (do 9.5.2008).

Na základě projednání  konceptu změny je potvrzena  stanice Staré letiště.

MČ Praha 5 opakovaně požaduje výstavbu 1. etapy realizovat včetně stanice Motol.

 

Body programu 7 až 13. (podněty na změny ÚPN ) byly odloženy na příští zasedání KÚR.