zÁPIS ZE 7. KOAaM ZE DNE 26.4.2004

03/05/2004

Zápis je v příloze

 

Z Á P I S

 

 

ze 7.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 26.4.2004

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              11                                     

Omluveno:                              0                        

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

7/01/2004

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1470/1, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 1470/1, k.ú. Hlubočepy o výměře cca 21 m2 z vl. obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby garáže.

5/0/0

 

7/02/2004

 

Žádost:  Žádost o vyjádření k odprodeji pozemků parc. č. 3330/4,5 a 6, k.ú. Smíchov a parc. č. 1247, 955/42 a 1232/2,4,5 vše v k.ú. Košíře z vl. Bytového podniku v Praze 5, s.p. v likvidaci – přímý prodej.

 

Žadatel:  Bytový podnik v likvidaci Praha 5, ing. R. Dubec

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Končolová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr prodeje pozemků parc. č. 3330/4,5 a 6, k.ú. Smíchov a pozemků parc. č. 955/42 a 1232/2,4,5 vše v k.ú. Košíře vlastníkům garáží na pozemcích postavených a pozemku parc. č. 1247, k.ú. Košíře vlastníku sousedního pozemku parc. č. 1243 a 1992/18, k.ú. Košíře za účelem scelení pozemků.

5/0/0

 

7/03/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k úplatnému převodu částí pozemku parc. č. 1992/1, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy – sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

 

 

Žadatel: OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová M.

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr prodeje částí pozemku parc. č. 1992/1, k.ú. Košíře (bude upřesněno GP) z vl. obce hl. m. Prahy za účelem sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele (společnost JFK invest s.r.o.) a následné výstavby za podmínky zachování stávajícího chodníku.

6/0/0

 

7/04/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 6/1, k.ú. Motol z vl. obce hl. m. Prahy ve správě TSK hl. m. Prahy – zvelebení zeleně před provozovnou.

 

Žadatel: TSK hl. m. Prahy

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr pronájmu pozemku č. parc. 6/1, k.ú. Motol z vl. obce hl. m. Prahy, firmě Ital-Auto s.r.o. s podmínkou dodržení požadavků Odboru dopravy a energetiky a Odboru životního prostředí ÚMČ Praha 5.

5/0/0

 

7/05/2004

 

Žádost:  Žádost firmy  Double – Double s.r.o. o povolení záboru ve dvoře Štefánikova 13-15

 

Žadatel: firma Double-Double s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit nájemní smlouvu na zábor tří parkovacích míst o výměře 42 m2 na pozemku parc. č. 2967, k.ú. Smíchov (vnitroblok Štefánikova 13-15).

5/0/0

 

7/06/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3157/14, k.ú. Smíchov

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 3157/14, k.ú. Smíchov o výměře 171 m2 – z vl. obce hl. m. Prahy – za účelem scelení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

6/0/0

 

 

 

 

7/07/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji a pronájmu části pozemku parc. č. 219, k.ú. Jinonice.

 

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ I. schválit

1.      záměr prodeje části pozemku parc. č. 219, k.ú. Jinonice o výměře 50 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem přístavby rodinného domu čp. 18 a zřízení přístupu k této nemovitosti

2.      záměr pronájmu části pozemku parc. č. 219, k.ú. Jinonice o výměře cca 50 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem rozšíření zahrady u domu čp. 18.

6/0/0

 

 

7/08/2004

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 407, k.ú. Motol.

 

Žadatel: OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová I.

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ neschválit záměr prodeje pozemku parc. č. 407/3, k.ú. Motol o výměře 2.817 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby komerčního centra.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 7/01/2004

 

Žádost:  Žádost Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o.p.s. U Santošky 17/1093 o úhradu nákladů na technické zhodnocení objektu.

 

Žadatel: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, o.p.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit s úhradou  nákladů ve výši 1,347.532,- Kč vynaložených na rekonstrukci objektu U Santošky 17/1093 pro Vysokou školu mezinárodních a veřejných vztahů, o.p.s.

 

5/1/0

 

 

OA 7/02/2004

 

Žádost:  A) Návrh pravidel, kterými se určí další postup prodeje bytových domů  ve vlastnictví                           .                   hl. m. Prahy – MČ Praha 5

             

               B) Návrh pravidel postupu prodeje nebytových prostor

 

Žadatel: RMČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. P.Plichta – ved. odd. privatizace

 

Stanovisko KOAaM:

    Dopracovat pravidla prodeje.  

 

 

 

 

OA  7/03/2004

 

Žádost: Záměr prodeje nemovitosti č.p. 2087 Nad Buďánkami II. č.o. 24, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 4416 a 4417, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: firma GEST, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Porkertová Z.

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  I. souhlasit

1.      se záměrem prodeje nemovitosti č.p. 2087 Nad Buďánkami II č.o. 24, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 4416 a 4417, k.ú. Smíchov, Praha 5 dle „Statutu ……“

2.      s přednostní nabídkou na základě smluvního předkupního práva nájemci – firmě Gest, s.r.o., IČO 49711318 se sídlem Praha 8, Březová 4

3.      s minimální kupní cenou 10,405.065,- Kč.

5/1/0

 

OA 7/04/2004

 

Žádost:  Žádost společnosti BigBoard Praha s.r.o. o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části objektu čp. 2095, Plzeňská 150, k.ú. Smíchov ke dni 30.4.2004 dohodou.

 

Žadatel: Společnost BigBoard Praha s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit s ukončením nájemní smlouvy č. 212/OSM/02 na pronájem části objektu Plzeňská 150/2095 pro umístění reklamy se společností BigBoard Praha s.r.o.

6/0/0

 

 

OA 7/05/2004

 

Žádost: Záměr prodeje bytového domu čp. 278, Štefánikova 40, se stav. pozemkem parc. č. 96, k.ú. Smíchov, Praha 5.

 

Žadatel:  Ungelt  Partners spol. s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAaM:

    Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

 

OA 7/06/2004

 

Žádost: Záměr prodeje bytového domu čp. 2163, U Plátenice 4, se stav. pozemkem parcel. č. 3195 a zahradou parcel. č. 3196, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: RMČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková J.

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje souhlasit se záměrem prodeje bytového domu čp. 2163, U Plátenice 4, se stav. pozemkem parcel. č. 3195 a zahradou parcel. č. 3196, k.ú. Smíchov, Praha 5 za cenu nejméně dle znaleckého posudku dle „Statutu…“.

6/0/0

 

 

NP 7/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: zájemci o pronájmy NP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit :

1.      pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1.1. Lumiérů 453/13, Praha 5 – Hlubočepy (nabídka NP č. 22)

Acer Zahradníci s.r.o. za  820,-Kč/m2/rok,

6/0/0

1.2. Preslova 17/1269, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 24)

staženo z programu

1.3. Kmochova 12/2148, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 26)

 staženo z programu

1.4. Na Loužku 2/2859, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 27)

Štěpán Pípal, Lidická 1/766, za 650,-Kč/m2/rok, doba neurčitá

6/0/0

1.5. Zborovská 29/594, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 29)

Petr Drábek, Krakovská 12/1363, Praha 1, za 1.300,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      opětovné zveřejnění NP na úřední desku:

2.1. Vrchlického 482/49, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 21)

za 1.500,- Kč/m2/rok, vyloučit bar a hostinskou činnost

6/0/0

2.2. Na Březince 7/1149, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 25)

za 600,- Kč/m2/rok

6/0/0

2.3. Kmochova 11/858, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 28)

za 600,- Kč/m2/rok

5/0/1

3.      pozastavení výběrového řízení na pronájem NP:

Bozděchova 8/758, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 32) do doby rozhodnutí o prodeji podílu MČ Praha 5

6/0/0

 

NP 7/02/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Plzeňská 951/125, Praha 5 – Smíchov, firma AICHELBURG s.r.o. – pronájem prodejny + kanceláře.

 

Žadatel: firma AICHELBURG, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem nebytových prostor – prodejny a kanceláře v ul. Plzeňská 951/125 firmě AICHELBURG, s.r.o. za  nájemné ve výši  4.100,- Kč/m2/rok za prodejnu a 600,- Kč/m2/rok za kancelář na dobu neurčitou s tím, že uhradí část pohledávky za NP ve výši 86.307,- Kč.

6/0/0

 

NP 7/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – objekt na parc. č. 66/2, k.ú. Motol, pan Pavel Zelenka – žádost o prodloužení nájemní smlouvy, jejíž platnost končí dnem 1.8.2004.

 

Žadatel:  p. Zelenka Pavel

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ neschválit panu Zelenkovi prodloužení stávající nájemní smlouvy na pozemek s objektem, který je využíván jako prodejna občerstvení a tisku na parcele 66/2 k.ú. Motol.

6/0/0

 

 

 

 

 

NP 7/04/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Radlická 47/2054 – návrh nájemní smlouvy – Podílový dům, MČ id. 4/10, spolumajitel id. 6/10.

 

Žadatel:  SF – HC Reality s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření nájemní smlouvy na NP Radlická 47/2054 s panem Petrem Hanzlem za cenu  1.210,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

NP 7/05/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Štefánikova 28/249, Praha 5 – Smíchov, Otakar Forstík, KOMFORT – Cestovní kancelář, návrh na revokaci usn. RMČ č. 8/213/2004 ze dne 24.2.2004.

 

Žadatel: p. Otakar Forstík

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

        KOAaM doporučuje RMČ schválit revokaci usn. RMČ ze dne 24.2.2004 č. 8/213/2004 takto viz dle návrhu usnesení bod 1 – 4.

6/0/0

—————————————————————————————————————————-

 

NP 7/06/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov, Karel Šeba, změna z fyzické na právnickou osobu.

 

Žadatel: p. Karel Šeba

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

  KOAaM doporučuje RMČ schválit

 zveřejnění nebytového prostoru v ul. Bozděchova 9/637, Praha 5 – Smíchov pronajatého Karlu Šebovi na úřední desku se záměrem pronajmout tento prostor firmě YAO HUA CZ, s.r.o. za nájemné ve výši 4.550,- Kč/m2/rok.

5/0/1

 

 

NP 7/07/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 64/381, Praha 5 – Smíchov, Šárka Kozáková, žádost o rozšíření nájemních smluv a sortimentu.

 

Žadatel: p. Šárka Kozáková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – Ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      zveřejnění nebytového prostoru v ul. Plzeňská 64/381, Praha 5 – Smíchov pronajatých Šárce Kozákové na úřední desku se záměrem rozšíření nájemních smluv v osobě nájemce o paní Moniku Pacákovou, bytem Holečkova 109/179, Praha 5 za nájemné ve výši 2.500,- Kč/m2/rok (prodejna – 39,20 m2) a 300,- Kč/m2/rok (sklad – 31,47 m2).

2.      v případě schválení rozšíření NS o paní Moniku Pacákovou schválit současně rozšíření účelu nájmu o prodej použitého sport. zboží a zahradní techniky.

5/0/0

 

NP 7/08/2004

 

Žádost: Nebytové prostory –  Vrchlického 479/51, Praha 5 – Košíře, paní Naďa Munzbergová – žádost o změnu z fyzické na právnickou osobu.

 

Žadatel:  p. Naďa Munzbergová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit

zveřejnění NP Vrchlického 479/51, Praha 5 – Košíře na úřední desku MČ P-5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor TYLA s.r.o. s tím, že tato firma pokračuje v nájmu podle původní smlouvy.

5/0/0

 

NP 7/09/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Újezd 7/597, Praha 5 – Malá Strana, Munzberg-Obchod-Propagace, změna z fyzické na právnickou osobu.

 

Žadatel: p. František Munzberg

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Z. Jáchym

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění nebytového prostoru v ul. Újezd 7/597, Praha 5 – Malá Strana pronajatého firmě Munzberg-Obchod-Propagace na úřední desku se záměrem pronajmout tento prostor firmě TYLA, s.r.o. se sídlem Nad údolím 1/403, 147 00, Praha 4 za nájemné ve výši 4.440,- Kč/m2/rok.

5/0/0

 

 

NP 7/10/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – paní Anna Meškanová, Ke Klimentce 2283/39 – žádost o převod nájmu garáže.

 

Žadatel: p. Anna Meškanová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění NP Ke Klimentce 2183/39, Praha 5 – Smíchov na úřední desku MČ Praha 5 obvyklým způsobem na dobu 15 dnů se záměrem pronajmout tento prostor panu Vladimíru Meškanovi za cenu 545,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

5/0/0

 

NP 7/11/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – U Smíchovského hřbitova, Praha 5 – Smíchov, Jaroslav Kočka, žádost o pronájem uvolněných toalet v objektu u hřbitova Na Malvazinkách.

 

Žadatel: Pan Jaroslav Kočka

 

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Z. Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

1.      se zveřejněním záměru pronájmu objektu veřejných WC v ul. U Smíchovského hřbitova v blízkosti hřbitova Na Malvazinkách panu Jaroslavu Kočkovi, bytem Na Cimbále 38, 143 00 Praha 4 za měsíční nájemné ve výši 1.300,- Kč na dobu neurčitou od 1.6.2004 s podmínkou ujednání ve smlouvě o zajištění provozu veřejných WC v návštěvních hodinách hřbitova Na Malvazinkách nájemcem a to v jeho vlastní režii.

2.      s rekonstrukcí pronajatého objektu veřejných WC po uzavření NS na způsob veřejných WC a kanceláře a vzorkovny kamenické provozovny prováděnou budoucím nájemcem.

3.      s umožněním snížení nájemného za náklady prokazatelně vynaložené budoucím nájemcem na opravě pronajaté věci.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

NP 7/12/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – žádost společnosti Calm Down Production, s.r.o. o pronájem objektu veřejných toalet a zázemí na pozemku parc. č. 554, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: pan Aleš Víšek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. Ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM  doporučuje souhlasit

1.      s uzavřením NS na pronájem objektu s toaletami a prostorem pro správce hřiště na pozemku parc. č. 554, k.ú. Smíchov se spol. Calm Down Production, s.r.o., Karlovarská 2, 252 61 Praha – západ, za nájemné ve výši 14.000,- Kč/ měsíčně na dobu neurčitou od 1.6.2004 do 30.5.2014.

2.      s provedením rekonstrukce objektu a se změnou užívání na veřejné toalety a kavárny, které provede nájemce v předpokládané výši cca 1,6 mil. Kč, tak, že vynaložené prostředky na stavební úpravy a opravy předmětu nájmu bude umožněno nájemci odbydlet formou snížení nájemného.

3.      s dodatkem k mandátní smlouvě s vybranou správní firmou ……………………………..o rozšíření seznamu objektů, které jsou předmětem mandátní smlouvy o objekt toalet na pozemku parc. č. 554, k.ú. Smíchov, Hořejší nábřeží s tím,  že za tuto správu bude v rámci nájmu vybírána částka  ve výši 500,- Kč/měsíčně jako odměna správní firmě za vedení agendy spojené s prováděnou správou objektu.

4.      s tím, že součástí uzavírané NS nebude činnost správce okolního pozemku s dětským hřištěm, které tak zůstane v zájmu péče odboru městské zeleně ÚMČ P-5.

5/0/0

 

NP 7/13/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – paní Klára  Spiškova, Zahradníčkova 1122/10 – žádost o vyjmutí NP a přisloučení k bytu.

 

Žadatel: paní  Klára Spišková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit

Paní Kláře Spiškové vyjmutí NP Zahradníčkova 1122/10, Praha 5 – Košíře a jeho připojení k bytu za  předpokladu provedení rekolaudace nájemcem s tím, že nájemné za tento prostor bude činit 100,- Kč/m2/měs.

5/0/0

 

NP 7/14/2004

 

Žádost:  Nebytové prostory – Nám. 14. října 10/2173, Praha 5 – Smíchov, LOKAL BLOK, s.r.o., žádost o udělení souhlasu s umístěním sídla firmy.

 

Žadatel: LOKAL BLOK, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ

I.                    souhlasit s umístěním sídla obchodní společnosti LOKAL BLOK, s.r.o. na adresu NP Praha 5 – Smíchov, Nám. 14. října 10/2173 (pův. sídlo v Praze 5, Radlická 28/663).

II.                 Schválit vystavení „Dodatku“ k nájemní smlouvě č. 9/2003 ze dne 1.4.2003, kterým se společnosti LOKAL BLOK, s.r.o. mění sídlo firmy na adresu nebytového prostoru v Praze 5 – Smíchov, Nám. 14. října 10/2173. Ostatní ustanovení NS se nemění.

5/0/0

 

 

NP 7/15/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, o.s. HESTIA, záměr pronájmu.

 

Žadatel: sdružení HESTIA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit

1.      občanskému sdružení HESTIA pronájem nebytového prostoru v ul. Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov za nájemné ve výši 305,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

2.      vystavení „Dodatku“ k NS č. 17/2002 ze dne 24.2.2002 na NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov uzavřené s o.s. HESTIA, kterým se upravuje čl. I. NS – Předmět smlouvy – rozšíření stáv. NP o 1 místnost (9,39) a o poměrnou část příslušenství.

5/0/0

 

NP 7/16/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – ordinace ul. Kudrnova 17, k.ú. Motol, paní MUDr. Olga Růžičková – žádost o prodloužení nájemní smlouvy, jejíž platnost končí dnem 1.5.2004.

 

Žadatel: MUDr. Olga Růžičková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ schválit MUDr. Růžičkové prodloužení stávající nájemní smlouvy – ordinace na dobu neurčitou s účinností od 1.5.2004 se současným rozšířením nájemní smlouvy o dalšího nájemce MUDr. Garubu a s úpravou ceny nájemného na 1.500,- Kč/m2/rok – ordinace a 600,- Kč/m2/rok obslužné prostory formou zveřejnění záměru pronájmu NP Praha 5, Kudrnova 17 na úřední desce ÚMČ P-5.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

NP 7/17/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Na Bělidle 32/293, Praha 5 – Smíchov, Jana Mádlová, žádost o prominutí (snížení) nájemného.

 

Žadatel: p. Jana Mádlová

 

Předkládá: Odbor správy majetku – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ neschválit Janě Mádlové snížení nájemného za NP v ul. Na Bělidle 32/293, Praha 5 – Smíchov.

5/0/0

 

NP 7/18/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Plaská 14/612, Praha 5 Malá Strana, SEKO-SEMÍK, s.r.o., návrh na úpravu doby trvání nájmu.

 

Žadatel: SEKO-SEMÍK, s.r.o.

 

Předkládá:  Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    Materiál odložen, komise doporučuje dále jednat, návrhy , projekt a opět předložit do KOAaM.

5/0/0

 

 

Na stůl:

 

OA 7/07/2004

 

Žádost: Žádost p. Vladimíra Svobody o umístění kontejneru na uliční smetky a o možnost parkování dodávkového automobilu v areálu Klikatá 90c, na pozemku parc. č. 1512/1, k.ú. Košíře.

 

Žadatel: p. Vladimír Svoboda

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit s umístěním kontejneru na uliční smetky a s možností parkování dodávkového automobilu na svoz odpadu p. Vladimíra Svobody v areálu Klikatá 90c, na pozemku parc. č. 1512/1, k.ú. Košíře za roční nájemné 12.000,- Kč.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.KOAa M se koná dne : 10.5.2004 v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5.

 

 

 

Začátek zasedání KOAaM a komise privatizační: 16 hod.

Konec zasedání KOAaM: 18,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                            Ověřil:                                      V Praze dne:

 Jiřina Zavadilová                         Martin  S T R Á N S K Ý               27.4.2004

                                                            zástupce starosty

                                                                   MČ Praha 5

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě