Zápis ze 7. KOAaM dne 4.4.2005

11/04/2005

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I  S

 

ze 7.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 4.4.2005

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              11                                                

Omluveno:                             1                       

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

7/01/2005

 

Žádost:  Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odsvěření pozemků parc. č. 1484/1, k.ú. Košíře, parc. č. 488, k.ú. Motol, parc. č. 789/1, k.ú. Jinonice z vlastnictví MČ Praha 5 – komunikace, inženýrské sítě.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odsvěření pozemků parc. č. 1484/1, k.ú. Košíře, parc. č. 488, k.ú. Motol a parc. č. 789/1, k.ú. Jinonice.

7/0/0

 

7/02/2005

 

Žádost:  Prodej pozemků parc. č. 776, 777, 778, 779 a 780, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy – aktualizace.

 

Žadatel:  MHMP OOA

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.                  Prodej pozemků parc. č. 776, 777, 778, 779 a 780, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy dle geometrického plánu č. 1037-97/2002 ze dne 19.2.2003

7/0/0

 

 

 

 

 

 

7/03/2005

 

Žádost:  Prodej pozemku parc. č. 1716/2, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy – pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

l. prodej pozemku parc. č. 1716/2, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy vlastníkům garáže na pozemku postavené.

7/0/0

 

 

 

 

7/04/2005

 

Žádost:  Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1992/1, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

l. s pronájmem části pozemku parc. č. 1992/1, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy o výměře 373 m2 firmě Central Group a.s., vyjma schodišťové části, která musí zůstat přístupná veřejnosti.

 

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 7/01/2005

 

Žádost: Národní dům Praha s.r.o. – žádost o souhlas s podnájemní smlouvou.

 

Žadatel: p. Petr Šuráni

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová, V. Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen z programu

9/0/0

 

 

OA 7/02/2005

 

Žádost: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu NP v ZZ Smíchov s MUDr. Ivanou Kučerovou

 

Žadatel: MUDr. Ivana Kučerová

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová,, V. Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      Bod zrušen

 

NP 7/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov, IDANIA, s.r.o., ukončení nájmu dohodou

 

Žadatel: Firma IDANIA, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

firmě IDANIA, s.r.o. se sídlem Hornokrčská 561/61, 140 00  Praha 4 ukončení nájmu nebytového prostoru (garáž) v ul. Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.4.2005.

9/0/0

 

 

 

 

 

 

NP 7/02/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, Občanská demokratická strana, Regionální sdružení Pražský kraj, záměr pronájmu.

 

Žadatel: RMČ

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

pronájem nebytového prostoru Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov Občanské demokratické straně, Regionální sdružení Pražský kraj za nájemné ve výši 230,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

9/0/0

 

 

 

NP 7/03/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Švédská 37/1845, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel: KOAaM

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

  pronájem nebytového prostoru Švédská 37/1845, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 4/05) na základě vyvěšení:

 

alt. č. 2

Vítězslav Pavel, Karlovická 7, Praha 9

za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

 

9/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 7/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Zborovská 68/124, Praha 5 – Malá Strana, Prostora, s.r.o., žádost o pronájem společného domovního prostoru.

 

Žadatel: Společnost Prostora, s.r.o.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

 

zveřejnění záměru rozšíření předmětu nájmu NP firmě Prostora, s.r.o., Zborovská 68/124, Praha 5 – Malá Strana o místnost prádelny (spol. prostor domu) za cenu 1.000,- Kč/m2/rok, která bude užívána jako sklad.

9/0/0

 

 

 

 

 

 

 

8.KOAa M se koná dne : 18.4.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:4.4.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin  S T R Á N S K Ý

                                                          zástupce starosty

                                                              MČ Praha 5

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I  S

 

ze 7.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 4.4.2005

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              11                                                

Omluveno:                             1                       

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

7/01/2005

 

Žádost:  Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odsvěření pozemků parc. č. 1484/1, k.ú. Košíře, parc. č. 488, k.ú. Motol, parc. č. 789/1, k.ú. Jinonice z vlastnictví MČ Praha 5 – komunikace, inženýrské sítě.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odsvěření pozemků parc. č. 1484/1, k.ú. Košíře, parc. č. 488, k.ú. Motol a parc. č. 789/1, k.ú. Jinonice.

7/0/0

 

7/02/2005

 

Žádost:  Prodej pozemků parc. č. 776, 777, 778, 779 a 780, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy – aktualizace.

 

Žadatel:  MHMP OOA

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.                  Prodej pozemků parc. č. 776, 777, 778, 779 a 780, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy dle geometrického plánu č. 1037-97/2002 ze dne 19.2.2003

7/0/0

 

 

 

 

 

 

7/03/2005

 

Žádost:  Prodej pozemku parc. č. 1716/2, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy – pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

l. prodej pozemku parc. č. 1716/2, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy vlastníkům garáže na pozemku postavené.

7/0/0

 

 

 

 

7/04/2005

 

Žádost:  Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1992/1, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

l. s pronájmem části pozemku parc. č. 1992/1, k.ú. Košíře z vl. obce hl. m. Prahy o výměře 373 m2 firmě Central Group a.s., vyjma schodišťové části, která musí zůstat přístupná veřejnosti.

 

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 7/01/2005

 

Žádost: Národní dům Praha s.r.o. – žádost o souhlas s podnájemní smlouvou.

 

Žadatel: p. Petr Šuráni

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová, V. Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      Materiál stažen z programu

9/0/0

 

 

OA 7/02/2005

 

Žádost: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o nájmu NP v ZZ Smíchov s MUDr. Ivanou Kučerovou

 

Žadatel: MUDr. Ivana Kučerová

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová,, V. Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      Bod zrušen

 

NP 7/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov, IDANIA, s.r.o., ukončení nájmu dohodou

 

Žadatel: Firma IDANIA, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

firmě IDANIA, s.r.o. se sídlem Hornokrčská 561/61, 140 00  Praha 4 ukončení nájmu nebytového prostoru (garáž) v ul. Stroupežnického 26/2324, Praha 5 – Smíchov dohodou k 30.4.2005.

9/0/0

 

 

 

 

 

 

NP 7/02/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, Občanská demokratická strana, Regionální sdružení Pražský kraj, záměr pronájmu.

 

Žadatel: RMČ

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

pronájem nebytového prostoru Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov Občanské demokratické straně, Regionální sdružení Pražský kraj za nájemné ve výši 230,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

9/0/0

 

 

 

NP 7/03/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Švédská 37/1845, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel: KOAaM

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

  pronájem nebytového prostoru Švédská 37/1845, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 4/05) na základě vyvěšení:

 

alt. č. 2

Vítězslav Pavel, Karlovická 7, Praha 9

za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

 

9/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 7/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Zborovská 68/124, Praha 5 – Malá Strana, Prostora, s.r.o., žádost o pronájem společného domovního prostoru.

 

Žadatel: Společnost Prostora, s.r.o.

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

 

zveřejnění záměru rozšíření předmětu nájmu NP firmě Prostora, s.r.o., Zborovská 68/124, Praha 5 – Malá Strana o místnost prádelny (spol. prostor domu) za cenu 1.000,- Kč/m2/rok, která bude užívána jako sklad.

9/0/0

 

 

 

 

 

 

 

8.KOAa M se koná dne : 18.4.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:4.4.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin  S T R Á N S K Ý

                                                          zástupce starosty

                                                              MČ Praha 5

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě