Zápis ze 7. KOAaM dne 31.3.2008

03/04/2008

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S

 

ze 7.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne: 31. 3. 2008

 

 

Počet členů  KOA a M    13

Přítomno:                         10                                                                            

Omluveno:                         1                             

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

7/01/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav domů MČ P5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p.Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

  1.             výběr zhotovitelů dle plánu oprav roku 2008

 

                  Oprava dvora včetně hydroizolace, domu Zborovská 44/čp. 526, Praha 5 zhotovitel MTL – Karban v částce 354.126,- Kč vč. DPH.

 

                  Oprava elektroinstalace společných prostor domu včetně bytů domu Na Skalce 17/čp. 765, Praha 5 zhotovitel OPREKO – Josef Šebesta v částce 2, 234.282,- Kč vč. DPH.

 

                  Oprava elektroinstalace společných prostor domu včetně bytů domu Arbesovo náměstí 13/č.p. 782, Praha 5 zhotovitel DF servis s.r.o., v částce 2, 067.908,- Kč vč. DPH.

 

                  Výměna střešních oken Pod Kavalírkou 10, 12/čp. 296, 297, Praha 5 zhotovitel A-Z  PROFIL s.r.o., v částce 649. 090 vč. DPH.

 

                  Oprava střechy včetně komínů a komínových lávek domu Zborovská 40/čp. 512, Praha 5 – výběrové řízení zrušeno viz. Příloha.

 

                  Oprava uliční fasády a nátěr oken domu Švédská 35, 37/ čp. 1844, 1845, Praha 5 zhotovitel A-Z PROFIL s.r.o., v částce 989.733,- Kč vč. DPH.

 

5/0/0

 

 

 

 

7/02/2008

 

Žádost:  Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí svěření správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 a to pozemků v katastrálním území Motol, Hlubočepy, Jinonice, Smíchov a Košíře dle usnesení.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.       Schválit:

1.            žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o odejmutí svěřené správy majetku hl. m. Prahy Městské části Praha 5 a to pozemků:

         parc. č. 463/1 o výměře 121 m2, parc. č. 463/4 o výměře 23 m2, parc. č. 463/11 o výměře 188 m2, parc. č. 463/12 o výměře 27 m2, parc.č. 463/13 o výměře 22 m2, parc. č. 463/14 o výměře 29 m2, parc. č. 463/15 o výměře 57 m2, parc. č. 463/16 o výměře 38 m2, část pozemku parc. č. 374/4 – vyjma plochy dětského hřiště (bude upřesněno GP), parc. č. 374/33 o výměře 26 m2, parc. č. 374/50 o výměře 2274 m2, parc. č. 374/51 o výměře 158 m2 a parc. č. 374/124 o výměře 7 m2 vše v k.ú. Motol

         podíl 3/69 u pozemků parc. č. 640/83 o výměře 206 m2, parc. č. 640/82 o výměře 70 m2, parc. č. 640/20 o výměře 123 m2, parc. č. 640/1 o výměře 409 m2 vše v k.ú. Hlubočepy

         parc. č. 2752/1 o výměře  1235 m2 v k.ú. Jinonice

         parc. č. 4915/22 o výměře 8 m2, parc. č. 4915/13 o výměře 93 m2, parc. č. 1318/4 o výměře 38 m2, parc. č. 5087/1 o výměře 87 m2 a parc. č. 5087/2 o výměře 44 m2 vše v k.ú. Smíchov

         parc. č. 1512/10 o výměře 221 m2, parc. č. 1512/25 o výměře 68 m2, parc. č. 1512/26 o výměře 1092 m2, parc. č. 1512/28 o výměře 3924 m2, parc. č. 1512/29 o výměře 30 m2 a parc. č. 1512/30 o výměře 141 m2 vše v k.ú. Košíře dle GP 1447-43/2007 ze dne 3.4.2007 č.j. 49/2007.

5/0/0

 

 

7/03/2008

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 562, k.ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy – scelení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.       Nesouhlasit:

1.            se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 562, k.ú. Radlice o výměře 600 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem scelení s pozemky ve vlastnictví společnosti Radlická cihelna.

5/0/0

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 7/01/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje č. parc. 1333 v k.ú. Košíře vlastníkovi sousední nemovitosti.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Souhlasit:

    1.           se záměrem prodeje pozemku č. parc. 1333 o výměře 121 m2 v k.ú. Košíře vlastníkovi sousedních nemovitostí Ing. Jaroslavu Martínkovi, bytem Praha 5, U Mrázovky 2612 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2008 tj. 6.020,- Kč/m2 celkem 728.420,- Kč.

5/0/0

 

 

 

OA 7/02/2008

 

Žádost:  Kamenictví U Smíchovského hřbitova, záměr prodeje objektu bez č.p. na pozemku parcel. č. 4910/2, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Souhlasit:

1.      se záměrem prodeje objektu bez č.p. na pozemku parcel. č. 4910/2, k.ú. Smíchov, Kamenictví U Smíchovského hřbitova třetí osobě za minimální kupní cenu 640.000,- Kč s možností dorovnání nabídnuté kupní ceny nájemcem a uznáním vložených nákladů nájemcem ve výši 502.067,- Kč.

5/0/0

 

   

 

OA 7/03/2008

 

Žádost:  Krškova 807 – uzavření  dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 7.8.1996 se společností MUDr. K. Sojáková a MUDr. P. Lacková s.r.o.

 

Žadatel:  MUDr. Sojáková a MUDr. Lacková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:     

1.      rozšíření smlouvy o nájmu nebytového prostoru dne 7.8.1996 se společností MUDr. K. Sojáková a MUDr. P. Lacková s.r.o., se sídlem Krškova 807, Praha 5, IČ: 48593532 o společnost MUDRC s.r.o. dodatkem č. 7 ke smlouvě s účinností od 1.3.2008.

2.      udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti MUDRC s.r.o. na adrese Krškova 807, Praha 5.

7/0/0

 

 

OA 7/04/2008

 

Žádost:  Radlická 112/2070 – opětovné zveřejnění záměru pronájmu části fasády objektu k umístění reklamního zařízení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:   

1.      opětovné zveřejnění záměru pronájmu části fasády objektu Radlická 112/2070 k umístění reklamního zařízení  na úřední desku MČ Praha 5.

7/0/0

 

 

OA 7/05/2008

 

Žádost:  Uzavření dodatků k nájemním smlouvám na umístění reklamních zařízení na objektech : Mahenova 2/164, Nádražní 92/48, Plzeňská 76/470, Svornosti 1/1497 a U Královské louky 5/918 se společností tédwa s.r.o.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  

I.                        Schválit:

1.                        uzavření dodatků k nájemním smlouvám na umístění reklamních zařízení na těchto  

               objektech:

                Mahenova 2/164 – NS č. 83/0/OOA/07

                Nádražní 92/48 – NS č. 84/0/OOA/07

                Plzeňská 76/470 – NS č. 86/0/OOA/07

                Svornosti 1/1497 – NS č. 81/0/OOA/07

                U Královské louky 5/918 – NS č. 79/0/OOA/07

                s účinností od 1.3.2008.

 6/0/1

 

 

NP 7/01/2008

 

Žádost:  NP – Štefánikova 30/249, Praha 5 – Smíchov, SEA – net, spol. s.r.o., snížení nájemného.

 

Žadatel:  SEA – net, spol. s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                     Neschválit:

1.                      firmě SEA – net, spol. s.r.o., IČ 41196236, snížení měsíčního nájemného za NP   

              Štefánikova 30/249, Praha 5 – Smíchov.

7/0/0

 

 

NP 7/02/2008

 

Žádost:  NP – Plzeňská 49/198, Praha 5 – Košíře, záměr pronájmu pro HLAVÍN Jiří, s.r.o..

 

Žadatel:  HLAVÍN Jiří

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.             Schválit:  

1.            zveřejnění záměru pronájmu NP o velikosti 54,50 m2 v přízemí domu Plzeňská 49/198, Praha 5 – Košíře pro firmu HLAVÍN Jiří, s.r.o., IČ 27913724, za nájemné ve výši 10.000,- Kč měsíčně + DPH.

7/0/0

 

 

 

NP 7/03/2008

 

Žádost:  NP – Lidická 18/797, Praha 5 – Smíchov, RIAL, s.r.o., návrh na ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  RIAL, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                      Schválit: 

1.            ukončení nájmu NP – prodejny o velikosti 38,16 m2 v domě čp. 797, Lidická 18/797, Praha 5 –  Smíchov, nájemce RIAL, spol. s r.o., IČ 416 93 809 dohodou k 31.3.2008.                 

5/0/2                  

 

 

 

 

Na stůl:

 

OA 7/06/2008

 

Žádost:  Žádost o souhlas s uzavřením podnájemních smluv – Lalasa spol. s r.o.

 

Žadatel:  Lalasa spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                      Souhlasit:  

1.  s uzavřením podnájemních smluv mezi nájemcem sportovního areálu Nad Hliníkem 1202 spol.

     s r.o. Lalasa, se sídlem Praha 5, Nad Hliníkem 1202/2 s:

        a) firmou Hotel Management s.r.o., se sídlem Praha 3, Chlumova 256/10 IČ 27437809 na 

            provozování klubového občerstvení

        b) fyzickou osobou Martinem Dvořákem, se sídlem Praha 5, Motol, Lékařská 291/4 IČ   

            61847569 na provozování hřiště na minigolf

        c) občanským sdružením TC VŠ Praha, se sídlem Praha 5, Nad Hliníkem 1202/2, IČ 0056584.

7/0/0

 

 

OA 7/07/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – ukončení nájemní smlouvy č. 37/0/OOA/04 uzavřené dne 14.5.2004 ve znění dodatku č. 1 s Vladimírem Svobodou dohodou k 31.3.2008.

 

Žadatel:  p. Vladimír Svoboda

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.        Schválit:

1.      ukončení nájemní smlouvy č. 37/0/OOA/04 uzavřené dne 14.5.2004 ve znění dodatku č. 1 s Vladimírem Svobodo, Hvozdíkova 2576/9, Praha 10, IČ: 15072410 na pronájem části pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře o výměře cca 40 m2 v areálu Klikatá 1238/90c dohodou k 31.3.2008.

7/0/0

 

 

OA 7/08/2008

 

Žádost:  Žádost o pronájem části pozemku č. parc. 386/1 v k.ú. Motol občanskému sdružení OSA PANDA – PRAHA.

 

Žadatel:  občanské sdružení OSA PANDA – PRAHA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál odložen s tím, že bude došetřeno stanovení výše ceny z hlediska MF.

7/0/0

 

 

 7/04/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitele veřejné zakázky na výměnu oken v rámci stavby „Prodloužení tramvajové trati do Radlic – objekt Radlická 2070/112 – Sv. Anna a objekt ZŠ Radlická 115/140, Praha 5“

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Vítězslav Váňa

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

   1.          Výběr zhotovitele veřejné zakázky:

                „Výměnu oken v rámci stavby „Prodloužení tramvajové trati do Radlic – objekt Radlická

                2070/112 – Sv. Anna „firmu JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o., Štítná nad Vláří  414 v ceně  

                1,470.028,- bez DPH

 

                „Výměna oken SO 2004 pro stavbu prodloužení tramv. Trati do Radlic – objekt ZŠ

                Radlická 115/140“ firmu JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. Štítná nad Vláří  414 v ceně 5,

                983.503,- Kč bez DPH

    

2.                  Dohodu o spolufinancování výměny oken vč. inženýrské činnosti ve výši 8% rozdílu ceny celkové a ceny ponížené o částku hrazenou Metrostavem a.s., Inženýrská činnost představuje částku 445.612,88 Kč bez DPH za obě zakázky, která bude hrazena z rezervy OSM.

6/0/1

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16.00 hod.

Konec zasedání v 17.00 hod.

 

8. KOAaM se koná dne: 12.4.2008 v 16.00 hodin, 6. patro – velká zasedací místnost RMČ č.   

    614.

 

 

 

 

 

 Za KOAaM: Jiřina Zavadilová                           Ověřil:                           V Praze dne:  31.3.2008

 Za správnost zápisu:                                   Ing. Petr  H o r á k 

 Lenka Holubová, OOA                                 zástupce starosty

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě