Zápis ze 7. KOAaM dne 2.4.2007

04/04/2007

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S 

 

ze 7.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 2.4. 2007

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                              8                                                   

Omluveno:                             1                          

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

7/01/2007

 

Žádost:  Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 327, 331/1 a 332/3, k.ú. Radlice ve vlastnictví MČ Praha 5 pro stavbu „Rekonstrukce Radlického sběrače (4. etapa) a stavbu 0907916 Obnova vodovodního řádu ul. Radlická.

  

Žadatel:  IDS a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.      souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 327, 331/1 a 332/3, k.ú. Radlice pro Pražskou vodohospodářskou společnost a.s. se sídlem Praha 1, Cihelná 4.

5/0/0

 

7/02/2007

 

Žádost: Odejmutí správy svěřené věci vodohospodářského charakteru a převod na hlavní město Prahu prostřednictvím PVS a.s.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Dana Staňková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.převod vodohospodářského majetku – splaškové kanalizace v areálu krematoria Motol – v celkové hodnotě 3.478.691,- Kč na hl. m. Prahu prostřednictvím PVS a.s. včetně DPH.

5/0/0

 

 

 

 

7/03/2007

 

Žádost: Dodatečné schválení správy domu Mrázovka 11/č.p. 964, Praha 5.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      Dodatečné svěření správy domu Mrázovka 11/č.p. 964, Praha 5 správní firmě Centra a.s.

5/0/0

 

 

7/04/2007

 

Žádost:  Návrh žádosti ZHMP o svěření pozemků parc. č. 322/13 a 322/12 v k.ú. Motol – mateřská škola V Úvalu.

 

Žadatel:  ZHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Dana Staňková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 322/13 a 322/12 v k.ú. Motol.

5/0/0

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 7/01/2007

 

Žádost:  Radlická 112/čp. 2070 – ukončení nájemní smlouvy č. 15/OSM/00 uzavřené dne 20.1.2000 se společností Even Media s.r.o.  dohodou k 31.3.2007 a následně uzavření nové nájemní smlouvy se společností DELTA promotion s.r.o. na pronájem části fasády.

 

Žadatel:  Even Media s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Schválit:

1.      ukončení nájemní smlouvy č. 15/OSM/00 uzavřené dne 20.1.2000 ve znění dodatku č. 1 na pronájem části fasády objektu Radlická 112/čp. 2070 k umístění reklamního zařízení se společností Even Media s.r.o. dohodou k 31.3.2007.

II. Schválit:

1.      uzavření nájemní smlouvy se společností DELTA promotion s.r.o., Domanovická 513, Praha 9, IČ: 27652602 na pronájem části fasády objektu Radlická 112/ čp. 2070 k umístění reklamního zařízení s účinností od 1.4.2007 za roční nájemné ve výši : 44.000,- Kč

5/0/0

 

OA 7/02/2007

 

Žádost: Švédská 39/č.p. 107, k.ú. Smíchov – záměr pronájmu objektu pro Vysokou školu Karla Engliše v Brně a.s.

 

Žadatel:  Vysoká škola Karla Engliše v Brně

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

  1. záměr pronájmu objektu Švédská 39/čp. 107, k.ú. Smíchov Vysoké škole Karla Engliše v Brně a.s., se sídlem Šujanovo náměstí 356/1, Brno, IČ: 25552465 s využitím jako školské zařízení za nájemné ve výši 350,- Kč/m2/rok za pronájem provozních ploch a v částce ve výši 175,- Kč/m2/rok za pronájem obslužných ploch.

4/0/1

 

OA 7/03/2007

 

Žádost:  Záměr převodu pozemků č. parc. 378/7, 378/8, 429/1 k.ú. Chrášťany obci Chrášťany.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.se záměrem převodu pozemků č. parc. 378/7 o výměře 146 m2 č. parc. 378/8 o výměře 172 m2 a č. parc. 429/1 o výměře  866 m2 vše v k.ú. Chrášťany obci Chrášťany, se sídlem Chrášťany 28, 252 19 Rudná u Prahy, IČO 00241288 za symbolickou 1,- Kč

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 7/04/2007

 

Žádost:  Žádost o prodej souvisejících pozemků č. parc. 764/248, 764/249 a 764/251 v k.ú. Jinonice vlastníkovi stavby domu č.p. 538.

 

Žadatel:  Družstvo, Praha 5, K Rovinám 17/538

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.se záměrem prodeje souvisejících pozemků č. parc.764/248 o výměře 143 m2 , č. parc. 764/249 o výměře 192 m2 a č. parc. 764/251 o výměře 124 m2, tj. celkem 459 m2 za cenu 50,- Kč/m2 tj. 22.950,- Kč vlastníkovi domu čp. 538/17, družstvo, se sídlem Praha 5, K Rovinám 538/17, PSČ 158 00, IČO 26690284

5/0/1

 

 

OA 7/05/2007

 

Žádost:  Souhlas s podnájmem části pozemku č. parc. 4547/1 a pozemku č. parc. 4509/2, k.ú. Smíchov firmě Doubner, s.r.o.

 

Žadatel:  Doubner s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit::

1.podnájem části pozemku č. parc. 4547/1 a 4509/2 v k.ú. Smíchov pro firmu Doubner, s.r.o. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 15, IČO 62909231 – souhlas je vydán nájemci pozemků společnosti GEOSAN ALFA, s.r.o.se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 28, IČO 17049300.

5/0/1

 

OA 7/06/2007

 

Žádost: Štefánikova 12/ č.p. 68 – žádost nájemce, Národní dům PRAHA s.r.o. o odpuštění smluvních pokut vyměřených za pozdní úhradu nájemného v roce 2006 v částce ve výši 105.209,50 Kč.

 

Žadatel:  Národní dům PRAHA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  nesouhlasit:

1.s odpuštěním smluvních pokut vyměřených za pozdní úhradu nájemného v roce 2006 v částce ve výši 105.209,50 Kč pro nájemce objektu Štefánikova 12/čp. 68, Národní dům PRAHA s.r.o.

4/0/2

 

OA 7/07/2007

 

Žádost:  Arbesovo náměstí 8, záměr prodeje id. 4/5 domu čp. 275 s id. 4/5 zast. pozemku parc. č. 95, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  spoluvlastník domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Nesouhlasit:

1.      se záměrem prodeje id. 4/5 domu čp. 275, Arbesovo náměstí 8, s id. 4/5 zast. pozemku parcel. č. 95, k.ú. Smíchov, spoluvlastníku za kupní cenu 15, 600.000,- Kč.

2.      komise doporučuje dále jednat se zájemcem o ceně, případně odprodeji minoritního podílu.

5/0/1

 

OA 7/08/2007

 

Žádost:  Prodej spoluvlastnických podílů id. 87/216 na pozemcích v k.ú. Smíchov restituentům ing. Boháčovi a spol.

 

Žadatel:  ing. Boháč

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I. souhlasit se záměrem prodeje id. 87/216 na pozemcích č.parc.4746/3, 4748/21, 4726, 4725, 4748/5, 4705/3, 4706/1 vše v k.ú. Smíchov – podíl o celkové výměře 1.458,86 m2 spoluvlastníkům ing. Boháčovi a spol. v podílech dle LV č. 2981 za celkovou cenu  293.021,- Kč

 

II. nesouhlasit se záměrem prodeje id. 13/54 pozemku č.parc. 4748/4 v k.ú. Smíchov o výměře 1.487,06 m2 spoluvlastníkům ing. Boháčovi a spol. vzhledem k tomu, že na pozemku se nachází sportovní areál TJ ZPA Košíře

 

III. nesouhlasit se záměrem prodeje id. 87/216 pozemku č.parc. 4673/1 v k.ú. Smíchov o výměře 4.852,67 m2 za cenu dle znaleckého posudku tj. 143,50 Kč/m2 spoluvlastníkům ing. Boháčovi a spol. v podílech dle LV č. 2981

 

6/0/0

 

 

 

 

 

NP 7/01/2007

 

Žádost:  NP – Zborovská 44/526, Praha 5 – Smíchov, záměr pronájmu pro KSČM OV pro Prahu 5.

 

Žadatel:  KSČM OV

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.                      zveřejnění záměru pronájmu NP – kanceláří o velikosti 108,77 m2 v suterénu domu Zborovská 44/526, Praha 5 – Smíchov pro Komunistickou stranu Čech a Moravy – Obvodní výbor pro Prahu 5, IČ 00569241 za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok.

4/0/1

 

NP 7/02/2007

 

Žádost:  NP – Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 – Smíchov, záměr pronájmu pro Jana Stokuče.

 

Žadatel:  Jan Stokuč

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      zveřejnění záměru pronájmu NP – kanceláře a vzorkové prodejny o velikosti 39,08 m2 v přízemí domu Arbesovo náměstí 13/782, Praha 5 – Smíchov pro Jana Stokuče – JSC, IČ 69069280 za nájemné ve výši 3.000,- Kč/m2/rok.

5/0/0

 

NP 7/03/2007

 

Žádost:  NP – objekt řadových garáží na pozemku parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, ul. Na Konvářce, Ondřej Havlíček, ukončení nájmu dohodou ke dni 30.4.2007.

 

Žadatel:  p. Ondřej Havlíček

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

ukončení nájmu NP garáže ev. č. 919 v objektu řadových garáží na pozemku parc. č.  789/3, ul. Na Konvářce , k.ú. Smíchov dohodou ke dni 30.4.2007, nájemce Ondřej Havlíček, Svornosti 27, Praha 5.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 7/04/2007

 

Žádost:  NP – Staropramenná 9/547, Praha 5 – Smíchov, záměr pronájmu pro Autoservis PEGAS, s.r.o.

Žadatel:  Autoservis PEGAS, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

NP 7/05/2007

 

Žádost: NP – Arbesovo náměstí 8/275, Praha 5 – Smíchov, Jiří Cvejn, návrh na kompenzaci nájemného.

 

Žadatel:  p. Jiří Cvejn

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Neschválit:

1.za spoluvlastnický podíl id. 8/10 nemovitosti č.p. 275, k.ú. Smíchov návrh nájemce a spoluvlastníka  id. 1/10 uvedené nemovitosti, že podíl na uhrazeném dluhu p. Dvouletého připadající na tohoto spoluvlastníka bude vyúčtován na úhradu plnění za nájem NP Potraviny v období od 07/2006 do 10/2006 včetně v celkové výši 100.499,- Kč.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

NP 7/06/2007

 

Žádost: NP – Zborovská 6/1200, Praha 5 – Smíchov, nájemní smlouva pro firmu MAK Trading, spol. s.r.o.

 

Žadatel:  firma MAK Trading, spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Vzít na vědomí:

1.      uzavření NS na pronájem restaurace v č.p. 1200, k.ú. Smíchov, Zborovská 6, Praha 5 spolumajiteli p. Petrem Hořánkem a p. Pero Količem, CSc. za oba jejich podíly id. ¼ nemovitosti s firmou MAK Trading, spol. s r.o. za nájemné ve výši 25.000,- Kč měsíčně a dobou trvání od 1.4.2007 na do 31.3.2017 s právem opce na prodloužení nájmu o dalších 5 let v případě řádného plnění  povinností nájemce.

II.                       Schválit:

1. zveřejnění záměru pronájmu NP restaurace Zborovská 6/1200, Praha 5 – Smíchov za spoluvlastnický podíl id. ½ nemovitosti pro firmu MAK Trading, spol. s.r.o., IČ 261 71074 za shodných podmínek podle uzavřené nájemní smlouvy mezi ostatními spoluvlastníky nemovitosti a tímto nájemcem.

4/0/0

 

 

 

8.KOAaM se koná dne :  16.4.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 18 hod.

 

 

 

Za správnost zápisu:                                                       Ověřil:

Jiřina Zavadilová                                               ing. Petr H O R Á K

                                                                                zástupce starosty

 

V Praze dne:  3.4.2007

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě