Zápis ze 7. jednání kulturní komise, konaného dne 3.9.2003

Zápis ze 7. zasedání kulturní komise, konaného dne 3. 9. 2003


 


Přítomni: dle prezenční listiny


 


 


P r o g r a m :


 


1.      Kontrola zápisu z 11. 6. 2003


 


   Schůzka  p. Gála se zástupci Obce baráčníků se konala, v září bude jednání pokračovat.


 


   Odbor kultury odpověděl všem žadatelům o příspěvek na kulturní aktivity ve smyslu usnesení kulturní komise.


 


Zápis z 3. 9. byl schválen.


 


2.      Informace o Dnech evropského dědictví 2003 v MČ Praha 5


 


Všichni členové komise obdrželi pozvánky s podrobným programem Dnů evropského dědictví (European Heritage Days – EHD). Ústní informaci podala pracovnice OKP M. Neubauerová. Ústředním tématem EHD v ČR jsou letos technické památky. EHD se uskuteční v sobotu 13. a v neděli 14. září. Výstava „100 let Smíchova“ se koná ve výstavní síni ÚMČ Štefánikova 15 ve dnech 3. – 19. 9.


Předsedkyně komise mgr. Riedlbauchová vyzvala členy komise, aby přišli s návrhy, co nového by mělo být zařazeno do programu EHD v roce 2004.


Pí Saidová tlumočila komisi pozvání souboru CHOREA HISTORICA na vystoupení „Písně a tance před branami renesance“, které se uskuteční v rámci EHD 14. 9. v 16,30 hod. v letohrádku Hvězda.


 


3.      Rozpočet kap. 06 (kultura) na r. 2004


 


Komise byla seznámena s návrhem rozpočtu odboru kultury a památkové péče (kap. 06 – kultura) na rok 2004. Byly jí předloženy 2 varianty – reálný rozpočet a maximální rozpočet. Celková výše reálného rozpočtu je 9.620.000,- Kč, maximální rozpočet navrhuje OKP ve výši o 580..000,- Kč vyšší (jedná se o zvýšení finančních prostředků na kulturní a památkové granty).


Zástupce starosty pan Gál sdělil komisi, že oproti předloženému návrhu bude částka 20.000 Kč z § 3392 (zájmová činnost) plánovaná na cyklistický závod Memoriál E. Cihláře převedena na § 3319 (záležitosti kultury), konkrétně na Dny evropského dědictví v MČ Praha 5. Pořadatel memoriálu musí požádat o sportovní grant.


V návrhu rozpočtu jsou uvedeny mimoj. finanční prostředky na založení a vedení kroniky MČ Praha 5. Kronika se musí vést v každé městské části. V minulosti na radnici údajně nějaká kronika byla, ale nepodařilo se ji dohledat. Rovněž se neví, kdo byl případným kronikářem. Pí Matoušková se pokusí jméno bývalého kronikáře zjistit.


 


Usnesení:


Kulturní komise souhlasí s  návrhem rozpočtu kapitoly 06 – kultura (včetně komentáře), zpracovaným OKP, a doporučuje předložený návrh finančnímu výboru k odsouhlasení.


Hlasování:schváleno jednomyslně (8,0,0)


 


4.      Informace z komise pro regeneraci


 


Pí Matoušková, která je zároveň členkou komise pro regeneraci, informovala kulturní komisi o činnosti této komise. Zároveň předala členům komise nejdůležitější informace i v písemné podobě.


Komise vzala informaci na vědomí.


 


5.      Rozbor činnosti a hospodaření KK Poštovka za l. pololetí r. 2003 a rozpočet na r. 2004


 


Členům kulturní komise byl rozdán Rozbor činnosti a hospodaření Kulturního klubu Poštovka za 1. pololetí. Rozbor bude projednán až na příštím zasedání komise. Zároveň paní ředitelka Sojková předložila návrh finančního plánu (rozpočtu) klubu na r. 2004 a rozpočtový výhled do roku 2006. Reálná varianta rozpočtu je stejná jako pro letošní rok (celkové náklady: 2.730.000,- Kč, tržby z prodeje služeb: 950.000,- Kč, provozní dotace: 1.780.000,- Kč). Při požadovaném snížení rozpočtu o 10% by nebylo možné zachovat dosavadní činnost.


Na příštím zasedání se bude kulturní komise zabývat Kulturním klubem Poštovka podrobněji.


 


Usnesení:


Kulturní komise doporučuje předložený finanční plán KK Poštovka na r. 2004 k odsouhlasení finančnímu výboru.


Hlasování: schváleno jednomyslně (5,0,0)


6.      Návrh témat kulturních grantů pro r. 2004


 


Členům komise byl návrh témat pro příští rok rozeslán předem. V diskusi zazněly některé připomínky a pozměňovací návrhy.


 


Usnesení:


1/ Kulturní komise doporučuje u tématu č. 6 (víceletý grant) doplnit písmeno „i„ do věty, která následuje za termínem uzávěrky. Nové znění: Žádat o grant mohou i ty subjekty, které zároveň požádaly Magistrát hl. m. Prahy.


 2/ Komise nedoporučuje vyhlásit granty pro profesionální uměleckou činnost, protože profesionální kultura je grantově zajištěna z rozpočtu hl. m. Prahy.


Hlasování: schváleno jednomyslně (5,0,0)


 


7.      R ů z n é


 


§         Návrh na pojmenování nového koncertního sálu na Bertramce na Sál Josefíny Duškové


Dr. Cibulová předložila komisi návrh na pojmenování nového koncertního sálu, vzniklého rekonstrukcí hospodářských budov v areálu Bertramky, na Sál Josefiny Duškové. Provoz nového koncertního sálu by měl být zahájen v r. 2006 k oslavám 250. výročí narození W. A. Mozarta. S propagací na jeho využití a s přípravou programu, jímž se Bertramka připojí k salzburským oslavám, je však nutno začít již dnes. Je třeba odlišit nový sál od stávající saly terreny, proto by měl dostat své pojmenování.


 


 


Usnesení:


Kulturní komise se shodla na názvu nového koncertního sálu, který vznikne rekonstrukcí hospodářských budov na Bertramce, a doporučuje radě schválit název Sál Josefiny Duškové.


   Hlasování: schváleno jednomyslně (5,0,0)


 


§         Změna začátku zasedání komise – od příště budou jednání kulturní komise začínat až v 16,00 hodin.


 


§         P. Gál informoval komisi o dvou připravovaných akcích:


         28. 9. pořádá MČ Svatováclavské slavnosti (10 – 17 hod., před Portheimkou a před kostelem sv. Václava)


         28. 10. se uskuteční otevření knihovny v budově tržnice.


 


 


Začátek jednání: 15,30 hod.


Konec jednání:   17,45 hod.


 


 


Příští zasedání komise: 8.10. v 16,00 hod. v zasedací místnosti komisí RMČ


 


 


Zapsala: J. Saidová, linka 569


 


 


 


 


 


 


Ověřila: Mgr. Ľ. Riedlbauchová


              předsedkyně kulturní komise