Zápis ze 6. zasedání komise územního rozvje dne 27.3. 2008

07/04/2008
1. „Bytový dům Tetínská“ 442/21,442/22, 442/25 k.ú. Radlice včetně inženýrských sítí
      č.parc. 441/2,3, 442/1,4,554,654 k.ú. Radlice – DÚR -VO
    Bytový dům o 27 bytech a 27 parkovacích stáních v podzemních garážích, je 1 PP a 4 NP
   Stavební pozemky se nachází v těsné blízkosti vyrovnávací věže vodovodu Želivka.
                                                         
 KÚR žádá úpravu návrhu stavby – umenšení zastavěnosti ve vztahu k okolní stávající
 zástavbě, předložit variantní řešení stavby „Bytový dům Tetínská“ na pozemcích č.parc.,
 442/21,442/22, 442/25 k.ú. Radlice  a předložení komisi k posouzení.
                                                                                                            
 2. „ P 7/08 Miroslava Hamra“ na pozemcích č.parc. 1017/42 (část) 1017/43, 1017/10 a další.
    Opakovaná žádost na podnět změny ÚPn ze stávajícího PZO na OB
 
  KÚR  doporučuje podnět na změnu ÚPn „P 7/08 Miroslava  Hamra“ ze stávajícího
   zahrádky a zahrádkové osady (PZO)  na  území čistě obytné (OB) na předmětných
   pozemcích.

3. P 8/08 V Bokách“ na pozemcích č.parc. 987, 989/1, 989/17 k.ú. Hlubočepy

  
   Usnesení:                                                                                      
 KÚR doporučuje podnět na změnu ÚPn „P 08/08 V Bokách“ ze stávajícího funkčního využití
 ZMK na OB, za podmínky zachování pěšího propojení od  tramvajové zastávky do stávající
 obytné lokality.
                                                                                                              
4. „P 9/08K Vodojemu “, č.parc. 1575/1, 7 k.ú. Smíchov
   Žadatel odkoupil objekt RD  č.p.89 na pozemku č.parc. 1572/7 oddělen od původního
   1575/1) od. hl.m. Prahy (pozemek je vytyčen na geometrickém plánu). Část pozemku je
   v cca výměře 100 m2 v území    TVV   (technické vybavení). Požadavek je změna z TVV
   na OB.  Přílohou žádosti je kopie kupní smlouvy  
 
 Komise pořízení návrhu změny ÚPn na pozemku  1575/1 odkládá
 
5. „ P 10/08 Podbělohorská“ č.parc. 4238/2 k.ú. Smíchov
   Opakovaná změna. Vlastník na základě stavebního povolení na rekonstrukci stávajícího
 objektu zvažuje využívat objekt po úpravě  k bydlení.
                                                                                                           
 Komise nedoporučuje podnět na změnu ÚPn „ P 10/08 Podbělohorská“na pozemku č.parc.
  4238/2 k.ú. Smíchov ze stávajícího sady a zahrady (PS) na   čistě obytné (OB)
                                                                                                          
 
   6. „P 11/08 Pod Stadiony“ č.parc. 3735, 3736,3737/1, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743
  k.ú. Smíchov
  Podnět na změnu je předkládán opakovaně
 
 Komise doporučuje podnět na změnu ÚPn P 11/08 Po Stadiony“ ze stávajícíhoPS na OB
 
                                                                                                         
7. Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy – návrhy a připomínky
   Komise byla seznámena obsahem materiálu, zejména částmi týkající se území MČ Praha 5.
 
Komise bere informaci na vědomí, materiál bude projednán na dalším zasedání.
 
                                                                                                      
8. Různé
    Umístění stánků na pozemku č.parc. 2912 k.ú. Smíchov.
Žadatel zvažuje umístění 3 stánků na ploše u autobusového nádraží. Pozemek je vymezen ulicemi Ostrovského, Za Ženskými domovy a Stroupežnického.
 
Komise nesouhlasí s umístěním stánků na pozemku č.parc. 2912 k.ú. Smíchov , dle situace , která je přílohou žádosti
 
                                                                                                         
7 . KÚR se koná dne 10.4. 2008 od 16,00 hod v zasedací m. č. 330, Nám. 14.října č.4,
3. patro. Uskuteční se společné zasedání VŽP, KOD a KÚR k zásadám územního rozvoje hl.m. Prahy.     
 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě