Zápis ze 6. zasedání KOAaM dne 19.3.2007

21/03/2007

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S 

 

ze 6.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 19.3.2007

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                               8                                                   

Omluveno:                              3                          

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

6/01/2007

 

Žádost:  Smlouva o výpůjčce pozemků ve vlastnictví MČ Praha 5 pro stavbu „Prodloužení tramvajové trati do Radlic. 

  

Žadatel:  IDS a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.   Smlouvu o výpůjčce parc. č. 327, 331/1, 332/3, k.ú. Radlice a pozemků parc. č. 1318/4, 1376, 4915/22, 4915/13, 1412/7, k.ú. Smíchov – stavba č. 207450 – Prodloužení tramvajové trati do Radlic vč. smyčky pro dopravní podnik hlavního města Prahy a.s. se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42

5/0/0

 

6/02/2007

 

Žádost: Žádost o vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 3590/2 a 3591/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PRedistribuce a.s.

 

Žadatel:  PREdistribuce a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 3590/2 a 3591/1, k.ú. Smíchov vymezeného geometrickým plánem 2550-233/2005 schváleného pod čj. 2529/2005 ze dne 3.6.2005 za cenu dle znaleckého posudku 722-14/07 ze dne 17. února 2007 Kč 23.360,- včetně DPH.

5/0/0

 

 

6/03/2007

 

Žádost: Smlouva o věcném břemenu na pozemky parc. č. 2357/1, 2379 a 2382/8, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví MČ Praha 5 a PRedistribuce, a.s. se sídlem Svornosti 3199/19a.

 

Žadatel:  PRedistribuce, a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2357/1, 2379 a parc. č. 2382/8, k.ú. Smíchov (uložení kabelového vedení) vymezeného geometrickým plánem č. 2558-305/2005 pro PRedistribuce, a.s. za jednorázovou náhradu dle znaleckého posudku č. 724-16/07 ze dne 27.2.2007.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 6/01/2007

 

Žádost:  Stroupežnického 28/čp. 2327 – žádost nájemce, společnosti Rehavip – Filip Janoušek, o snížení nájemného o částku ve výši 11.305,- Kč.

 

Žadatel:  Rehavip – Filip Janoušek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Neschválit:

1.      snížení nájemného o částku ve výši 11.305,- Kč pro nájemce části objektu Stroupežnického 28/ čp. 2327, společnosti Rehavip – Filip Janoušek.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 6/02/2007

 

Žádost: Prodej zastavěného pozemku č. parc. 764/23 a pozemků souvisejících č. parc. 764/39 a 764/40 v k.ú. Jinonice vlastníkovi stavby domu čp. 535.

 

Žadatel:  vlastník domu čp. 535, K Rovinám

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  souhlasit:

1.se záměrem prodeje zastavěného pozemku č. parc. 764/23 v k.ú. Jinonice o výměře 265 m2 za cenu 374,- Kč/m2 za 20% ceny dle cenové mapy Prahy pro rok 2007 za celkem 99.110,- Kč a související pozemky č. parc. 764/39 o výměře 173 m2 a č. parc. 764/40 o výměře 227 m2 tj. 400,- m2 za cenu 50,- Kč/m2 tj. 20.000,- Kč, celkem za 119.110,- Kč vlastníkovi domu čp. 535 – K Rovinám 535 – družstvu majitelů bytů, se sídlem Praha 5 – Jinonice, K Rovinám 535, IČO 61862720.

4/0/1

 

OA 6/03/2007

 

Žádost:  Na Václavce 13, prodej id. 1/3 domu čp. 1171 s id. 1/3 zast. pozemků parcel. č. 2054/1, 2054/2 a id. 1/3 zahrady parc. č. 2055, k.ú. Smíchov, spoluvlastníkům.

 

Žadatel:  spoluvlastníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  souhlasit:

1.se záměrem prodeje id. 1/3 domu čp. 1171 s id. 1/3 zast. pozemků parcel. č. 2054/1, 2054/2 a id. 1/3 zahrady parcel. č. 2055, k.ú. Smíchov

 spoluvlastníkům za kupní cenu : 1, 500.000,- Kč

5/0/0

 

OA 6/04/2007

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – snížení ceny nájemného u nájemce části nebytových prostor, společnosti HPC rentgeny s.r.o.

 

Žadatel:  HPC rentgeny s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.snížení ceny ročního nájemného z částky ve výši 258.633,- Kč o částku DPH ve výši 49.140,27 Kč na částku ročního nájemného ve výši 253.718,73 Kč.

3/0/3

 

 

OA 6/05/2007

 

Žádost:  Prodej souvisejících pozemků v ul. Podbělohorská vlastníkům jednotlivých nemovitostí.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

 

1. se záměrem prodeje souvisejících pozemků v k.ú. Smíchov – ul. Podbělohorská – vlastníkům přilehlých nemovitostí za cenu 700,- Kč/m2 takto:

 

a)      pozemek č. parc. 4680/12 (část původního pozemku č. parc. 4680/5) o výměře 22 m2 za cenu 15.400,- Kč – Josefu Pavlovskému, bytem Praha 5, Podbělohorská 2891/63,

b)      pozemky č. parc. 4679/6 o výměře 62 m2 a č. parc. 4680/5 (část původního pozemku č. parc. 4680/5) o výměře 35 m2 tj. celkem 97 m2 za cenu 67.900,- Kč – manž. Hantonovým a Hostovým, všichni bytem Praha 5, Podbělohorská  2890/61 dle id. podílů evidovaných na LV č. 5024

c)      pozemky č. parc. 4679/7 o výměře 60 m2 a č. parc. 4680/13 (část původního pozemku č. parc. 4680/5) o výměře 39 m2, tj. celkem 99 m2 za cenu 69.300,- Kč – manž. Holakovským a Mgr. Veronice Kolářové, všichni bytem Praha 5, Podbělohorská 2889/59 dle id. podílů evidovaných na LV č. 5022 a 5354

d)      pozemky č. parc. 4679/8 o výměře 70 m2 a č. parc. 4681/6 (část původního pozemku č. parc. 4681/6) o výměře 27 m2, tj. celkem 97 m2 za cenu 67.900,- Kč – manž. Petránkovým a Ivaně Hrubé, všichni bytem Praha 5, Podbělohorská 2888/57 dle id. podílů evidovaných na LV č. 5020 a 5425

e)      pozemky č. parc. 4681/5 o výměře 48 m2, č. parc. 4682/2 o výměře 6 m2, 4682/5 o výměře 3 m2, č. parc. 4681/9 o výměře 20 m2, tj. celkem 77 m2 za cenu 53.900,- Kč – Josefu Sovinskému  a ing. Evě Sovinské, oba bytem Praha 5, Podbělohorská 2887/55 každému id. ½

f)        pozemky č. parc. 4683/4 o výměře 98 m2 a 4683/9 o výměře 32 m2, tj. celkem 130 m2 za cenu 91.000,- Kč – Janě Noskové, bytem Praha 5, Podbělohorská 2886/53 a ing. Ivaně Bulíčkové, bytem Praha 6, Křenova 252/6 každé id. 1/2

g)      pozemky č. parc. 4682/4 (část původní č. parc. 4682/2) o výměře 13 m2 a č. parc. 4683/8 (část původní č. parc. 4683/4) o výměře 5 m2 tj. celkem 18 m2 za cenu 3.650,-/m2 za cenu 65.700,- Kč Drahoslavě Kořínkové, bytem 28601 Čáslav, Markovice 91 v souvislosti se záměrem výstavby na pozemcích proluky mezi domy čp. 2887 (Sovinských) a čp. 2886 (pí. Noskové a Bulíčkové).

4/0/2

 

 

 

 

NP 6/01/2007

 

Žádost:  NP – Zborovská 46/889, Praha 5 – Smíchov, ponechání prostoru bez pronájmu.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.                      ponechání prostoru bývalého mandlu o velikosti 17,07 m2 v suterénu domu čp. 889, Zborovská 46, Praha 5 – Smíchov bez dalšího pronájmu.

6/0/0

 

 

NP 6/02/2007

 

Žádost:  NP – Na Hutmance ( u čp. 300), Praha 5 – Jinonice, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Zrušit:

1.      usn. č. 2/59/2007 ze dne 16.1.2007

II.                       Schválit:

1.                      pronájem NP garáže (ev.č. 917) v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance ( u čp. 300), Praha 5 Jinonice

žadateli: CaC services, spol. s.r.o., U Kříže 612/5, 158 00 Praha 5 za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok.

5/0/0

 

NP 6/03/2007

 

Žádost:  NP Křížová 43/264, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení:

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Zrušit:

1.      usn. RMČ Praha 5 č. 1/3/2007 ze dne 9.1.2007

II.                 Schválit:

1.      pronájem NP – kanceláře Křížová 43/2464, Praha 5 – Smíchov

žadateli: Dokořán, s.r.o., IČ 26442701, Zborovská 40, Praha 5

                  za nájemné ve výši 655,- Kč/m2/rok (tj. 2.211,- Kč/měs, jako základ daně) vč. DPH +              služby.

6/0/0

 

NP 6/04/2007

 

Žádost:  NP – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, záměr pronájmu pro Jana Pasálka.

 

Žadatel:  Jan Pasálka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit :

1.zveřejnění záměru pronájmu NP Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov o velikosti 48,45 m2 pro Jana Pasálka, IČ 15943917 za podmínek:

          1. nájemci bude umožněno uzavřít dohodu s MČ Praha 5 o způsobu odepisování technického zhodnocení v jeho účetnictví

           2. doba trvání nájmu bude sjednána na dobu určitou 10 let s opcí na prodloužení nájmu o dalších 5 let.

            3. výše nájemného bude 2.500,- Kč/m2, rok (tj. 10.094,- Kč/měs. jako základ daně) vč. DPH + služby

            4. uhrazení vratné kauce ve výši tříměsíčního nájemného před uzavřením nájemní smlouvy.

6/0/0

 

 

NP 6/05/2007

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží, záměr pronájmu býv. WC na pozemku parc. č. 5062, k.ú. Smíchov pro JUDr. Vladimíra Lederera.

 

Žadatel:  JUDr. Vladimír Lederer

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.zveřejnění záměru pronájmu bývalých veřejných WC na pozemku parc. č. 5062, k.ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží o velikosti 6,00 m2 pro JUDr. Vladimíra Lederera, Národní tř. 39, Praha 1 za nájemné ve výši 6.000,- Kč ročně + DPH za podmínky provedení sanace a řádného udržování  NP na vlastní náklady na dobu neurčitou.

6/0/0

 

 

NP 6/06/2007

 

Žádost:  NP – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, pronájem kanceláří.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

 

1. zveřejnění záměru pronájmu NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov pro

1.1. Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, P-5 za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok – kanceláře č. 108, 111, 112, 113 a 114 + podíl společných prostor

 1.2. Klub přátel starého Smíchova, Na Václavce 4, P-5 za nájemné ve výši 250, Kč/m2/rok –       kanceláře č. 109 a 110 + podíl společných prostor

 

6/0/0           

 

 

NP 6/07/2007

 

Žádost:  NP –K Vodojemu 7/208, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  p. Josef Mikeštík

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit :

1.pronájem NP – garáže K Vodojemu 7/208, Praha 5 – Smíchov

  žadateli: Josef Mikeštík, K Vodojemu 8, Praha 5

  za nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok a za podmínky ukončení nájmu stání v garáži podle NS č. 316/95/93 ze dne 31.5.1995 ke dni nabytí účinnosti výše uvedeného pronájmu podle nabídky č. 16/2007.

6/0/0

 

NP 6/08/2007

 

Žádost:  NP – U Santošky 6/849, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit :

1.      pronájem NP – prodejny U Santošky 6/849, Praha 5 – Smíchov

žadateli: Marcel Šíma, Přípotoční 830/3,  Praha 10 – prodej květin

za nájemné ve výši 3.600,-.Kč/m2/rok (tj. 24.000,-Kč/měs. jako základ daně) vč. DPH + služby

 

náhradník: Jan Mikšík, Pod Kavalírkou 42, Praha 5

1.1.  za nájemné ve výši 3.100,-.Kč/m2/rok (tj. 20.667,-Kč/měs. jako základ daně) vč. DPH + služby.

6/0/0

 

NP 6/09/2007

 

Žádost:  NP – pozemek parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, ul. Na Konvářce – Praha 5, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit :

1.      pronájem NP – garáže č. 911 v objektu řadových garáží na pozemku parc. č. 1434/2, k.ú. Košíře, Praha 5

žadateli: Josef  Navrátil a Zdeňka Navrátilová, oba Na Konvářce 24, Praha 5

          za nájemné ve výši: 758,- Kč měsíčně.

6/0/0

 

 

NP 6/10/2007

 

Žádost:  NP – Zborovská 44/526, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 6/11/2007

 

Žádost:  NP – Holubova 2/2518, Praha 5 – Smíchov, Josef František Mičkal, prominutí nájemného.

 

Žadatel:  Josef František Mičkal

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit :

1.     prominutí nájemného za nebytový prostor Holubova 2/2518, Praha 5 – Smíchov za období od 1.12.2006 do 31.3.2007, tj. za 4 měsíce celkem v úhrnné výši 16.256,- Kč, nájemce Josef František Mičkal.

6/0/0

 

 

 

 

 

7. KOAaM se koná dne :  2.4.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

 

 

Za správnost zápisu:                                              Ověřil:

 Jiřina Zavadilová                                        ing. Petr  H O R Á K

                                                                          zástupce starosty

 

 

 

 

 

 V Praze dne: 20.3.2007

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S 

 

ze 6.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 19.3.2007

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                               8                                                   

Omluveno:                              3                          

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

6/01/2007

 

Žádost:  Smlouva o výpůjčce pozemků ve vlastnictví MČ Praha 5 pro stavbu „Prodloužení tramvajové trati do Radlic. 

  

Žadatel:  IDS a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

1.   Smlouvu o výpůjčce parc. č. 327, 331/1, 332/3, k.ú. Radlice a pozemků parc. č. 1318/4, 1376, 4915/22, 4915/13, 1412/7, k.ú. Smíchov – stavba č. 207450 – Prodloužení tramvajové trati do Radlic vč. smyčky pro dopravní podnik hlavního města Prahy a.s. se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42

5/0/0

 

6/02/2007

 

Žádost: Žádost o vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 3590/2 a 3591/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PRedistribuce a.s.

 

Žadatel:  PREdistribuce a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 3590/2 a 3591/1, k.ú. Smíchov vymezeného geometrickým plánem 2550-233/2005 schváleného pod čj. 2529/2005 ze dne 3.6.2005 za cenu dle znaleckého posudku 722-14/07 ze dne 17. února 2007 Kč 23.360,- včetně DPH.

5/0/0

 

 

6/03/2007

 

Žádost: Smlouva o věcném břemenu na pozemky parc. č. 2357/1, 2379 a 2382/8, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví MČ Praha 5 a PRedistribuce, a.s. se sídlem Svornosti 3199/19a.

 

Žadatel:  PRedistribuce, a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 2357/1, 2379 a parc. č. 2382/8, k.ú. Smíchov (uložení kabelového vedení) vymezeného geometrickým plánem č. 2558-305/2005 pro PRedistribuce, a.s. za jednorázovou náhradu dle znaleckého posudku č. 724-16/07 ze dne 27.2.2007.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 6/01/2007

 

Žádost:  Stroupežnického 28/čp. 2327 – žádost nájemce, společnosti Rehavip – Filip Janoušek, o snížení nájemného o částku ve výši 11.305,- Kč.

 

Žadatel:  Rehavip – Filip Janoušek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Neschválit:

1.      snížení nájemného o částku ve výši 11.305,- Kč pro nájemce části objektu Stroupežnického 28/ čp. 2327, společnosti Rehavip – Filip Janoušek.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 6/02/2007

 

Žádost: Prodej zastavěného pozemku č. parc. 764/23 a pozemků souvisejících č. parc. 764/39 a 764/40 v k.ú. Jinonice vlastníkovi stavby domu čp. 535.

 

Žadatel:  vlastník domu čp. 535, K Rovinám

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  souhlasit:

1.se záměrem prodeje zastavěného pozemku č. parc. 764/23 v k.ú. Jinonice o výměře 265 m2 za cenu 374,- Kč/m2 za 20% ceny dle cenové mapy Prahy pro rok 2007 za celkem 99.110,- Kč a související pozemky č. parc. 764/39 o výměře 173 m2 a č. parc. 764/40 o výměře 227 m2 tj. 400,- m2 za cenu 50,- Kč/m2 tj. 20.000,- Kč, celkem za 119.110,- Kč vlastníkovi domu čp. 535 – K Rovinám 535 – družstvu majitelů bytů, se sídlem Praha 5 – Jinonice, K Rovinám 535, IČO 61862720.

4/0/1

 

OA 6/03/2007

 

Žádost:  Na Václavce 13, prodej id. 1/3 domu čp. 1171 s id. 1/3 zast. pozemků parcel. č. 2054/1, 2054/2 a id. 1/3 zahrady parc. č. 2055, k.ú. Smíchov, spoluvlastníkům.

 

Žadatel:  spoluvlastníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  souhlasit:

1.se záměrem prodeje id. 1/3 domu čp. 1171 s id. 1/3 zast. pozemků parcel. č. 2054/1, 2054/2 a id. 1/3 zahrady parcel. č. 2055, k.ú. Smíchov

 spoluvlastníkům za kupní cenu : 1, 500.000,- Kč

5/0/0

 

OA 6/04/2007

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – snížení ceny nájemného u nájemce části nebytových prostor, společnosti HPC rentgeny s.r.o.

 

Žadatel:  HPC rentgeny s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.snížení ceny ročního nájemného z částky ve výši 258.633,- Kč o částku DPH ve výši 49.140,27 Kč na částku ročního nájemného ve výši 253.718,73 Kč.

3/0/3

 

 

OA 6/05/2007

 

Žádost:  Prodej souvisejících pozemků v ul. Podbělohorská vlastníkům jednotlivých nemovitostí.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

 

1. se záměrem prodeje souvisejících pozemků v k.ú. Smíchov – ul. Podbělohorská – vlastníkům přilehlých nemovitostí za cenu 700,- Kč/m2 takto:

 

a)      pozemek č. parc. 4680/12 (část původního pozemku č. parc. 4680/5) o výměře 22 m2 za cenu 15.400,- Kč – Josefu Pavlovskému, bytem Praha 5, Podbělohorská 2891/63,

b)      pozemky č. parc. 4679/6 o výměře 62 m2 a č. parc. 4680/5 (část původního pozemku č. parc. 4680/5) o výměře 35 m2 tj. celkem 97 m2 za cenu 67.900,- Kč – manž. Hantonovým a Hostovým, všichni bytem Praha 5, Podbělohorská  2890/61 dle id. podílů evidovaných na LV č. 5024

c)      pozemky č. parc. 4679/7 o výměře 60 m2 a č. parc. 4680/13 (část původního pozemku č. parc. 4680/5) o výměře 39 m2, tj. celkem 99 m2 za cenu 69.300,- Kč – manž. Holakovským a Mgr. Veronice Kolářové, všichni bytem Praha 5, Podbělohorská 2889/59 dle id. podílů evidovaných na LV č. 5022 a 5354

d)      pozemky č. parc. 4679/8 o výměře 70 m2 a č. parc. 4681/6 (část původního pozemku č. parc. 4681/6) o výměře 27 m2, tj. celkem 97 m2 za cenu 67.900,- Kč – manž. Petránkovým a Ivaně Hrubé, všichni bytem Praha 5, Podbělohorská 2888/57 dle id. podílů evidovaných na LV č. 5020 a 5425

e)      pozemky č. parc. 4681/5 o výměře 48 m2, č. parc. 4682/2 o výměře 6 m2, 4682/5 o výměře 3 m2, č. parc. 4681/9 o výměře 20 m2, tj. celkem 77 m2 za cenu 53.900,- Kč – Josefu Sovinskému  a ing. Evě Sovinské, oba bytem Praha 5, Podbělohorská 2887/55 každému id. ½

f)        pozemky č. parc. 4683/4 o výměře 98 m2 a 4683/9 o výměře 32 m2, tj. celkem 130 m2 za cenu 91.000,- Kč – Janě Noskové, bytem Praha 5, Podbělohorská 2886/53 a ing. Ivaně Bulíčkové, bytem Praha 6, Křenova 252/6 každé id. 1/2

g)      pozemky č. parc. 4682/4 (část původní č. parc. 4682/2) o výměře 13 m2 a č. parc. 4683/8 (část původní č. parc. 4683/4) o výměře 5 m2 tj. celkem 18 m2 za cenu 3.650,-/m2 za cenu 65.700,- Kč Drahoslavě Kořínkové, bytem 28601 Čáslav, Markovice 91 v souvislosti se záměrem výstavby na pozemcích proluky mezi domy čp. 2887 (Sovinských) a čp. 2886 (pí. Noskové a Bulíčkové).

4/0/2

 

 

 

 

NP 6/01/2007

 

Žádost:  NP – Zborovská 46/889, Praha 5 – Smíchov, ponechání prostoru bez pronájmu.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.                      ponechání prostoru bývalého mandlu o velikosti 17,07 m2 v suterénu domu čp. 889, Zborovská 46, Praha 5 – Smíchov bez dalšího pronájmu.

6/0/0

 

 

NP 6/02/2007

 

Žádost:  NP – Na Hutmance ( u čp. 300), Praha 5 – Jinonice, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Zrušit:

1.      usn. č. 2/59/2007 ze dne 16.1.2007

II.                       Schválit:

1.                      pronájem NP garáže (ev.č. 917) v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance ( u čp. 300), Praha 5 Jinonice

žadateli: CaC services, spol. s.r.o., U Kříže 612/5, 158 00 Praha 5 za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok.

5/0/0

 

NP 6/03/2007

 

Žádost:  NP Křížová 43/264, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení:

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Zrušit:

1.      usn. RMČ Praha 5 č. 1/3/2007 ze dne 9.1.2007

II.                 Schválit:

1.      pronájem NP – kanceláře Křížová 43/2464, Praha 5 – Smíchov

žadateli: Dokořán, s.r.o., IČ 26442701, Zborovská 40, Praha 5

                  za nájemné ve výši 655,- Kč/m2/rok (tj. 2.211,- Kč/měs, jako základ daně) vč. DPH +              služby.

6/0/0

 

NP 6/04/2007

 

Žádost:  NP – Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov, záměr pronájmu pro Jana Pasálka.

 

Žadatel:  Jan Pasálka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit :

1.zveřejnění záměru pronájmu NP Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov o velikosti 48,45 m2 pro Jana Pasálka, IČ 15943917 za podmínek:

          1. nájemci bude umožněno uzavřít dohodu s MČ Praha 5 o způsobu odepisování technického zhodnocení v jeho účetnictví

           2. doba trvání nájmu bude sjednána na dobu určitou 10 let s opcí na prodloužení nájmu o dalších 5 let.

            3. výše nájemného bude 2.500,- Kč/m2, rok (tj. 10.094,- Kč/měs. jako základ daně) vč. DPH + služby

            4. uhrazení vratné kauce ve výši tříměsíčního nájemného před uzavřením nájemní smlouvy.

6/0/0

 

 

NP 6/05/2007

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží, záměr pronájmu býv. WC na pozemku parc. č. 5062, k.ú. Smíchov pro JUDr. Vladimíra Lederera.

 

Žadatel:  JUDr. Vladimír Lederer

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.zveřejnění záměru pronájmu bývalých veřejných WC na pozemku parc. č. 5062, k.ú. Smíchov, Janáčkovo nábřeží o velikosti 6,00 m2 pro JUDr. Vladimíra Lederera, Národní tř. 39, Praha 1 za nájemné ve výši 6.000,- Kč ročně + DPH za podmínky provedení sanace a řádného udržování  NP na vlastní náklady na dobu neurčitou.

6/0/0

 

 

NP 6/06/2007

 

Žádost:  NP – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, pronájem kanceláří.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

 

1. zveřejnění záměru pronájmu NP Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov pro

1.1. Český helsinský výbor, Ostrovského 253/3, P-5 za nájemné ve výši 250,- Kč/m2/rok – kanceláře č. 108, 111, 112, 113 a 114 + podíl společných prostor

 1.2. Klub přátel starého Smíchova, Na Václavce 4, P-5 za nájemné ve výši 250, Kč/m2/rok –       kanceláře č. 109 a 110 + podíl společných prostor

 

6/0/0           

 

 

NP 6/07/2007

 

Žádost:  NP –K Vodojemu 7/208, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  p. Josef Mikeštík

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit :

1.pronájem NP – garáže K Vodojemu 7/208, Praha 5 – Smíchov

  žadateli: Josef Mikeštík, K Vodojemu 8, Praha 5

  za nájemné ve výši 1.000,- Kč/m2/rok a za podmínky ukončení nájmu stání v garáži podle NS č. 316/95/93 ze dne 31.5.1995 ke dni nabytí účinnosti výše uvedeného pronájmu podle nabídky č. 16/2007.

6/0/0

 

NP 6/08/2007

 

Žádost:  NP – U Santošky 6/849, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit :

1.      pronájem NP – prodejny U Santošky 6/849, Praha 5 – Smíchov

žadateli: Marcel Šíma, Přípotoční 830/3,  Praha 10 – prodej květin

za nájemné ve výši 3.600,-.Kč/m2/rok (tj. 24.000,-Kč/měs. jako základ daně) vč. DPH + služby

 

náhradník: Jan Mikšík, Pod Kavalírkou 42, Praha 5

1.1.  za nájemné ve výši 3.100,-.Kč/m2/rok (tj. 20.667,-Kč/měs. jako základ daně) vč. DPH + služby.

6/0/0

 

NP 6/09/2007

 

Žádost:  NP – pozemek parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, ul. Na Konvářce – Praha 5, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit :

1.      pronájem NP – garáže č. 911 v objektu řadových garáží na pozemku parc. č. 1434/2, k.ú. Košíře, Praha 5

žadateli: Josef  Navrátil a Zdeňka Navrátilová, oba Na Konvářce 24, Praha 5

          za nájemné ve výši: 758,- Kč měsíčně.

6/0/0

 

 

NP 6/10/2007

 

Žádost:  NP – Zborovská 44/526, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 6/11/2007

 

Žádost:  NP – Holubova 2/2518, Praha 5 – Smíchov, Josef František Mičkal, prominutí nájemného.

 

Žadatel:  Josef František Mičkal

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit :

1.     prominutí nájemného za nebytový prostor Holubova 2/2518, Praha 5 – Smíchov za období od 1.12.2006 do 31.3.2007, tj. za 4 měsíce celkem v úhrnné výši 16.256,- Kč, nájemce Josef František Mičkal.

6/0/0

 

 

 

 

 

7. KOAaM se koná dne :  2.4.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

 

 

Za správnost zápisu:                                              Ověřil:

 Jiřina Zavadilová                                        ing. Petr  H O R Á K

                                                                          zástupce starosty

 

 

 

 

 

 V Praze dne: 20.3.2007

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě