Zápis ze 6. zasedání etnické komise RMČ Praha 5 konaného dne 1.11. 2012

08/11/2012

Přítomni: PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová, Mgr. Diana Bubníková, Th. Mgr. Petra Šáchová,  Ing. Vlasta Váchová,  Bc. Roman Sedlák, Karel Novotný

Hosté:       Mgr. Jakub Štědroň, Božena Fílová,  JUDr. Petr Lachnit, Bc. Igor Surmaj,

Omluveni: Růžena Peterková, Ing. Ondřej Velek

 

 

Program:

1/  schválení programu 6. zasedání etnické komise;

2/  kontrola zápisu z 5. zasedání etnické komise, které se konalo dne 4.10.2012;

3/ informace ředitele Domu národnostních menšin, Vocelova 602/3, Praha 2, Mgr. Jakuba Štědroně, o spolupráci DNM s ÚMČ Praha 5;

4/ informace zastupitele ÚMČ Prahy 5 Karla Novotného o služební cestě konané do Holandska na téma “Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality”;

5/ informace Boženy Fílové – romské koordinátory z odboru ZSP – MHP o aktivitách a připravovaných koncepcích pro rok 2013;

6/ informace Bc. Igora Surmaje, poradce pro etnika ÚMČ Praha 5, o navázání spolupráce s firmou ISS facility services, Antala Staška 38/510, Praha 4,  ohledně zaměstnávání našich klientů;

7/  různé;

 

K bodu 1)

 PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová úvodem přivítala přítomné členy etnické komise a hosty. Byl schválen program 6. zasedání etnické komise bez připomínek.

Pro/proti/zdržel se

4/0/0 – schváleno

 

K bodu 2)

Zápis z 5. zasedání etnické komise ze dne 4. 10. 2012 byl schválen bez připomínek.

Pro/proti/zdržel se

4/0/0 – schváleno

 

K bodu 3)

 PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová přivítala Mgr. Jakuba Štědroně, který seznámil členy komise i přítomné hosty s historií i se současností Domu národnostních menšin.

Uvedl, že Dům národnostních menšin byl otevřen v červnu roku 2007 na základě spolupráce Magistrátu hl. m. Prahy, Vlády ČR a zástupců jednotlivých národnostních menšin. Náklady spojené s užíváním kanceláří hradí hl. m. Praha jednotlivým národnostním menšinám prostřednictvím grantů.  V domě sídlí organizace zastupující celkem 11 národnostních menšin: slovenskou, polskou, německou, romskou, rusínskou, ukrajinskou, ruskou, maďarskou, srbskou, bulharskou a řeckou. Konají se zde setkání a konference neziskových organizací, cizinců, doučování, školení, výstavy či filmové projekce. Využívají se zde společné prostory jako je galerie, společenský sál (kinosál), zasedací místnost, kavárna či knihovna. Dům je otevřen 24 hod. denně, vstup je zdarma. DNM je místo setkávání a tvořivé spolupráce. Je zde otevřen prostor pro činnost nejen národnostních menšin, ale i pro prezentaci a akce různých etnických skupin, např. příprava Beninského večera, Afrického večera apod.

Na závěr prezentace Mgr. Jakub Štědroň pozval členy komise na prohlídku Domu národnostních menšin, Vocelova č. 602/3, Praha 2.

 

V průběhu vystoupení Mgr. J. Štědroně se na jednání dostavily Th. Mgr. P. Šáchová a Ing. V. Váchová.

 

K bodu 4/

Dále vystoupil zastupitel Karel Novotný, který se podělil s přítomnými členy a hosty etnické komise o své zážitky a získané informace ze služební cesty konané do Holandska na téma “Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality”. Závěrem došlo i na srovnání podmínek života Romů v Praze 5 a v Holandsku. 

 

K bodu 5/

 Božena Fílová romská koordinátorka MHMP, uvedla, že její role spočívá zejména v koordinaci práce romských poradců na jednotlivých městských částech a v přípravě koncepčních, metodických a analytických podkladů pro potřeby Rady hl. m. Prahy. Svou podporu poskytuje hlavně romským poradcům i všem institucím v Praze tak, aby se zlepšila sociální, kulturní i politická situace Romů.

 

K bodu 6/

Bc. Igor Surmaj, poradce pro etnika ÚMČ Praha 5, informoval o navázání spolupráce s firmou ISS facility services, Antala Staška 38/510, Praha 4, jejímž výsledkem je úspěšné umístění do zaměstnání již několika našich klientů.

 

K bodu 7/

 Další zasedání etnické komise RMČ Praha 5 se koná 6. 12. 2012.

 

 

Zapsala: Ivana Plášilová

 Ověřila: PhDr. Marie Ulrichová – Hakenová

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě