Zápis ze 6 jednání Protikorupčního výboru ZMČ konaného dne 18. 11. 2009

23/11/2009
ZÁPIS
 
ze 6. jednání protikorupčního výboru konaného dne 18. 11. 2009
 
 
Přítomni:        A. Kohout, RNDr. M. Škaloud(příchod v 14,30 hod.), PhDr. D. Ebel, M. Šesták, JUDr. A. Češková, V. Zapletal
 
Omluveni:      Bc. L. Doležal
 
 
Program:        1. Schválení programu
2. Schválení zápisu z minulého zasedání
                        3. Otevírání obálek – Protikorupční program Prahy 5
                        4. Různé
 
 
Ad 1) Předseda výboru Aleš Kohout přivítal přítomné členy výboru a  konstatoval, že PkV je usnášeníschopný.
 
Protikorupční výbor ZMČ Praha 5 schvaluje program jednání výboru konaného dne 18. listopadu 2009.
5/0/0
 
Ad 2) Protikorupční výbor ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 5. jednání výboru ze dne 13. října 2009.
5/0/0
 
Ad 3) Předseda výboru otevřel tři došlé nabídky firem E-institut, Akademie veřejné správy a Agentura Image. Zároveň upozornil, že poslední zmíněná firma obálku dodala po termínu. Následně byly šesti přítomnými členy výboru jednotlivé nabídky ohodnoceny dle kritérií schválených  na minulém zasedání (časová osa, náplň programu, cena, zkušenosti a ostatní – přidaná hodnota projektu) a to takto:
 
1) E-institut získal 96 bodů.
2) Akademie veřejné správy získala 96 bodů
3) Agentura Image obdržela 35 bodů.
 
Vzhledem ke shodnému počtu hlasů budou RMČ Praha 5 předloženy návrhy obou dvou firem. Výsledný návrh bude předložen do ZMČ Praha 5 dne 8. prosince 2009.
 
 
Zapsala: Bc. Marta Jiroudková
 
Ověřil: Aleš Kohout

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě