Zápis ze 4. zasedání Protikorupčního výboru ZMČ Praha 5 ze dne 22. 9. 2009

23/09/2009
ZÁPIS
 
ze 4. jednání protikorupčního výboru konaného dne 22. 9. 2009
 
 
Přítomni:        A. Kohout, RNDr. M. Škaloud, V. Zapletal, PhDr. D. Ebel, M. Šesták
 
Omluveni:      JUDr. A. Češková
 
Neomluven:   Bc. L. Doležal
 
Program:        1. Schválení programu
2. Schválení zápisu z minulého zasedání
                        3. Prezentace protikorupčních programů
                        4. Různé
 
 
Ad 1) Předseda výboru Aleš Kohout přivítal zástupce firem nabízejících protikorupční program a zahájil jednání. Uvítal také přítomné členy výboru i hosta – zastupitele Ing. Ondřeje Velka. Dále konstatoval, že PkV je usnášeníschopný.
 
Protikorupční výbor ZMČ Praha 5 schvaluje program jednání výboru konaného dne 22. září 2009.
5/0/0
 
Ad 2) Protikorupční výbor ZMČ Praha 5 schvaluje zápis ze 3. jednání výboru ze dne 25. srpna 2009.
5/0/0
 
3. Předseda výboru Aleš Kohout informoval, že se dnešní veřejné prezentace se zúčastní pouze 3 z původních pěti firem. Firma Ampeng stáhla svou nabídku na veřejnou zakázku, firma SysControl Consulting se omluvila z důvodu nemoci projektového manažera.
 
Prezentace firmy E-institut:
Firma E-institut s.r.o. a její projekt Úřad bez korupce obdržela akreditaci Ministerstva vnitra pro oblast boje proti korupci. Program nyní běží v pilotním provozu na nejmenované velké městské části. Navrhované protikorupční opatření by spočívalo v e-learningovém kursu pro všechny zaměstnance, ti zvláště ohrožení úředníci by absolvovali prezenční studium. Distanční kurs by byl rozdělen do dvou oblastí (psychologické a právní). Zaměstnanci by na jeho vyplnění měli cca 1 měsíc. Po absolvování kursu každý zaměstnanec obdrží samolepku s označením „Úřad bez korupce.cz“ , Platnost do:   a textem: Zaměstnanci tohoto úřadu byli proškoleni protikorupčním kurzem akreditovaným MVČR dle zákona č. 312/2002 Sb. Samolepka by byla umístěna na každých dveřích od kanceláře, jejím cílem je odradit příchozího občana od dávání úplatku. Cena kursu a dalších služeb pro 300 zaměstnanců nepřesáhne 500 tis. Kč.
 
Prezentace firmy Akademie veřejné správy:
AVS o.p.s. nabízí ve svém protikorupčním programu vypracování etického kodexu zastupitele i zaměstnance, školení zaměstnanců úřadu, vytvoření internetové adresy pro zasílání podnětů, vytvoření studijního textu a slovníku korupčního jednání. Školení by bylo zaměřené na zvýšení psychosociálních dovedností zaměstnanců i zastupitelů. Probíhalo by po malých skupinkách (max 20 lidí, spíše však 15) ve třech celodenních blocích:
1) protikorupční program a opatření proti korupci – představuje organizační část školení (oblast spolupráce, oblast personální)
2) komunikační a psychosociální dovednosti úředníka v protikorupčním jednání (obrana proti manipulaci, praktický nácvik)
3) veřejná správa a trestní právo – právní rámec korupce, možnost předcházení konfliktů
Lektory školení by byli pedagogičtí pracovníci University Karlovy, případně pak lidé z praxe (soudce aj.). Vyučování by probíhalo v sídle AVS o.p.s.
Praha 5 by byla prvním místem, kde bude tento program realizován. Společnost však již několik let poskytuje vzdělávání úředníkům samosprávných celků, jehož součástí je i seminář o korupci. Absolventi kursu hodnotí seminář jako prospěšný, neboť se nyní cítí být připraveni na setkání s korupcí.
V případě, že by městská část projevila zájem o vypracování sociologického průzkumu zaměřeného na vnímání korupce občany Prahy 5, není problém tento průzkum ve spolupráci s Universitou Karlovou uspořádat. Je však finančně náročný. Dle zástupce AVS o.p.s. by bylo účelné i mediální školení zastupitelů (aby zastupitelé nevypadali „na kameře“ korupčně), které je společnost také schopna zajistit.
Přesná cena nebyla na jednání sdělena. Cena obvyklá činí 1000 – 1300 Kč/den/osobu. V případě smluvní spolupráce však lze o ceně jednat.
 
Prezentace Agentury Image:
Firma se doposud zabývala komunikačními aj. školeními zejména vedoucích úředníků a spolupracovala na výběru vhodných zaměstnanců na MPO ČR. Má zájem o komplexní službu pro radnici, kromě školení i pomoc při certifikaci služeb úřadu, budování etického kodexu apod. Projekt by měl tři fáze:
1) vypracování koncepce dle požadavků úřadu vzniklých na základě jednání (které certifikáty již úřad má – ISO, definice krizových situací, vytvoření příjemného prostředí….)
2) proškolení pracovníků
3) zavedení koncepce do praxe a to včetně monitoringu
4) ochrana citlivých dat.
 
 
Po ukončení prezentace se k tématu se vedla diskuse. Předseda výboru nechal hlasovat o přizvání firmy SysControl Consulting, která se nedostavila na prezentaci z důvodu nemoci projektového manažera.
 
Protikorupční výbor ZMČ Praha 5 schvaluje nepřizvání firmy SysControl Consulting na příští jednání protikorupčního výboru. Zároveň výbor vyřazuje firmu SysControl Consulting z účasti na veřejné zakázce Vypracování protikorupčního programu.
5/0/0
 
Protikorupční výbor ZMČ Praha 5 pověřuje předsedu Aleše Kohouta vypracováním tabulky hodnotících kritérií veřejné zakázky Vypracování protikorupčního programu.
 
5/0/0
 
Ad 4) Příští zasedání PkV se uskuteční 6. října 2009.
 
Zapsala: Bc. Marta Jiroudková
 
Ověřil: Aleš Kohout

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě