Zápis ze 4. zasedání KVV

pro otevření dokumentu klikněte na “stáhnout přílohu”

Přílohy ke stažení

Zápis ze 4. zasedání KVV

pro otevření dokumentu klikněte na “stáhnout přílohu”

Přílohy ke stažení

Zápis ze 4. zasedání KVV

Pro otevření dokumentu klikněte na “stáhnout přílohu”

Přílohy ke stažení

Zápis ze 4. zasedání KVV


Z Á P I S ze zasedání komise výchovy a vzdělávání Rady MČ Praha 5 konané dne 3.3.2003 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Štefánikova 13, 15 – 4/2003


 


 


Ověřovatel: Mgr. Věnceslava Zajíčková


 


Program:


 


1)      Projednání „Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy mateřských a základních škol MČ Praha 5“.


2)      Vyúčtování grantů „Kdo si hraje, nezlobí“ 2002


3)      Různé


 


Program schválen bez připomínek.


 


   Ad 1)


PaedDr. Drmotová seznámila členy KVV s připomínkami k „Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy mateřských a základních škol MČ Praha 5“, které vznesli členové KVV  a ředitelé ZŠ, MŠ MČ Praha 5. Poté byla všem rozdána navržená „Východiska“, ke kterým se rozvinula diskuse. Na návrh členů komise bude doplněn článek 3.1. Rozvoj předškolního vzdělávání o bod: d) klást důraz na vzdělávání ředitelek MŠ, hlavně v oblasti managementu.


Stávající body d) – ch) se posunují na e) – i).


V článku 3.2. Rozvoj základního vzdělávání navrhl Dr. Macek, aby ředitelé při vypracovávání dlouhodobého plánu rozvoje své ZŠ vytvořili 2 varianty tohoto plánu. 1. varianta by vycházela z předpokladu, že každý rok bude 7 % úbytek dětí na školách, 2. varianta by byla očekávaná situace  ředitelů. Po obsáhlejší diskusi pan Dr. Macek vzal návrh zpět.


 


Usnesení č. 11/2003:


1)  KVV  d o p o r u č u j e   RMČ Praha 5 vzít na vědomí rozbor stávajícího stavu školství MČ Praha 5


                                                                                                                                    9/0/0


2)  KVV  d o p o r u č u j e   RMČ Praha 5 souhlasit s materiálem „ Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy základních a mateřských škol MČ Praha 5“ a s formulovanými východisky předškolního a základního vzdělávání


                                                                                                                                    9/0/0


3)  KVV  d o p o r u č u j e  RMČ Praha 5 realizovat záměr opuštění odloučených pracovišť:


         MŠ V Úvalu 88 E – MŠ Kudrnova 235/1a;


         MŠ U Nesypky 26 – MŠ Nad Palatou 29/613;


         sloučení MŠ Renoirova 7/614 se ZŠ Chaplinovo náměstí 615


         opuštění vývařoven Záhorského 886, 887 – 3. FZŠ V Remízku 919


    vše k 1.9.2003 


                                                                                                                                       8/0/1


 


 


   Ad 2)


PaedDr. Drmotová seznámila komisi s vyúčtováním grantů „Kdo si hraje, nezlobí“ 2002 v částech 1. Pravidelné volnočasové aktivity a 2. Léto 2002. Celkem bylo v těchto částech přiděleno 595 tis. Kč, z toho:


v části 1. Pravidelné volnočasové aktivity    355 tis. Kč,


v části 2. Léto 2002  – 240 tis. Kč 


Skutečně čerpáno bylo 575.849,90 Kč. A – centrum vrátilo z přidělené částky 11.217,70 Kč , ZŠ U Santošky – Klub Santoška vrátil 7.932, 40 Kč. 


 


Komisi bylo navrženo, aby ZŠ U Santošky – Klub Santoška vrátil ještě 10 tis. Kč, jelikož při  kontrole OŠT bylo zjištěno, že grant byl využit pro malý počet dětí a tím organizátor úplně nevyhověl podmínkám přidělení grantu.


 


Usnesení č. 12/2003:


1) KVV   b e r e   n a   v ě d o m í   vyúčtování grantů „Kdo si hraje, nezlobí“ 2001 v části                   1. Pravidelné volnočasové aktivity a v části 2. Léto 2002


                                                                                                                         9/0/0


 


2) KVV  s o u h l a s í, aby ZŠ U Santošky – Klub Santoška vrátil částku 10 tis. Kč z důvodu nesplnění podmínek grantu – malý počet zúčastněných dětí


                                                                                                                           9/0/0


 


 


   Ad 3) Různé.


         PaedDr. Drmotová informovala komisi o akci „Smíchovské dílny“, která se koná již 3 roky. Zároveň navrhla, aby se „Smíchovské dílny“ staly tradiční každoroční akcí, pořádanou základními školami MČ Praha 5. Mgr. Zajíčková seznámila komisi s průběhem předešlých ročníků, ve kterých se školy prezentovaly např. v keramice, malbě, aranžování suchých vazeb, grafice atd.


Každým rokem bude organizátorem jedna ze základních škol MČ Praha 5.


Pro rok 2003 byl navržen ředitel ZŠ Nepomucká, pan Aleš Hejna.


Návrh organizace a zajištění předloží OŠT na příštím zasedání KVV.


 


 


 


Konec zasedání: v 16.45 hod.


Ověřovatel:


 


 


 


Zapsala: Marcela Lejčková      


                                                                                                               Viktor Najmon


                                                                                                                předseda KVV