Zápis ze 4. zasedání KVV

08/06/2010

pro otevření dokumentu klikněte na “stáhnout přílohu”

Přílohy ke stažení

Zápis ze 4. zasedání KVV

08/04/2009

pro otevření dokumentu klikněte na “stáhnout přílohu”

Přílohy ke stažení

Zápis ze 4. zasedání KVV

13/05/2008

Pro otevření dokumentu klikněte na “stáhnout přílohu”

Přílohy ke stažení

Zápis ze 4. zasedání KVV

28/06/2007

Pro otevření dokumentu klikněte na “stáhnout přílohu”

Přílohy ke stažení

Zápis ze 4. zasedání KVV

07/03/2003


Z Á P I S ze zasedání komise výchovy a vzdělávání Rady MČ Praha 5 konané dne 3.3.2003 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Štefánikova 13, 15 – 4/2003


 


 


Ověřovatel: Mgr. Věnceslava Zajíčková


 


Program:


 


1)      Projednání „Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy mateřských a základních škol MČ Praha 5“.


2)      Vyúčtování grantů „Kdo si hraje, nezlobí“ 2002


3)      Různé


 


Program schválen bez připomínek.


 


   Ad 1)


PaedDr. Drmotová seznámila členy KVV s připomínkami k „Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy mateřských a základních škol MČ Praha 5“, které vznesli členové KVV  a ředitelé ZŠ, MŠ MČ Praha 5. Poté byla všem rozdána navržená „Východiska“, ke kterým se rozvinula diskuse. Na návrh členů komise bude doplněn článek 3.1. Rozvoj předškolního vzdělávání o bod: d) klást důraz na vzdělávání ředitelek MŠ, hlavně v oblasti managementu.


Stávající body d) – ch) se posunují na e) – i).


V článku 3.2. Rozvoj základního vzdělávání navrhl Dr. Macek, aby ředitelé při vypracovávání dlouhodobého plánu rozvoje své ZŠ vytvořili 2 varianty tohoto plánu. 1. varianta by vycházela z předpokladu, že každý rok bude 7 % úbytek dětí na školách, 2. varianta by byla očekávaná situace  ředitelů. Po obsáhlejší diskusi pan Dr. Macek vzal návrh zpět.


 


Usnesení č. 11/2003:


1)  KVV  d o p o r u č u j e   RMČ Praha 5 vzít na vědomí rozbor stávajícího stavu školství MČ Praha 5


                                                                                                                                    9/0/0


2)  KVV  d o p o r u č u j e   RMČ Praha 5 souhlasit s materiálem „ Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy základních a mateřských škol MČ Praha 5“ a s formulovanými východisky předškolního a základního vzdělávání


                                                                                                                                    9/0/0


3)  KVV  d o p o r u č u j e  RMČ Praha 5 realizovat záměr opuštění odloučených pracovišť:


         MŠ V Úvalu 88 E – MŠ Kudrnova 235/1a;


         MŠ U Nesypky 26 – MŠ Nad Palatou 29/613;


         sloučení MŠ Renoirova 7/614 se ZŠ Chaplinovo náměstí 615


         opuštění vývařoven Záhorského 886, 887 – 3. FZŠ V Remízku 919


    vše k 1.9.2003 


                                                                                                                                       8/0/1


 


 


   Ad 2)


PaedDr. Drmotová seznámila komisi s vyúčtováním grantů „Kdo si hraje, nezlobí“ 2002 v částech 1. Pravidelné volnočasové aktivity a 2. Léto 2002. Celkem bylo v těchto částech přiděleno 595 tis. Kč, z toho:


v části 1. Pravidelné volnočasové aktivity    355 tis. Kč,


v části 2. Léto 2002  – 240 tis. Kč 


Skutečně čerpáno bylo 575.849,90 Kč. A – centrum vrátilo z přidělené částky 11.217,70 Kč , ZŠ U Santošky – Klub Santoška vrátil 7.932, 40 Kč. 


 


Komisi bylo navrženo, aby ZŠ U Santošky – Klub Santoška vrátil ještě 10 tis. Kč, jelikož při  kontrole OŠT bylo zjištěno, že grant byl využit pro malý počet dětí a tím organizátor úplně nevyhověl podmínkám přidělení grantu.


 


Usnesení č. 12/2003:


1) KVV   b e r e   n a   v ě d o m í   vyúčtování grantů „Kdo si hraje, nezlobí“ 2001 v části                   1. Pravidelné volnočasové aktivity a v části 2. Léto 2002


                                                                                                                         9/0/0


 


2) KVV  s o u h l a s í, aby ZŠ U Santošky – Klub Santoška vrátil částku 10 tis. Kč z důvodu nesplnění podmínek grantu – malý počet zúčastněných dětí


                                                                                                                           9/0/0


 


 


   Ad 3) Různé.


         PaedDr. Drmotová informovala komisi o akci „Smíchovské dílny“, která se koná již 3 roky. Zároveň navrhla, aby se „Smíchovské dílny“ staly tradiční každoroční akcí, pořádanou základními školami MČ Praha 5. Mgr. Zajíčková seznámila komisi s průběhem předešlých ročníků, ve kterých se školy prezentovaly např. v keramice, malbě, aranžování suchých vazeb, grafice atd.


Každým rokem bude organizátorem jedna ze základních škol MČ Praha 5.


Pro rok 2003 byl navržen ředitel ZŠ Nepomucká, pan Aleš Hejna.


Návrh organizace a zajištění předloží OŠT na příštím zasedání KVV.


 


 


 


Konec zasedání: v 16.45 hod.


Ověřovatel:


 


 


 


Zapsala: Marcela Lejčková      


                                                                                                               Viktor Najmon


                                                                                                                předseda KVV


 


 


                                                                                                           


 


 


 


 


 


 


 


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě