Zápis ze 4. zasedání 03.05.2012

Zápis č. 4

 

ze zasedání

 

Komise pro zahraniční spolupráci a fondy EU

 

dne 3. 5. 2012

 

 

Začátek: 16.30 hodin

 

Přítomni: Mgr. M. Atlasová, Th.Mgr. P. Šáchová, Mgr. D. Bubníková, Ing. O. Velek,

    Bc. R. Sedlák, A. Holub, E. Linka

Host: Ing. A. Trůblová

 

 

Program:

 

1. Schválení zápisu z 2. zasedání

2. Schválení programu 4. zasedání

3. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – oddělení podpory a řízení projektů

4. Zpráva o konferenci Ochrana evropského kulturního dědictví – síť partnerských měst EUC-NET

5. Plán budoucích akcí s partnerskými městy v roce 2012         

6. Projekt APO: Přenos dobré praxe v oblasti způsobu fundraisingu neziskového sektoru

7. Různé

 

 

 

ad 1)                                                                                                            

Zápis z 2. zasedání                                                                                                                                                                                                                                                          pro proti zdrž.

Hlasování: 5 – 0 – 0

Schváleno      

ad 2)

Program 4. zasedání                                                                                     

 

                                                                                                                      Hlasování: 5 – 0 – 0

                                                                                                                      Schváleno

 

Paní Šáchová přišla na jednání komise později, nezúčastnila se tedy hlasování ke dvěma výše uvedeným bodům.

 

ad 3)

Probíhající projekty

 

Odstranění ekologických zátěží na území MČ Praha 5

 • Byla zpracována a převzata závěrečná zpráva o stavu ekologických zátěží na území MČ Praha 5
 • Na základě jejích závěrů bude možné problematiku dále rozpracovat a podat žádosti o dotace na odstranění ekologických zátěží z vybraných lokalit

 

Projekt řízení lidských zdrojů v Praze 5

 • Probíhají školící aktivity (zahájen Právní blok II)
 • Odevzdána Monitorovací zpráva č.4
 • Očekáváme platbu (MHMP odešle na účet MČ Praha 5)

 

Dny udržitelného rozvoje Praha

 • MČ přistupuje k projektu jako partner (podepsána smlouva o partnerství)
 • Čeká se na stanovisko Bruselu k celému projektu

 

Projekt Rozvoj služeb e-Governmentu ÚMČ Praha 5

 • Podána žádost u MHMP
 • Žádost byla dne 26. 4. 2012 schválena Zastupitelstvem HMP
 • Smlouva o poskytnutí dotace bude podepsána květen/červen 2012
 • Přípravy na realizaci již byly zahájeny, na plno se rozběhnou po podpisu Smlouvy

 

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v Praze na rok 2012

 •  Podány 3 žádosti o dotaci k MHMP:
 • Sportovní hřiště pro seniory (Portheimka a park Sacré Coeur)
 • Sportovní hřiště (ZŠ Chaplinovo náměstí)
 • čekáme na výsledek

 

Projekt zateplování škol v Praze 5

 • Vybrány 3 ZŠ a MŠ (V Remízku, Chaplinovo náměstí a Peroutkova)
 • 29. 2. 2012 byly podány žádosti o dotaci z OPŽP
 • Byla podána žádost k MHMP o souhas s podáním žádosti do OPŽP (dle metodiky MHMP pro ÚSC)
 • Proběhlo posouzení formální úplnosti podaných žádostí – úspěšně
 • Nyní probíhá hodnocení v odborných komisích

 

Obnova a oprava vily Portheimka

 • Žádost byla podána 30. 11. 2011 pouze na opravu střechy, čekáme na výsledek
 • Dle hmg schvalování bude výsledek znám v  květnu 2012

 

Londýn – Program Základní práva a občanství

 • 13. 3. 2012 byla podána žádost o grant (podávala MČ Londýn – Sutton)
 • Žádost prošla formálním posouzením správnosti a úplnosti, nyní probíhá hodnocení v komisích
 • Výsledky budou známy nejdříve v červnu 2012

 

Oranžové hřiště

 • Žádost o nadační příspěvek od Nadace ČEZ na vybudování hřiště v ulici Štěpánkova, Košíře (vybráno dle požadavků občanů Odborem správy veř. prostranství)
 • Nadační příspěvek ve výši 1 mil. Kč je schválen
 • Probíhá kompletace podkladů pro přípravu darovací smlouvy (čekáme na souhlas MHMP s výstavbou na vybraném pozemku)

 

 

 

 

 

Projekty v přípravě

 

Protipovodňová opatření

 • MHMP řeší povodí Vltavy komplexně vlastní studií – proto bude příprava projektu ukončena

 

Podpora zaměstnanosti osob starších 50 let na území MČ Praha 5

 • Příprava žádosti o dotaci a veškeré dokumentace (grantový projekt Mezinárodní spolupráce v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost)
 • Potvrzena spolupráce s agenturou Beschäftigungsagentur Berlin-Brandenburg e.V. (BABB)
 • Potvrzena spolupráce s Úřadem práce Hl. m. Prahy, ne však formou partnerství
 • Potvrzeno partnerství s městem Stockholm a jeho účelovou organizací Jobbtorg

 

Parky (Regenerace a úpravy parků MČ Praha 5 – Barrandov)

 • RMČ schválila zahájení přípravné fáze (vypracování studií a projektových dokumentací)
 • Probíhá příprava podkladů a čekáme na vyhlášení výzvy MHMP na podání žádosti o grant
 • Vybrán dodavatel projektové dokumentace, smlouva u podpisu

                                                                                                  

 

 

Usnesení:

Komise bere na vědomí informaci z Oddělení podpory a řízení projektů o stavu a průběhu jednotlivých projektů bez připomínek.

Hlasování: 6 – 0 – 0

                                                                                                                      Schváleno

 

ad 4)

Mgr. M. Atlasová přednesla zprávu z druhého mezinárodního setkání partnerských měst na konferenci, konané 25. – 27. 3. 2012 v rámci projektu Ochrana evropského kulturního dědictví  – Síť partnerských měst (EUC-NET).

Účastnická partnerská města: Trogir, MČ  Praha 5, Budapešť-Újbuda, Harkány, Vaterstetten a Ruse

Cíl projektu: ochrana a propagace evropského kulturního dědictví a vytvoření platformy pro budoucí výměnu zkušeností a spolupráci mezi šesti partnerskými městy a jejich občany

Přednášky a workshopy: financování ochrany kulturního dědictví a památkové péče, kulturní cestovní ruch, oblast vzdělávání, moderní využití bývalých průmyslových staveb a individuální stavby jako součást evropského kulturního dědictví.

Podnětnou zahraniční prezentací byl projekt hlavního architekta Budapešti-Újbudy pana Viktora Takácze, zaměřený na citlivou rekonstrukci bývalých dělnických kolonií, zanedbaných průmyslových objektů a individuálních staveb. Přínosem pro MČ Praha 5 by mohlo být společné řešení architektonicky podobných lokalit s Budapeští-Újbuda.

Plánovaným projektem budoucí spolupráce je zařazení dělnických kolonií do programu památkové péče, jejich obnovy, včetně nezbytných oprav a úprav.

Na základě workshopů se pozitivně vyvíjí i spolupráce škol z partnerských měst.

Další konference se bude konat v Budapešti-Újbudě ve dnech 3. – 5. června 2012.

 

Členové komise byli vyzváni, aby navrhli možné přednášející, případně zpracovatele workshopů již zmíněných i dalších vhodných témat konference.

 

Usnesení:

Komise bere na vědomí informaci o Konferenci v rámci projektu EUC-NET.

 

Hlasování: 6 – 0 – 0

                                                                                                                      Schváleno

 

ad 5)

Plán akcí s partnerskými městy v roce 2012 (ke dni 3. 5. 2012):

 

1.Projekt EUC- NET, Ochrana evropského kulturního dědictví – sit´partnerských měst

3. setkání v Újbudě v termínu 3. -5. 6. 2012. – Nutno připravit 20 minutovou prezentaci za MČ Praha 5 a sestavit delegaci účastníků konference.

4. setkání v Harkány předběžně plánováno na září 2012.

2. Primátorky veslařský klub Smíchov,  1. -3. červen 2012

– záštita starosty MČ Praha 5 nad novou kategorií, závodem osmiveslic mladších žáků

(13 -14 let).

Pozvání pro veslařské kluby z Bratislavy-Petržalky, Budapešti-Újbudy a Berlína-Neuköllnu

– účast potvrdili pouze z Neuköllnu z veslařského klubu Wiking

 

3. Výstavy v malé galerii

Plán: červenec 2012 – architektura Újbudy,

          říjen 2012 – výstava o Neuköllnu

 

4. Žádost o dotaci z programu Evropa pro občany Konference na téma Role seniorů v současné společnosti (9. -11. 9. 2012 v průběhu týdne evropského dědictví)

– žádost odeslána, čekáme na výsledek

 

Výhledově:

Turnaj v malé kopané v Budapešti – Újbudě v srpnu 2012

 

ad 6)

Pracovní schůzka na téma „Přenos dobré praxe v oblasti způsobu fundraisingu neziskového sektoru“ se zástupkyní Asociace profesionálních obchodníků, o.s. se konala za účasti zástupců MČ Praha 5: Mgr. M. Atlasová, Mgr. D. Bubníková a zástupce starosty JUDr. P. Lachnit.

Přínosem pro MČ bylo prezentováno vyškolení jednoho pracovníka na fundraisera, který bude pořádat semináře a školit neziskové společnosti v této oblasti. Výsledkem projektu má být přenos osvědčených a účinných technik k popularizaci alternativních metod fundraisingu ze zahraničního do českého prostředí.

Účelem pracovní schůzky bylo získání konkrétních informací o přínosu projektu pro MČ Praha 5. Z jednání vyplynulo, že není jednoznačně potvrzen jakýkoli přínos pro MČ Praha 5 a pro neziskové organizace působící v této lokalitě na základě participace v tomto projektu.

 

Usnesení:

Členové komise požádají zástupkyni Asociace profesionálních obchodníků, o.s. o písemné, případně elektronické sdělení konkrétního výčtu možných přínosů a využitelných aplikačních možností daného projektu v prostředí MČ Praha 5.

Hlasování: 6 – 0 – 0

                                                                                                                      Schváleno

 

ad 7)

V termínu 21. – 25. 5. 2012 je potřeba schválit Statut a Jednací řády komisí RMČ Prahy 5. Komise bude k tomuto tématu zasedat dne 23. 5. 2012 od 18.00 hodin.

 

Členové komise se domluvili, že v II. pololetí roku 2012 se budou zasedání komise konat vždy 3. pondělí v měsíci od 16.30 hodin v zasedací místnosti RMČ.

 

Data: 18. červen; 16. červenec; 20. srpen; 17. září; 15. říjen; 19. listopad; 17. prosinec 2012

 

 

     Jednání komise bylo ukončeno v 18.15 hodin.

 

     Příští jednání komise bylo stanoveno na 23. 5. 2012 od 18.00 hodin.

 

 

 

     Zapsala: D. Szennaiová

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Předsedkyně:

Mgr. Martina Atlasová