Zápis ze 4. KOAaM ze dne 21.2.2005

28/02/2005

c

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

 

ze 4.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 21.2.2005

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                               7                                              

Omluveno:                             3                    

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

4/01/2005

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o  stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 4951/3, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. I. Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.      záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4951/3, k.ú. Smíchov o výměře cca 156 m2, firmě AKCENT s.r.o. – za účelem vjezdu a výjezdu na parkoviště, které má žadatel v pronájmu.

5/0/0

 

 

4/02/2005

 

Žádost: Žádost o stanovisko k využití pozemku parc. č. 69/1, k.ú. Motol.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. I. Prokopcová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ

 

I. schválit:

1.      záměr ponechat pro pozemek parc. č. 69/1, k.ú. Motol o výměře 8.995 m2 využití dle ÚPn – přírodní nelesní plochy – ZN

2.      záměr úpravy pozemku do náležitého stavu v souladu s funkcí dle ÚPn.

 

II. neschválit:

 1. prodloužení nájemních smluv na pronájem částí pozemku parc. č. 69/1, k.ú. Motol za účelem užívání tesko objektů ve vlastnictví nájemce (doba užívání staveb je povolena odborem výstavby MČ P 5 do 31.12.2005).

5/0/0

 

 

 

 

4/03/2005

 

Žádost: Stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 373/1, k.ú. Motol z vl. obce hl. m. Prahy za účelem oplocení pronajatého pozemku jako parkoviště.

 

Žadatel:  OOA MHMP Praha 1

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. M. Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      záměr pronájmu části pozemku parc. č. 373/1, k.ú. Motol o výměře 4.511 m2 za účelem oplocení a provozování placeného parkoviště nemocnicí Na  Homolce, Roentgenova 2, Praha 5, do doby zahájení stavebních prací na přístavbě zdravotnického objektu.

a)      za stejných podmínek pronájmu jako v areálu Nemocnice Motol, v max. výši 20,- Kč/hod.

b)      a dále za podmínky koordinace předmětného pronájmu s připravovanou dostavbou areálu nemocnice Na Homolce a výstavbou patrových garáží na pozemcích stávajícího parkoviště

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

 

OA 4/01/2005

 

Žádost:  U Klikovky 17, koupě id. 6/32 domu čp. 1795 s id. 6/32 stav. poz. parc. č. 4424, k.ú. Smíchov, Praha 5, od spoluvlastníků.

 

Žadatel: spoluvlastníci domu p. Krajkovič a Kožehuba

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. J. Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ :

I. Nesouhlasit

 

1. s využitím předkupního práva na koupi id. 6/32 domu čp. 1795 s id. 6/32 stav. poz. parc. č. 4424, k.ú. Smíchov, U Klikovky 17, Praha 5 za cenu 1,000.000,- Kč a trvá  na usnesení č. 23/1369/2002 ze dne 1.10.2002

2. a dále nabízíme za MČ Praha 5 připojit se ke společnému prodeji třetí osobě za stejné cenové nabídky.

I.                   Ukládá

 

1.      Jančíkovi Milanu, JUDr., starostovi

 

1.1.  sdělit spoluvlastníkům ochotu připojit se ke společnému prodeji.

5/0/0
 
OA 4/02/2005

 

Žádost:  VŠMVV, U Santošky 17, č.p. 1039, k.ú. Smíchov – dodatek č. 2.

 

Žadatel: VŠMVV, U Santošky 17/1093

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

1.úpravu nájemní smlouvy dodatkem č.  2

5/0/0

 
OA 4/03/2005

 

Žádost:  ZZ Smíchov – uzavření nájemní smlouvy s MUDr. Janou Stejskalovou

 

Žadatel: MUDr. Jana Stejskalová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. H. Hodová

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

 

1.      uzavření nájemní smlouvy s MUDr. Janou Stejskalovou na nebytové prostory 126,97 m2 v ZZ Smíchov pro provoz gynekologie za 190.455,- Kč za rok.

3/0/1

2.  dle návrhu p. Smetany – doporučuje záměr pronájmu – 1/2/1

 
OA 4/04/2005

 

Žádost:  Kmochova 11, záměr prodeje id. ½ domu čp. 858 s id. ½ zast. pozemku parcel. č. 3497 a id. ½ zahrady parcel. č. 3498, k.ú. Smíchov, Praha 5 spoluvlastníkům.

 

Žadatel: spoluvlastníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. J. Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

1.      se záměrem prodeje id. ½ domu čp. 858 s id, ½ zastav. pozemku parcel. č. 3497 a id. ½ zahrady parcel. č. 3498, k.ú. Smíchov, Kmochova 11, Praha 5, spoluvlastníkům za kupní cenu celkem 1,744.700,- Kč, Luboši Přibylovi id. ¼ nemovitostí za kupní cenu 872.350,- Kč a Miroslavu Přibylovi id. ¼ nemovitostí za kupní cenu 872.350,- Kč.

4/0/0

 

 

NP 4/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení.

 

Žadatel: zájemci o pronájem NP

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

 

pronájmy nebytových prostor na základě vyvěšení:

1.      Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 3/05)

návrh – výběrové řízení zrušit a nově zveřejnit záměr pronájmu ODS za cenu 230,- Kč/m2/rok

5/0/0

 

 

2.      Švédská  37/1845, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 4/05)

Vítězslav Pavel, Praha 9 za 500,- Kč/m2/rok, doba neurčitá, nutno doložit oprávnění k užívání atelieru

4/0/0

3.      Janáčkovo nábřeží 31/729, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 5/05)

Svoboda David, Praha 6, za 2.110,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

5/0/0

4.      Ostrovského 2/33, Praha 5 – Smíchov (nabídka NP č. 8/05)

……KOAaM doporučuje RMČ zachovat v tomto NP občerstvení,proto navrhuje opět oslovit  zájemce pod pořadovým číslem 1, 3, 4, 5, 7,8, 13 o vyšší nabídku nad 7.100,- Kč.

V případě, že nikdo nabídku nezvýší, bude přidělen NP p. Jůzovi Karlovi, Praha 1 za 7.100,- -Kč/m2/rok.

3/0/1

 

 

NP 4/02/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Kudrnova 5/17, Praha 5 – Motol, MUDr. Olga Růžičková, žádost o ukončení nájmu dohodou

 

Žadatel: MUDr. Olga Růžičková

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

1.      MUDr. Olze Růžičkové, bytem V Cibulkách 27, P-5 ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Kudrnova 5/17, Praha  5 – Motol dohodou k 31.1.2005

2.      uzavření „dodatku“ k NS č. 001710902, kterým se vymazává nájemce NP MUDr. Olga Růžičková a výlučným nájemcem NP – lékařské ordinace v ul. Kudrnova 5/17, Praha 5 – Motol tak zůstane MUDr. Yusuf  Gabura, bytem Generála Janouška 847/12, Praha 9. Ostatní ustanovení NS se nemění.

4/0/0

 

 

NP 4/03/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – objekt na parcele č. 66/2, k.ú. Motol, Dana Opičková, pronájem.

 

Žadatel: p. Pavel Zelenka

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

      pronájem objektu na parc. č. 66/2, k.ú. Motol (60 m2) paní Daně Opičkové, bytem Ježovská 3/121, P-5 za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

4/0/0

 

NP 4/04/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Lumiérů 20/451, Praha 5 – Hlubočepy, Iva Gintarová, žádost o pronájem společného domovního prostoru

 

Žadatel: p. Iva Gintarová

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

 

zveřejnění záměru pronájmu společného domovního prostoru (prádelny a sušárny) slečně Ivě Ginterové, bytem Dreyerova 626, Praha 5 za cenu 400,- Kč/m2/rok na dobu určitou 2 let od uzavření nájemní smlouvy.

4/0/0

 

NP 4/05/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 92/195, Praha 5 – Košíře, nová nájemní smlouva pro firmu AGGA SPORT – Michal Karas

 

Žadatel: správce a spolumajitel domu čp. 195, Plzeňská 92, k.ú. Košíře

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

 

za vlastnický podíl MČ Praha 5 id. 2/8 předloženou nájemní smlouvu pro firmu AGGA SPORT – Michal Karas se sídlem Pikrtova 3, 140 00  Praha 4 o výměře 48 m2 v domě čp. 195, Plzeňská 92, Praha 5 – Košíře sjednanou na dobu neurčitou s účinností od 1.3.2005 za nájemné ve výši 12.000,- Kč měsíčně.

4/0/0

 

NP 4/06/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – zvýšení nájemného na základě roční míry inflace pro rok 2004.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

 

navýšení základního nájemného za nebytové prostory MČ Praha 5 na základě roční míry inflace 2004 2,8 % a to pouze u subjektů, které nemají sídlo podnikání na území MČ Praha 5 (s výjimkou prostor pro garážování vozidel) s účinností od 1.4.2005.

4/0/0

 

 

NP 4/07/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Plzeňská 82/796, Praha 5 – Košíře, ponechání prostoru bez pronájmu.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit :

ponechání NP v domě čp. 796, Plzeňská 82, Praha 5 – Košíře (po Josefu Javůrkovi a Jaroslavu Košťálovi) do doby prodeje domu bez pronájmu.

4/0/0

 

 

 

 

5.KOAa M se koná dne : 7.3.2005  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:22.2.2005

 Jiřina Zavadilová                      Ing. Jan Matoušek

                                              předseda bytové komise

                                                      MČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě