ZÁPIS ze 4. KOAaM dne 19.2.2007

20/02/2007

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S 

 

ze 4.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 19.2.2007

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                                                                                 

Omluveno:                                                       

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

4/01/2007

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č. 3925/1 a 4845/1, k.ú. Smíchov 

  

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Souhlasit:

1.      – se záměrem prodeje pozemků parc. č. 3925/2 – 13, 3925/15, 16, 4845/5 – 13, 4845/20, 21, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkům garáží stojících na těchto pozemcích – za účelem narovnání majetkoprávních vztahů. 

5/0/0

 

4/02/2007

 

Žádost: Smlouva  o věcném břemenu na pozemek parc. č. 1358, k.ú. Košíře, ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PREdistribuce, a.s. se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a.

 

Žadatel:  Redistribuce, a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1358, k.ú. Košíře, (uložení kabelového vedení) vymezeného geometrickým plánem č. 1243-618/2005 pro PREdistribuce, a.s. za jednorázovou náhradu dle znaleckého posudku č. 699-77/06 ze dne 30.11.2006.

5/0/0

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 4/01/2007

 

Žádost:  Uznání a úhrada technického zhodnocení nebytových prostor umístěných v objektu areálu ZZ Smíchov, Kartouzská 6 v částce ve výši 271.517,- Kč zle znaleckého posudku vypracovaného Ing. Janem Benešem formou zápočtu oproti nájemnému MUDr. Stejskalové.

 

Žadatel:  MUDr. Jana Stejskalová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Souhlasit:

1.      s uznáním a s úhradou částky ve výši 271.517,- Kč vynaložené na rekonstrukci nebytových prostor umístěných v objektu areálu Zdravotnického zařízení Smíchov, Kartouzská 6 pro MUDr. Janu Stejskalovou formou snížením nájemného.

5/0/0

 

 

OA 4/02/2007

 

Žádost: Žádost Jiřího Zavadila, Oblouková 19, Praha 10, IČ: 67415407 o úhradu nákladů na technické zhodnocení části pozemku č. parc. 1798/110, k.ú. Hlubočepy v objektu FZŠ Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919.

 

Žadatel:  p. Jiří Zavadil

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.s uznáním a s úhradou částky ve výši 880.861,- Kč vynaložené na opravu části pozemku č. parc. 1798/110, k.ú. Hlubočepy v objektu FZŠ Barrandov II při PedF UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919 pro Jiřího Zavadila formou zápočtu oproti nájemnému, a to v délce až do celkového vyrovnání technického zhodnocení

 

II. Schválit:

1.odpuštění nájemného o částku ve výši 10.429,- Kč za pronájem části pozemku č. parc. 1798/110, k.ú. Hlubočepy v objektu FZŠ Barrandov II při UK, Praha 5 – Hlubočepy, V Remízku 7/919 z důvodu pozdějšího předání předmětu nájmu do užívání nájemci

5/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 4/03/2007

 

Žádost:  Zborovská 29, záměr prodeje id. ¼ domu čp. 594 s id. ¼ stav. pozemku parc. č. 121, k.ú. Smíchov, Praha 5, spoluvlastníku.

 

Žadatel:  Ing. František Večeřík

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  souhlasit:

1.se záměrem prodeje id. ¼ domu čp. 594 s id. ¼ stav. poz. parc. č. 121, k.ú. Smíchov, Zborovská 29, Praha 5, spoluvlastníku za kupní cenu

 

a)    dle znaleckého posudku  2, 781.715,- Kč

5/0/1

b)    2, 000.000,- 

2/0/4

 

 

OA 4/04/2007

 

Žádost:  Žádost o prodej pozemku č. parc. 628/34 v k.ú. Košíře vlastníkovi domu čp. 936 – Destinové 1 BD Stárka.

 

Žadatel:  1 BD Stárka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  souhlasit:

1.se záměrem prodeje pozemku č. parc. 628/34 v k.ú. Košíře o výměře 23 m2 vč. budovy bez čp. vlastníkovi stavby domu čp. 936 – Destinové 1 – Bytovému družstvu Stárka, se sídlem Praha 5 Košíře, Na Stárce 946/7, PSČ 150 00, IČO 26501830 za cenu dohodou 1.410,- Kč/m2 tj. celkem 32.430,-Kč.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 4/05/2007

 

Žádost:  Prodej pozemků zastavěných 7 garážemi ve vlastnictví fyzických osob – k.ú. Smíchov – ul. K Vodojemu.

 

Žadatel:  vlastníci garáží

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  souhlasit:

1.     se záměrem prodeje zastavěných pozemků za cenu 800,- Kč/m2 vlastníkům staveb garáží, a to:

         č. parc. 1408/22 k.ú. Smíchov o výměře 33 m2 tj. za  26.400,- Kč vlastníkovi stavby Liboru Krejčíkovi, bytem Praha 5, K Vodojemu 11/210

         č. parc. 1408/24 k.ú. Smíchov o výměře 26 m2 tj. za 20.800,- Kč vlastnici stavby Jiřině Zavadilové, bytem Praha 5, K Vodojemu 7/208

         č. parc. 1408/35 k.ú. Smíchov o výměře 18 m2 tj. za 14.400,- Kč vlastnici stavby Alici Mikotové, bytem Praha 5, K Vodojemu 5/202

         č. parc. 1408/21 k.ú. Smíchov o výměře 22 m2 tj. za 17.600,- Kč vlastníkovi stavby Tomáši Kučovi, bytem Praha 5, K Vodojemu 3/201

         č. parc. 1408/38 k.ú. Smíchov o výměře 21 m2 tj. za 16.800,- Kč vlastníkovi stavby ing. Vladimíru Kachtíkovi, bytem Praha 7, Dukelských hrdinů 27/470

         části pozemku č. parc. 1408/8 k.ú. Smíchov (nově č. parc. 1408/23 k.ú. Smíchov) o výměře 23 m2, tj.  za 18.400,- Kč vlastnici stavby ing. Stanislavě Kodedové, bytem Praha 5, Strážcovská 35/1414 s podmínkou zápisu stavby do katastru nemovitostí

         části pozemku č. parc. 1408 k.ú. Smíchov vlastníkovi stavby garáže s podmínkou zápisu stavby do katastru nemovitostí za cenu 800,- Kč/m2.

6/0/0

 

NP 4/01/2007

 

Žádost:  NP – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, pronájem kanceláří.

 

Žadatel:  Klub přátel starého Smíchova

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 4/02/2007

 

Žádost: NP – Zborovská 40/512, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál odložen, doplnit o vyjádření protidrogové komise a sociálního výboru.

6/0/0

 

NP 4/03/2007

 

Žádost:  NP – Zborovská 6/1200, Praha 5 – Smíchov, nájemní smlouva pro firmu Pradok, spol. s r.o.

 

Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.s uzavřením  nájemní smlouvy na pronájem sklepních prostor jako sklad firmě Pradok, spol. s.r.o., se sídlem Zborovská 6/1200, P-5,  na základě rozhodnutí spoluvlastníků id. ½ nemovitosti čp. 1200, k.ú. Smíchov, Zborovská 6, Praha 5

II. Schválit:

1. za spoluvlastnický podíl MČ Praha 5 o velikosti id. ½ nemovitosti ve znění § 36 zák. 131/2000 Sb. Zveřejnění záměru pronájmu sklepních prostor firmě Pradok, spol. s r.o. na sklad o celkové výměře 18,56 m2 v suterénu domu čp. 1200, Zborovská 6, Praha 5 – Smíchov s dobou trvání nájmu sjednanou na dobu určitou 5 let od 1.2.2007 do 31.1.2012 a s právem opce na prodloužení doby trvání nájmu o dalších 5 let v případě řádného plnění smluvních povinností nájemcem, za nájemné ve výši 930,- Kč měsíčně, a se zvl. Ujednáním, kterým se nájemci za období od 1.2.2007 do 30.6.2007 poskytuje sleva na vybíraném nájemném ve výši 430,- Kč měsíčně za podmínky provedení úpravy NP na vlastní náklady nájemce.

6/0/0

 

5.KOAaM se koná dne :  5.3.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

                                           číslo dveří 614.

 

Začátek zasedání: 16 hod.

Konec zasedání:  17,30 hod.

 

Za správnost zápisu:                                              Ověřil:  Bc. Jan Smetana

                                                                                                zástupce starosty

Za KOAaM : Jiřina Zavadilová                                       

 

  V Praze dne: 20.2.2007

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě