Zápis ze 4. KOAaM dne 18.2.2008

21/02/2008

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S 

 

ze  4.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 18.2. 2008

 

 

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              8                                                   

Omluveno:                             3                          

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

4/01/2008

 

Žádost:  Žádost o vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1789/109 a 1796/2, k.ú. Hlubočepy a k tíži objektu čp. 1173 na parc. č. 1796/18, k.ú. Hlubočepy vše ve vlastnictví MČ Praha 5 pro PREdistribuce a.s. 

 

Žadatel:  PREdistribuce a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            schválit:

  1.            smlouvu o zřízení  věcného břemene na pozemky parc. č. 1796/2 a 1798/109, k.ú. Hlubočepy a k tíži budovy č.p. 1173 na parc. č. 1796/18, vše v k.ú. Hlubočepy vymezeného geometrickým plánem č. 1596-556/2006 potvrzeného dne 15.12.2006 pod č. 5108/2006, bezúplatně, pro společnost PREdistribuce a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5.

 4/0/1

 

4/02/2008

 

Žádost:  Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 628/56-61, k.ú. Košíře a části pozemku parc. č. 628/32, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy – pozemky pod garážemi.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

1.                         se záměrem prodeje pozemků parc. č. 628/61, 60, 59, 58, 57, 56, k.ú. Košíře a částí pozemku parc. č. 628/32, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem dorovnání majetkoprávních vztahů.

5/0/0

 

 

 

4/03/2008

 

Žádost:  Příkazní smlouva o zajišťování správy podílového domu – Grafická 30/2337, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  spoluvlastníci domu  Grafická 30/2337

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Jiřina Zavadilová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Schválit:

1.        uzavření Příkazní smlouvy o zajištění správy podílového domu Grafická 30/2337, k.ú. Smíchov se správní firmou UltimoX spol. s r.o., Praha 3, Rokycanova 33 za id. ¼ domu MČ Praha 5.

5/0/0

 

4/04/2008

 

Žádost:  Mandátní smlouva o správě nemovitosti podílového domu Zborovská 6/1200, k.ú. Smíchov

 

Žadatel:  spoluvlastníci domu  Zborovská 6/1200, k.ú. Smíchov

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Jiřina Zavadilová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Schválit:

   1.        uzavření Mandátní smlouvy o správě nemovitosti podílového domu Zborovská 6/1200, k.ú. Smíchov se správní firmou CENTRA a.s., se sídlem Plzeňská 3785/5b, Praha 5.

5/0/0

 

 

4/05/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 398/2, k.ú. Motol.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Souhlasit:

   1.    se záměrem prodeje pozemku parc. č. 398/2, k.ú. Motol o celkové výměře 537 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy, vlastnikovi sousedního pozemku parc. č. 398/4, k.ú. Motol.   

6/0/0

 

 

 

 

 

 

4/06/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 4963/1, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Souhlasit:

   1.   se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 4963/1, k.ú. Smíchov o výměře cca 550 m2   z vlastnictví obce hl. m. Prahy. Pozemek bude využit v souladu s ÚPn.

6/0/0

 

4/07/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji  pozemku parc. č. 4721, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.        Souhlasit:

   1.   se záměrem prodeje  pozemku parc. č. 4721, k.ú. Smíchov o výměře cca 751 m2 z vlastnictví    obce hl. m. Prahy.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

 

OA 4/01/2008

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1.4.1997 s MUDr. Janou Chlupovou.

 

Žadatel:  MUDr. Jana Chlupová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

    1.          uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 1.4.1997 s MUDr. Janou Chlupovou, který upravuje předmět nájmu a cenu ročního nájemného.

6/0/0

 

 

Na stůl:

 

OA 4/02/2008

 

Žádost:  Žádost o prodloužení lhůty zaplacení kupní ceny z kupních smluv č. 77/0/OOA/07 a 78/0/OOA/07.

 

Žadatel:  p. D. Kořínková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                        Neschválit:

1.                        prodloužení splatnosti kupní ceny pí. D. Kořínkové, bytem Markovice 91, 286 01 Čáslav:

a)      za id. 87/216 pozemků č. parc. 4682/1, 4682/3, 4683/6, 4683/7 a celého pozemku č. parc. 4674/2 v k.ú. Smíchov z kupní smlouvy č. 78/0/OOA/07 ve výši 857.896,- Kč

b)      za id. 87/216 pozemků č. parc. 4691/1, 4691/4 a 4692 v k.ú. Smíchov z kupní smlouvy č. 77/0/OOA/07 ve výši 731.749,50 Kč a to do 29.2.2008 s uvedením její podmínky schválení prodeje dalších pozemků č. parc. 4682/6 a 4683/10 v k.ú. Smíchov ZMČ (výzva k úhradě převzata 15.1.2008, splatnost 30 dní)

5/0/1

 

   

 

 

 

 

 

NP 4/01/2008

 

Žádost:  NP – Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, pronájem prodejny.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                      Schválit:

1.            pronájem NP Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov firmě SWIFT Production, s.r.o., Staropramenná 12/530, Praha 5 za nájemné ve výši 7.000,-/m2/rok + DPH s účinností od 1.11.2007 za předpokladu že budou uhrazeny dlužné částky za firmu BUDD INVEST s.r.o.

7/0/0

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17 hod.

 

 

5. zasedání KOAaM se koná dne: 3.3.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Za správnost zápisu:                              Ověřil:                          V Praze dne: 19.2.2008

 Jiřina Zavadilová                             Bc. Jan Smetana           

                                                zástupce starosty

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě