Zápis ze 4. jednání bezpečnostního výboru konaného dne 2. 6. 2010

Z á p i s  č. 4/2010
 
z jednání bezpečnostního výboru konaného dne 2. 6. 2010 od 17,00 hodin
 v zasedací místnosti RMČ Praha 5, Štefánikova 13
 
 
Přítomni:       dle prezenční listiny (viz příloha)
 
Program:
 
  1. Zahájení a schválení programu jednání
  2. Schválení zápisů č. 2/2010 ze dne 3. 2. 2010 a č. 3/2010 z 31. 3. 2010
  3. Informace předsedy bezpečnostního výboru, zástupce PČR, zástupce MP,  zástupce HZS hl. m. Prahy, vedoucího OOS a vedoucího oddělení krizového řízení a prevence kriminality
4.      Různé – protidrogové centrum Sananim, Den s IZS, žádost krajského ředitele PČR o podporu zaměstnanců a termíny BeV na II. pol. 2010
 
Ad 1) Předseda bezpečnostního výboru Dr. M. Kudrys zahájil jednání a přivítal přítomné členy výboru i zastupitele. Zároveň konstatoval, že je výbor usnášeníschopný.
 
Bezpečnostní výbor ZMČ Praha 5 schvaluje program jednání výboru konaného dne 2. 6.2010.
5/0/0
 
Ad 2) Bezpečnostní výbor ZMČ Praha 5 schvaluje zápisy z jednání výboru č. 2/2010 ze dne 3. 2. 2010 a č. 3/2010 z 31. 3. 2010
5/0/0
 
Ad 3) Ředitelka OŘ PČR Praha II informovala přítomné, že se objevují vandalské útoky zamířené proti provozovně protidrogového centra Sananim v ulici Na Skalce (rozbitá okna, poškozené vozidlo). PČR byla sdružením požádána o zostření dohledu. K excesům dochází v době, kdy je centrum uzavřené. Na Praze 5 byl zaznamenán pokles počtu odcizených vozidel, stoupá však počet vloupání zejména v okrajových částech. Drobnou kriminalitu (kapsáře) se daří držet na stejné úrovni. Magistrát nyní intenzivně řeší protidrogovou problematiku. Praha 1 vytlačuje závislé z Václavského náměstí. Výsledkem je přesun části uživatelů do lokality Na Knížecí. Na tuto situaci reagují i další složky drogové scény (přemístění dealerů, varen).
Městská policie z větších akcí prováděla v uplynulém období zejména dohled nad hladkým průběhem voleb do Poslanecké sněmovny PČR. V této souvislosti nebyly zaznamenány žádné vážnější incidenty (kromě krádeže vlajky ze ZŠ Kořenského v pozdních nočních hodinách). Dle Mgr. Hejny dochází v poslední době ke snížení počtu přestupků vůči veřejnému pořádku. MP prolustrovala 5.240 osob, zadržela 3 celostátně hledané. Přímo při činu byli chyceni dva zloději kabelek. Dr. Kudrys upozornil, že při místních šetřeních, které provádí v parku Na Skalce, potkává pravidelně hlídky MP. Zvýšený dohled zaznamenali i zdejší občané a velmi jej kvitují.
Vedoucí OKR oznámil, že se očekává vyhlášení prvního stupně povodňové aktivity na řece Vltavě. Členové krizového štábu budou o změně stavu informováni.
 
Bezpečnostní výbor ZMČ Praha 5 bere na vědomí informace předsedy bezpečnostního výboru pana PhDr. M. Kudryse, ředitelky PČR Praha II paní JUDr. Z. Brotánkové, pana ředitele městské policie pana Mgr. Z. Hejny a   vedoucího odd. krizového řízení a prevence kriminality Kanceláře MČ Praha 5 pana Ing. P. Krystla.
6/0/0
 
Ad 4) Zastupitel Mgr. J. Smetana se obrátil na představitele obou policií s dotazem, do jaké lokality na Praze 5 by bylo vhodné přemístit protidrogové centrum Sananim. Oba ředitelé se domnívají, že výběr nového působiště je spíše na samosprávě. Místostarostka Dr. L. Vávrová v této souvislosti poznamenala, že MČ Praha 5 služby Sananimu nepoptávala, neboť má vlastní protidrogovou koncepci a dlouhodobě spolupracuje s K-centrem v Mahenově ulici. Sdružení Sananim bylo na společném jednání nabídnuto, že MČ Praha 5 prostor vykoupí. Jan Smetana dále navrhl přesunutí Sananimu do prostoru polikliniky Kartouzská. Dle ředitele Hejny je však tato lokalita naprosto nevhodná, neboť je vedle základní školy. Člen BeV Dr. M. Fott se otázal na zkušenosti policií s hlídkami Věcí veřejných. MP byla ve dvou případech volána zcela zbytečně. Hlídky tak nemohly sloužit jinde. Zastupitel Ondřej Velek požádal o zpřístupnění dokumentu Protidrogová politika Prahy 5. Místostarostka L. Vávrová poukázala na to, že se dokument týká jednání protidrogové komise a zastupitel Velek se má obrátit na protidrogovou koordinátorku.
 
Bezpečnostní výbor ZMČ Praha 5 bere na vědomí informace o protidrogovém centru Sananim.
6/0/0
 
Bezpečnostní výbor ZMČ Praha 5 bere na vědomí žádost krajského ředitele PČR o podporu zaměstnanců.
6/0/0
 
Bezpečnostní výbor ZMČ Praha 5 bere na vědomí žádost ZŠ Drtinova o příspěvek na Den s IZS.
6/0/0
 
Bezpečnostní výbor ZMČ Praha 5 schvaluje termíny konání BeV v II. pololetí roku 2010.
6/0/0
 
U s n e s e n í :
 
Bezpečnostní výbor  ZMČ Praha 5    
 
I. b e r e     n a     v ě d o m í
1. informace předsedy bezpečnostního výboru pana PhDr. M. Kudryse, ředitelky PČR Praha II paní JUDr. Z. Brotánkové, pana ředitele městské policie pana Mgr. Z. Hejny a   vedoucího odd. krizového řízení a prevence kriminality Kanceláře MČ Praha 5 pana Ing. P. Krystla.
2. informace o protidrogovém centru Sananim.
3. žádost krajského ředitele PČR o podporu zaměstnanců.
4. žádost ZŠ Drtinova o příspěvek na Den s IZS.
 
II. s c h v a l u j e
  1. schvaluje zápis z jednání výboru č. 2/2010 ze dne 3. 2. 2010 a č. 3/2010 z 31. 3. 2010.
  2. termíny konání BeV v II. pololetí roku 2010.
 
Zahájení jednání výboru: 17,00 hodin
Ukončení jednání výboru:   18,30 hodin
 
 
Zapsala:                                                                     PhDr. Milan   K u d r y s     
Bc. Marta Jiroudková                                                předseda  bezpečnostního výboru
Tel. 257000514