Zápis ze 17. zasedání KV dne 14. 5. 2012

27/06/2012

Zápis č. 17

ze zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 (dále jen KV) konaného dne 14. 5. 2012

 Přítomni:    Bc. Lukáš Herold, Jaroslav Bartoš, Mgr. Diana Bubníková, Karel Novotný,
Ing. Michal Pavel, Mgr. Lucie Vávrová, Ph.D., Ing. Ondřej Velek,
RNDr. Miroslav Škaloud (příchod 14,20 hod)

Hosté:         Ing. Radka Kuncová, Vojtěch Zapletal

Omluveni:  Adam Holub

 Program:

 1. Schválení programu 17. zasedání KV ZMČ Praha 5
 2. Kontrola zápisu z 16. zasedání KV ZMČ Praha 5
 3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5
 4. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5
 5. Kontrola vyúčtování grantů z programu Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5 (dle Plánu činnosti KV na I. pololetí 2012)
 6. Kontrola vyúčtování příspěvku na činnost Obvodní hospodářské komory v Praze 5 v roce 2011
 7. Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2012
 8. Kontrola vybraného usnesení RMČ Praha 5
 9. Různé

 ad 1)    Schválení programu 17. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil program 16. zasedání ve výše uvedeném znění                   7 / 0 / 0

           

 ad  2/   Kontrola zápisu z 16. zasedání KV ZMČ Praha 5:

            KV schválil zápis z 16. zasedání, které se konalo dne 16. 4. 2012           6 / 0 / 1

 

 ad 3)    Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5:

            Předseda KV informoval členy o kontrole plnění usnesení Rady MČ Praha 5 za období od 1. 4. 2012 do 15. 4. 2012

            KV vzal na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení RMČ            7 / 0 / 0

 

ad 4)    Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5:

Kontrolou plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období od 7. 3. 2012 do 30. 4. 2012 bylo zjištěno:

 • splnění usnesení č. 6/22/2011/1.2, 7/23/2011/1.2, 8/26/2011/1.1, 10/7/2011/1.1, 10/33/2011/1.1, 12/12/2011/1.1, 13/2/2011/1.1, 14/6/2012/1.1, 15/3/2012/1.1, 15/4/2012/1.1, 15/5/2012/1.1, 15/6/2012/1.1, 15/7/2012/1.1, 15/10/2012/1.1, 15/13/2012/1.1, 15/14/2012/1.1, 15/15/2012/1.1, 15/16/2012/1.1, 16/2/2012/1.1, 16/3/2012/1.1, 16/4/2012/1.1, 16/5/2012/1.1, 16/6/2012/1.1, 16/8/2012/1.1, 16/9/2012/1.1, 16/10/2012/1.1, 16/11/2012/1.1, 16/20/2012/1.1, 16/21/2012/1.1, 16/22/2012/1.1, 16/23/2012/1.1, 16/29/2012/1.1, 16/40/2012/1.1, 16/41/2012/1.1, 16/43/2012/1.1 
 • odložení plnění usnesení č. 4/2/2011/1.2 z 30. 3. 2012 na 30. 6. 2012 a usnesení č. 10/34/2011/1.1 z 30. 4. 2012 na 30. 9. 2012

KV schválil kontrolu plnění usnesení ZMČ Praha 5                               7 / 0 / 0

  

ad 5)    Kontrola vyúčtování grantů z programu Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5 (dle Plánu činnosti KV na I. pololetí 2012):

            Předseda KV seznámil přítomné s výsledky provedené kontroly vyúčtování grantů, přidělených v roce 2011:

Granty v programu „Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5“ byly v roce 2011 vyhlášeny ve dvou kolech, a to na základě usnesení ZMČ Praha 5 č. 7/23/2011 a č. 8/27/2011. Celkem byly přiděleny prostředky ve výši 492 000,- Kč. Společnost People, Planet, Profit, o. p. s., Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s. a Klub Marketingového Institutu, o. s. přidělené finanční prostředky odmítli, a to z důvodu, že jim byl navržen grant v mnohem nižší částce, než na projekt požadovali. Dne 30. 12. 2011 vrátila přidělené prostředky v plné výši společnost L&F, s.r.o., neboť se údajně nepodařilo projekt v roce 2011 realizovat. Vysoká škola finanční a správní obdržela grant ve výši 133 000,- Kč na projekt 3M – Moderní marketingové metody, jehož cílem bylo uspořádání kurzů na téma Marketing v sociálních sítích, Tvorba webových stránek a základy Adobe Photoshop. Paní Anně-Marii Laštovkové byl přidělen grant ve výši 126 000,- Kč na projekt Kavárna lidových tradic. Předmětem projektu mělo být podle žádosti o neinvestiční příspěvek zřízení kavárny lidových tradic, která bude řešit podporu rukodělné výroby drobných podnikatelů z Prahy 5, zaměřených na výrobu českých dárkových upomínkových předmětů.

Vyúčtování grantů v programu „Podpora a rozvoj podnikání na Praze 5“ schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 5 dne 3. 4. 2012 usnesením č. 16/12/2012.

 1. 1.      KV vzal na vědomí informace o kontrole vyúčtování grantů v programu Podpora a rozvoj podnikání
 2. 2.      U grantu přiděleného Anně-Marii Laštovkové nekoresponduje název výstavy „Originální šperky – Swarowski“ s předmětem projektu – KV doporučuje pro příště zvolit jiný název, který by přesněji vyjadřoval tématické zaměření akce.
 3. 3.      Grant Anně-Marii Laštovkové byl ZMČ schválen na dva roky. KV doporučuje ZMČ neschválit případnou žádost o přidělení grantu na projekt Kavárna lidových tradic v roce 2012.
 4. 4.      KV doporučuje ZMČ nepřidělovat v rámci jednoletých grantů granty, které jsou vyhotoveny na období delší, než na rok, ve kterém je grant vyhlášen.

8 / 0 / 0

  

ad 6)    Kontrola vyúčtování příspěvku na činnost Obvodní hospodářské komory v Praze 5 v roce 2011:

Kontrolní výbor obdržel od zastupitelky Ing. Váchové podnět ke kontrole vyúčtování příspěvku, poskytnutého na činnost Obvodní hospodářské komory v Praze 5 na základě usnesení ZMČ Praha 5 č. 13/11/2011, a to ve výši 420 000,- Kč. Dar byl účelově určen na úhradu faktur externích poradců, seminářů a školení a na údržbu internetových stránek a intranetu Obvodní hospodářské komory. Vyúčtování obsahovalo tři daňové doklady, které neobsahovaly dostatečné údaje o fakturovaných službách.

KV ukládá předsedovi výboru požádat vedoucího odboru správních služeb Daniela Ottomanského (resp. jeho prostřednictvím OHK Praha 5) doplňující informace týkající se vyúčtování poskytnutého grantu                                    8 / 0 / 0

 

ad 7)    Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pol. 2012:

KV schválil Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2012 (viz příloha č. 1) a ukládá  předsedovi výboru předložit plán zastupitelstvu MČ Praha 5                                                                                                                                 8 / 0 / 0

 

 

ad 8)    Kontrola vybraného usnesení RMČ Praha 5:

Pronájem mobilní kanceláře:

RMČ Praha 5 schválila dne 24. 4. 2012 usnesením č. 15/579/2012 provoz mobilní kanceláře vybraným budoucím podnájemcem na pěší zóně Anděl  do doby dokončení stavby bezbariérového vstupu do stanice metra s tím, že bezprostředně po odstranění stavebního záboru s výše uvedenou stavbou spojeného je budoucí podnájemce povinen na svůj náklad přemístit mobilní kancelář na místo uvedené v záměru podnájmu.

KV pověřuje předsedu výboru k vyžádání právního stanoviska k otázce, zda nedošlo na základě změny původního záměru umístění mobilní kanceláře ke změně podmínek výběrového řízení                                                       8 / 0 / 0

 

 

ad 9) Různé:

 • Vyhlášená konkurzní řízení na místo ředitelů/-ek ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha:

V souvislosti s četnými dotazy a stížnostmi na konkurzní řízení na prac. místa ředitelů/-ek ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha seznámil předseda výboru přítomné s informacemi, které mu na jeho dotaz poskytla PaedDr. Drmotová pověřená vedením odboru školství, kultury a sportu ÚMČ Praha:

–          konkurzní řízení byla vyhlášena na základě novely školského zákona, který vstoupil v účinnost k 1. 1. 2012

–          členy konkurzních komisí jmenovala Rada MČ Praha 5 v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí

–          v mateřských školách nelze zřizovat školské rady, protože to je v rozporu se školským zákonem

–          všichni členové konkurzních komisí podepsali prohlášení o zachování mlčenlivosti

–          k výsledkům konkurzních řízení byl na základě pokynu starosty MČ Praha 5 vypracován znalecký posudek

–          členové konkurzní komise postupovali při výběru uchazečů podle § 5 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí

KV vzal na vědomí informace o uskutečněných konkurzních řízeních na místa ředitelů/-ek MŠ a ZŠ zřizovaných MČ Praha 5                      8 / 0 / 0

 

 • Zveřejňování projednávaných bodů na zasedání RMČ Praha 5:

Vzhledem k zájmu občanů o informace projednávané na zasedání RMČ Praha 5 není nejvhodnějším řešením zveřejňovat pouze schválená usnesení RMČ Praha 5, která neposkytují ucelený obraz o všech bodech jednání Rady MČ P5.

KV ukládá předsedovi výboru požádat o zveřejňování neschválených usnesení RMČ Praha 5                                                                 8 / 0 / 0

 

 • příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se bude konat dne 4. 6. 2012 od 14,00 hodin v zasedací místnosti ve 3. patře, nám. 14. října, Praha 5.

  

V Praze dne 14. 5. 2012

 Zapsala: Ivana Buková, tajemnice KV

  

Zápis ověřil:

                                                                                    Bc. Lukáš Herold, předseda KV

 


Příloha č. 1

  

PLÁN ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHA 5 NA 2. POLOLETÍ 2012

 

 Činnost kontrolního výboru ZMČ Praha 5 bude v souladu se zákonem 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, vycházet:

 • ze zákonem dané povinnosti kontrolovat usnesení rady a zastupitelstva
 • z Plánu činnosti výboru, schváleného Zastupitelstvem MČ Praha 5
 • z konkrétních úkolů, uložených kontrolnímu výboru Zastupitelstvem MČ Praha 5
 • z podnětů zastupitelů a občanů MČ Praha 5

 

 

ČERVENEC

Zpráva o činnosti KV za I. pololetí roku 2012

Kontrola aktuálnosti webových stránek MČ Praha 5

 

SRPEN

Kontrola realizace plánu oprav za rok 2011

Kontrola stavu pohledávek za pronájem bytů

 

ZÁŘÍ

Kontrola vyřizování petic za I. pololetí 2012

Kontrola zveřejňování zápisů výborů ZMČ a komisí RMČ dle platných usnesení RMČ a ZMČ

 

ŘÍJEN

Kontrola vyúčtování vybraných darů dle darovacích smluv

Kontrola fungování a hospodaření Informačního centra Praha 5, o. p. s.

 

LISTOPAD

Kontrola vyřizování stížností na vybraném odboru ÚMČ Praha 5

Kontrola stavu pohledávek za pronájem nebytových prostor

 

PROSINEC

Kontrola vybraných veřejných zakázek podle nového zákona o veřejných zakázkách

Kontrola hospodaření Nadačního fondu Pragae quinta regione

 

PRŮBĚŽNĚ

 

Kontrola plnění usnesení Rady MČ Praha 5

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5

Řešení stížností, adresovaných KV ZMČ Praha 5

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě