Zápis ze 17.KOAaM dne 9.10.2006

10/10/2006

                                                                                                                                                                                                            

 

Z Á P I S 

 

ze 17.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 9.10.2006

 

 

Počet členů  KOA a M        10

Přítomno:                               5                                                  

Omluveno:                             5                          

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

17/01/2006

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 964/15, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví pana Ambrože a části pozemku parc. č. 1656/1, k.ú. Hlubočepy ve vl. hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.      směnu pozemku parc. č. 964/15, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví pana Ambrože za část pozemku parc. č. 1656/1, k.ú. Hlubočepy ve vl. Obce hl. m. Prahy – dořešení majetkoprávních vztahů.

 3/0/0

 

17/02/2006

 

Žádost: Stanovisko k pronájmu pozemku parc. č. 174/7, k.ú. Jinonice o výměře 1509 m2, části pozemku parc. č. 174/3 a parc. č. 209/1, k.ú. Jinonice – doplnění nájemní smlouvy.

 

Žadatel:  SK Motorlet Praha

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.pronájem pozemku parc. č.174/7, k.ú. Jinonice o výměře 1509 m2 včetně označených částí pozemků parc. č. 174/3 a parc. č. 209/1, k.ú. Jinonice z vl. Obce hl. n. Prahy Sportovnímu klubu Motorlet Praha.

3/0/0

 

 

 

 

 

 

 

17/03/2006

 

Žádost:  Stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 782/4, k.ú. Bráník ve vl. Ing. Pavla Nebeského za pozemek parc. č. 3108, k.ú. Smíchov ve vl. obce hl. m. Prahy včetně montované stavby .

 

Žadatel:  Ing. Nebeský Pavel

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  neschválit:

1.      směnu části pozemku parc. č. 782/4, k.ú. Bráník ve vl. Ing. Pavla Nebeského za pozemek parc. č. 3108, k.ú. Smíchov ve vl. Obce hl. m. Prahy včetně montované stavby.

 3/0/0

 

 

17/04/2006

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 3329/2, k.ú. Smíchov a parc. č. 955/62, 1475/224, k.ú. Košíře z vlastnictví bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci – pozemky pod garáží..

 

Žadatel:  Ing. Dubec, likvidátor Bytového podniku P5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      prodej pozemků parc. č. 3329/2, k.ú. Smíchov a parc. č. 955/62, 1475/224, k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 sp. v likvidaci Vrázova 9, Praha 5 vlastníkům garáží na pozemcích postavených.

3/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/05/2006

 

Žádost:  Návrh majetkového vypořádání vyplývajícího ze závěrů řízení v právní věci – C 276/91 o vyklizení pozemku – poskytnutí náhradního pozemku za neoprávněně zastavěný pozemek – Mateřská škola Kudrnova.

 

Žadatel:  p. Jiří Formánek, Praha 5, Pod Homolkou 4

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Dana Staňková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      záměr poskytnout náhradní pozemek a to parc. č. 536/5 v k.ú. Radlice panu Jiřímu Formánkovi, bytem v Praze 5, Pod Homolkou 4, za pozemek neoprávněně zastavěný MŠ Kudrnova s tím, že pan Formánek uhradí rozdíl v ceně pozemků stanovený na základě znaleckého posudku

2.      záměr prodeje části pozemku parc. č. 536/5 vlastníkovi sousední nemovitosti – pí. Hezinové, bytem v Praze 5, Na Farkáně 184/1, nezbytně nutný pro zachování stávajícího přístupu k její nemovitosti.

3/0/0

 

 

17/06/2006

 

Žádost:  Mandátní smlouva o výkonu správy nemovitosti areálu Klikatá 90 c, Praha 5.

 

Žadatel:  RMČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. JUDr. Jindra Karešová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

   1.  uzavření  mandátní smlouvy o výkonu správy nemovitosti areálu Klikatá 90c, Praha 5 se   společností ISCO, spol. s.r.o.

3/0/0

 

Začátek zasedání KOAaM v 15 hod.

Konec zasedání KOAaM v 16 hod..

 

 

Za správnost zápisu:                                Ověřil:                             V Praze dne: 9.10.2006

Jiřina Zavadilová                       Bc. Martin STRÁNSKÝ

                                              zástupce starosty

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě