Zápis ze 17. KOAaM dne 5.9.2005

06/09/2005

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S 

 

ze 17.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 5.9.2005

 

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                               8                                                  

Omluveno:                             4                          

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

 

17/01/2005

 

Žádost:  OOA  MHMP žádá o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 141/10 o výměře 18 m2 a části pozemku parc. č. 141/1 o výměře 10 m2, k.ú. Radlice.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1. záměr prodeje pozemku parc. č. 141/10 o výměře 18 m2 a části pozemku parc. č. 141/1 o výměře 10 m2, k.ú. Radlice – ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem sjednocení vlastnických vztahů.

4/0/0

—————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/02/2005

 

Žádost: Žádost o stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 633/14, 633/15, 973/2, k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 s.p. v likvidaci – pozemky pod garáží.

 

Žadatel:  Ing. Dubec, likvidátor Bytového podniku P5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      prodej pozemků parc. č.633/14, 633/15, 973/2, k.ú. Košíře z vlastnictví Bytového podniku Praha 5 sp. v likvidaci Vrázova 9, Praha 5 vlastníkům garáží na pozemcích postavených.

  4/0/0   

——————————————————————————————————–

 

 

17/03/2005

 

Žádost: Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 891/11, k.ú. Hlubočepy ve vl. obce hl. m. Prahy – výstavba rodinných domů.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      prodej pozemku parc. č. 891/11, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy – vyhlášení výběrového řízení za dodržení podmínek ODŽ a OÚR ÚMČ Praha 5.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

 

OA 17/01/2005

 

Žádost:. Uzavření dodatků č. 1 k nájemním smlouvám č. 139/OSM/00, č. 142/OSM/00, č. 98/OSM/01 a č. 3/OSM/01 ze dne 9.1.2001 se společností T-Mobile Czech republic a.s.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      uzavření dodatků č. 1 se společností T-Mobile Czech republic, a.s.

6/0/0

 

 

OA 17/02/2005

 

Žádost: Uzavření dodatků č. 2 k nájemním smlouvám  č. 175/OSM/01 ze dne 29.11.2001, č. HS/229/OŠT/2000 ze dne 30.6.2000 a č. 109/OSM/00 ze dne 27.6.2000 se společností T-Mobile Czech republic a.s.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit:

 

1.      uzavření dodatků č. 2 se společností T-Mobile Czech republic a.s.

6/0/0

 

 

OA 17/03/2005

 

Žádost: Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 97/OSM/01 ze dne 24.7.2001 se společností T-Mobile Czech republic a.s.

 

Žadatel: OOA

 

 

 

 

 

 

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření dodatku č. 3 se společností T-Mobile Czech republic a.s.

6/0/0

 

 

 

OA 17/04/2005

 

Žádost: Žádost o odpuštění vyměřené smluvní pokuty ve výši 5. 026,60 Kč od společnosti ERATO s.r.o., Štefánikova 21/216.

 

Žadatel: společnost ERATO  s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      odpuštění vyměřené smluvní pokuty ve výši 2.513,30 Kč pro společnost ERATO s.r.o., Štefánikova 21/216 za umístění reklamního zařízení na objektu Štefánikova 21/216.

6/0/0

 

 

OA 17/05/2005

 

Žádost: Uzavření nájemní smlouvy se společností T-Mobile Czech republic a.s.k umístění telekomunikačního zařízení na objektu U Šalamounky 2/2664, Praha 5 za roční nájemné ve výši 150.000,- Kč a aktuální sazbu DPH.

 

Žadatel: T-Mobile Czech republic a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      uzavření nájemní smlouvy se společností T-Mobile Czech republic a.s. k umístění telekomunikačního zařízení na objektu U Šalamounky 2/2664, Praha 5 za roční nájemné ve výši 150.000,- Kč a aktuální sazbu DPH. 

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

OA 17/06/2005

 

Žádost: Kováků 4, záměr prodeje domu čp. 905 se zast. pozemkem parcel. č. 2222 o výměře 310 m2, k.ú. Smíchov, dle „Statutu…“

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

1.      se záměrem prodeje domu čp. 905 se zastav. pozemkem parcel. č. 2222 o výměře 310 m2, k.ú. Smíchov, Kováků 4, Praha 5, dle „Statutu…“ třetí osobě za kupní cenu minimálně 6, 300.000,- Kč.

5/1/0

 

 

NP 17/01/2005

 

Žádost: Nebytové prostory – Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře, Marta Nejedlá, žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel: p. Marta Nejedlá

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

    KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1. snížení zákl. měsíčního nájemného (6.275,- Kč) za NP Brožíkova 1/15, Praha 5 – Košíře s účinností od 1.9.2005 o 20% na nájemné ve výši  5.020,- Kč/měs. do doby ukončení provedení oprav, nájemce NP Marta Nejedlá a po dohodě se spoluvlastníky domu.

6/0/0

 

 

 

NP 17/02/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 76, čp.470, Praha 5 – Košíře, Česká  spořitelna, a.s., žádost o uzavření dodatku na prodloužení nájemní smlouvy.

 

Žadatel: Česká spořitelna a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      prodloužení nájemní smlouvy č. 047000914 ze dne 26.6.1995 formou dodatku na dobu určitou 10 let s účinností od 1.7.2005 do 1.7.2015 na  NP Plzeňská 76/470, Praha 5 – Košíře, nájemce Česká spořitelna, a.s.

6/0/0

 

 

NP 17/03/2005

 

Žádost: NP – Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana, OTAKAR, s.r.o., žádost o zrušení kauce.

 

Žadatel: firma OTAKAR, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

 

1.      snížení kauce na výši dvouměsíčního nájemného za NP v ul. Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana, nájemce firma OTAKAR, s.r.o., tj. na částku 120.000,- Kč.

2/2/2

 

2.      KOAaM doporučuje RMČ  neschválit snížení kauce.

3/2/1

————————————————————————————————————————–

 

Dle návrhu p. ing. Fialy –  OOA vypracuje materiál s návrhem  ke snížení kaucí na NP.

Termín – do konce září 2005

 

 

NP 17/04/2005

 

Žádost: NP – Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana, PELIKÁN, s.r.o., žádost o prodloužení nájemní smlouvy.

 

Žadatel: firma PELIKÁN, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ  neschválit:

 

1.      prodloužení nájemní smlouvy č. 55/2000 ze dne 1.9.2000 formou dodatku na dobu určitou 10 let s účinností od  31.8.2005 do 31.8.2015 na NP Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana za zvýšené nájemné 40.000,- Kč/měsíc, nájemce firma Pelikán, spol. s r.o.

 

 

2.      schválit :

 

zveřejnění nabídky pronájmu NP – lékárny v ul. Vítězná 13/531, Praha 5 – Malá Strana na úřední desku MČ P – 5 za cenu ve výši 60.000,- Kč měsíčně, na dobu neurčitou se záměrem na využití opět lékárny.

6/0/0

 

 

NP 17/05/2005

 

Žádost: NP – Plzeňská 49/198, Praha 5 – Košíře, BUMA, s.r.o., žádost o souhlas s umístěním sídla spol. NEXGOLD, a.s.

 

Žadatel: firma NEXGOLD, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ souhlasit:

1.      s umístěním sídla společností NEXGOLD, a.s. na adrese Plzeňská 49/198, 150 00  Praha 5– Košíře.

6/0/0

 

 

NP 17/06/2005

 

Žádost: NP – Na Šmukýřce 9100, Praha 5 – Košíře, Mgr. Jana Jarabková, žádost o převod nájmu.

 

Žadatel: Mgr. Jana Jarabková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1. zveřejnění nabídky NP – garáže v ul. Na Šmukýřce 9100, Praha 5 Košíře na úřední desce MČ P-5 se záměrem pronajmout tento prostor Mgr. Janě Jarabkové, Na Šmukýřce 916/29 a to za nájemné ve výši 700,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

NP 17/07/2005

 

Žádost: NP – Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov, ERATO, s.r.o., žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel: ERATO, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ neschválit:

 

1.  úpravu výše měsíčního  nájemného za NP v ul. Štefánikova 21/216, Praha 5 – Smíchov nájemci ERATO, spol. s r.o. na částku 55.000,- Kč s účinností od 1.10.2005.

 

6/0/0

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

18. KOAaM se koná dne : 19.9. 2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:6.9.2005

 Jiřina Zavadilová                 Martin S T R Á N S K Ý

                                                   zástupce starosty

                                                        MČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě