Zápis ze 17. KOAaM dne 25.10.2004

                                                                                                                                                                                                                

 

 

Z Á P I S

 

ze 17.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 25.10.2004

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              7                                                

Omluveno:                             5                       

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 
OA 17/01/2004

 

Žádost:  Parkování ve Zdravotnickém zařízení Smíchov – uzavírání nájemních smluv

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAa M:

       KOAaM doporučuje RMČ  schválit uzavírání nájemních smluv pro parkování osobních vozidel v areálu ZZ Smíchov, Kartouzská 6 na části pozemků parc. č. 3066/2, 3066/3 a 3067, k.ú. Smíchov na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné 30,- Kč/m2/rok.

4/0/0

 

 

OA 17/02/2004

 

Žádost:  ZZ Smíchov, Kartouzská 6 – Raiser a Kousal s.r.o., dodatek č. 2 k nájemní smlouvě.

 

Žadatel: ZZ Smíchov, Kartouzská 6

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Hodová H.

 

Stanovisko KOAaM:

       KOAaM doporučuje RMČ schválit uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na NP v ZZ Smíchov, Kartouzská 6 s nájemcem Raiser a Kousal s.r.o.

5/0/0

 

 

 

NP 17/01/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Zahradníčkova 1121/8, Praha 5 – Košíře, pan Evžen Rejfíř – žádost o pronájem společného domovního prostoru – prádelny.

 

Žadatel: Evžen Rejfíř

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájem společného domovního prostoru – prádelny Zahradníčkova 1121/8, Praha 5 – Košíře panu Evženu Rejfířovi za cenu 1.500,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tím, že nejpozději do 6ti měsíců provede rekolaudaci.

5/0/0

 

NP 17/02/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – Nepomucká 442c/2 Praha 5 – Košíře, pani ak. mal. Veronika Palečková – žádost o převod nebyt. prostoru

 

Žadatel: p. ak. mal. Veronika Palečková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM  doporučuje RMČ  schválit pronájem NP Nepomucká 442c/2 Praha 5 – Košíře paní ak. mal. Veronice Palečkové za cenu 570,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

5/0/0

 

NP 17/03/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – U Mrázovky 21/2662, Praha 5 – Smíchov, Petr Vávra, žádost o změnu nájemní smlouvy v osobě nájemce.

.

Žadatel: pan Petr Vávra

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ schválit zveřejnění nebytového prostoru – garáže v ul. U Mrázovky 21/2662, Praha 5 – Smíchov na úřední desku MČ Praha 5 se záměrem pronajmout tento prostor panu Petru  Vávrovi za nájemné ve výši 782,- Kč/m2/rok.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

NP 17/04/2004

 

Žádost: NP – Malátova 13/395, Praha 5 – Smíchov, Pavel Lutrýn, žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel: pan Pavel Lutrýn

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

KOAaM doporučuje RMČ   neschválit Pavlu Lutrýnovi snížení nájemného za nebytový prostor v ul. Malátova 13/395, Praha 5 – Smíchov.

5/0/0

 

NP 17/05/2004

 

Žádost: Nebytové prostory – pronájmy na základě vyvěšení

 

Žadatel: žadatelé o pronájem

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  schválit pronájmy na základě vyvěšení:

 

l.1. Pod Kavalírkou 486/32, Praha 5 – Košíře (nabídka NP č. 72)

   Jiří Stehlík-Kladno, kancelář firmy, za …900,- Kč/m2/rok, doba neurčitá

5/0/0

 

 

 NP 17/06/2004

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, Sdružení pro celoživotní vzdělávání a rozvoj osobnosti CEVRO, žádost o ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: nájemce – sdružení CEVRO

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

         KOAaM doporučuje RMČ schválit Sdružení pro celoživotní vzdělávání a rozvoj CEVRO ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov dohodou k 31.10.2004.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 17/07/2004 

 

Žádost: NP – Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, SNAHA, kožedělné družstvo Jihlava, žádost o snížení nájemného.

 

Žadatel: Snaha Jihlava

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – ved. ing. Zdeněk Jáchym

 

Stanovisko KOAaM:

     KOAaM doporučuje RMČ  schválit firmě SNAHA, kožedělné družstvo Jihlava snížení zákl. měsíčního nájemného ( 14.219,- Kč) o 30% za NP v ul. Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov z důvodu provádění stavebních oprav domu za měsíc září 2004 ve výši 4.266,- Kč.

5/0/0

 

 

 

18. KOAa M se koná dne : 8.11.2004  v 16 hod. v 6 patře v zasedací místnosti Rady MČ Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

 

Konec zasedání majetkové komise: 17,30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:26.10.2004

 Jiřina Zavadilová                      Martin  STRÁNSKÝ

                                                      zástupce starosty

                                                          MČ Praha 5