Zápis ze 17. KOAaM dne 22.9.2008

 

 

 

Z Á P I S

 

ze  17.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 22.9. 2008

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              8                                                     

Omluveno:                             3

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

Zápis ze 16. KOAaM bez připomínek, program na 17. KOAaM schválen.

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

17/01/2008

 

Žádost:  Žádost o stanovisko  k prodeji pozemku parc. č. 653, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví Bytového podniku P5 s.p. v likvidaci.

 

Žadatel:  Ing. Dubec, likvidátor Bytového podniku v lik.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ:

 

I.        Neschválit:

1.        prodej pozemku parc. č. 653, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví Bytového podniku P5 s.p.  v likvidaci, Nádražní 24, Praha 5, případný prodej podmiňuje společným prodejem s parcelou č. 654.

5/0/0

 

17/02/2008

 

Žádost:  Stanovisko k prodeji ideální poloviny pozemků parc. č. 1184/37, 1785/13, k.ú. Hlubočepy ve vl. obce hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela  Končolová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

 KOAaM doporučuje RMČ:

I.   Nesouhlasit:

1.  se záměrem prodeje id. ½ pozemků parc. č. 1184/37 a 1785/13, k.ú. Hlubočepy vlastníku druhé id ½, firmě EKOSPOL a.s. Dukelských hrdinů 19, Praha 7 z důvodu plánované výstavby – prodloužení tramvajové trati sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec.

5/0/0  

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 17/01/2008

 

Žádost:  Zborovská 6, záměr prodeje id. ½ domu čp. 1200 s id. ½ zastavěného pozemku parcel. č. 247, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: spoluvlastníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Materiál odložen k doplnění o stanovisko znalce MČ Praha 5.        

 

 

 

OA 17/02/2008

 

Žádost:  Výpůjčka pozemku č. parc. 518, Nádražní čp. 42/82, k.ú. Smíchov pro parkování 3  vozidel držitelů ZTP – nájemců bytů v domě čp. 42.

 

Žadatel:  nájemníci domu čp. 82

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       záměr výpůjčky části pozemku č. parc. 518 v k.ú. Smíchov pro parkování vozidel nájemců   bytů v domě čp. 42 – Nádražní 82 a držitelů ZTP – uzavření smluv o výpůjčce s:

         Romanou Hroznou, bytem Praha 5, Nádražní 42/82

         Alenou Sedlačíkovou, bytem Praha 5, Nádražní 42/82

         Štefanem Lazárkem, bytem Praha 5, Nádražní 42/82

5/0/0

 

 

OA 17/03/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje pozemku č. parc. 2111/3 v k.ú. Smíchov vlastníkovi stavby garáže.

 

Žadatel:  firma SAN JUAN, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Souhlasit:

1.       se záměrem prodeje pozemku č. parc. 2111/3 v k.ú. Smíchov o výměře 29 m2 (dle geometrického plánu č. 3045-21/2008) vlastníkovi stavby garáže firmě SAN JUAN, s.r.o., se sídlem Praha 5, Peroutkova 55/1778, IČ 27564061 za cenu dle cenové mapy Prahy pro rok 2008, 5.340,- Kč/m2 tj. 154.860,- Kč.

4/0/0

 

OA 17/04/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje pozemku č. parc.  2110, 2111/1 v k.ú. Smíchov vlastníkovi domu čp. 1228 – Bytovému družstvu  Bieblova 17

 

Žadatel:  Bytové družstvo Bieblova 17

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Souhlasit:

1.       se záměrem prodeje pozemků č. parc. 2110 – zastavěná plocha o výměře 326 m2 a č. parc. 2111/1 – zahrada o výměře 375 m2 za 20% cenové mapy Prahy pro rok 2008 tj. celkem 701 m2 za 1.068,- Kč/m2 tj. 748.668,- Kč.

5/0/0

 

OA 17/05/2008

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – uzavření nájemní smlouvy s Pavlem Dobiášem, Tréglova 795/2, Praha 5, IČ: 44348649 na pronájem nebytového prostoru umístěného v přízemí budovy A o celkové výměře 19,20 m2 s účinností od 1.11.2008.

Žadatel:  Poliklinika Barrandov

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.       uzavření nájemní smlouvy s Pavlem Dobiášem, Tréglova 795/2, Praha 5, IČ: 44348649 na pronájem nebytového prostoru umístěného v přízemí budovy A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 19,20 m2 za nájemné ve výši 1.800,- Kč/m2/rok, tj. 34.560,- Kč ročně včetně DPH s účinností od 1.11.2008.

5/0/0

 

 

OA 17/06/2008

 

Žádost:  Aguapark Barrandov – záměr pronájmu části objektu Aguaparku Barrandov k umístění 2 ks reklamních zařízení.

 

Žadatel:  Aguapark Barrandov

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

       Materiál odložen k doplnění o stanovisko ekonomického odboru.

 

 

OA 17/07/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – uzavření nájemní smlouvy se společností PATERSONE OIL s.r.o. se sídlem  Bezová 1658/1, Praha 4, IČ: 28185366 na pronájem NP č. 104 o celkové výměře 9,90 m2 umístěné v přízemí administrativní budovy.

 

Žadatel:  PETRSONE OIL s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.      uzavření nájemní smlouvy se společností PATERSONE OIL s.r.o., se sídlem Bezová 1658/1, Praha 4, IČ: 28185366 na pronájem NP č. 104 o celkové  výměře 9,90 m2 umístěné v přízemí administrativní budovy v areálu Klikatá 1238/90c s účinností od 1.10.2008

2.       udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti PATERSONE OIL s.r.o., IČ: 28185366 na  adrese Klikatá 1238/90c, Praha 5.

5/0/0

 

OA 17/08/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené se společností Regios, a.s., se sídlem Úholičky 215, Velké Přílepy, IČ: 46356487 dne 1.3.2006 ve znění pozdějších dodatků.

Žadatel:  Regios, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.      uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené se společností Regios, a.s., se sídlem Úholičky 215, Velké Přílepy, IČ: 46356487 dne 1.3.2006 ve znění pozdějších dodatků na pronájem části areálu Klikatá 1238/90c, kde předmětem dodatku č. 4 je rozšíření předmětu nájmu o část pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře a zvýšení ceny nájmu s účinností od 1.10.2008.

5/0/0

 

OA 17/09/2008

 

Žádost:  Elišky Peškové 7/333, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  EUROSTORM s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOA a M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Neschválit:

1.       prodej nemovitosti – budovy č.p. 333, k.ú. Smíchov, na adrese Elišky Peškové 7 včetně  pozemku č. parc. 109 a příslušenství za cenu nabízenou společností EUROSTORM s.r.o. ve výši 16, 200.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 2427-70/2008 zpracovaného ing. Janem Mertenem, soudním znalcem.

5/0/0

 

 

NP 17/01/2008

 

Žádost:  NP Vrchlického 51/479, 49/482, 47/483, AREA TZB, a.s., žádost o změnu doby nájmu.

 

Žadatel:  AREA TZB, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOA a M:

 Materiál stažen z programu, vrátit k projednání do konce října 2008.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 17/02/2008

 

Žádost:  NP – Preslova 5/2213, Praha 5 – Smíchov, Obvodní hospodářská komora v Praze 5 a Hospodáři Praha, o.s., ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  SDP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.      ukončení  nájmu společného domovního prostoru o velikosti 62,22 m2 užívaného jako    skladové prostory v suterénu nemovitosti č.p. 2213, Preslova 5, Praha 5 – Smíchov s nájemcem Obvodní hospodářskou komorou v Praze 5, IČ 25127501, a obč. sdružením Hospodáři Praha, IČ 26990504, dohodou ke dni 31.10.2008.

4/0/1

 

 

NP 17/03/2008

 

Žádost:  NP Plzeňská 174/2076, ALFA SUPER, s.r.o., žádost o vyznačení změny užívání a o změnu trvání nájmu v NS.

 

Žadatel:  ALFA SUPER, s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

 Materiál odložen.

 

 

NP 17/04/2008

 

Žádost:  NP Na Valentince 5/451, Praha 5 – Smíchov, využití volných prostor.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.       Schválit:

1.     využití NP po býv. Školském úřadu Praha 5 umístěných v pravé části nemovitosti č.p. 451, ul. Na Valentince 5, k.ú. Smíchov, Praha 5 v úrovni 1. a 2. nadzemního podlaží, za svůj spoluvlastnický podíl id. 3/5 nemovitosti pro umělecké nebo návrhářské ateliéry.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

NP 17/05/2008

 

Žádost:  NP Na Valentince 5/451, Praha 5 – Smíchov, ak. mal. Vladimír Kafka, žádost o pronájem.

Žadatel:  p. ak.mal. Vladimír Kafka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

Materiál stažen z programu.

 

NP 17/06/2008

 

Žádost:  NP Na Valentince 5/451, Praha 5 – Smíchov, Bytový podnik v Praze 5, s.p.v likvidaci, žádost o pronájem.

 

Žadatel:  Bytový podnik v likvidaci

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.                   Schválit:

  1. uzavření Dohody o užívání společné věci na NP v nemovitosti čp. 451, ul. Na Valentince 5, k.ú. Smíchov o velikosti 21,02 m2 situovaného v 1. nadzemním podlaží s Bytovým podnikem v Praze 5, s.p. v likvidaci, IČ: 00063603 s účinností od 1.10.2008.

4/0/0

 

NP 17/07/2008

 

Žádost:  NP Janáčkovo nábřeží 11/1211, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.                     Zrušit:

1.                    nabídkové řízení na pronájem NP – keramické dílny (ateliéru) v domě čp. 1211, Janáčkovo nábřeží 11, Praha 5 – Smíchov – nabídka č. 17/2008.

 

II.                  Schválit:

1.                    opakování nabídkového řízení na pronájem NP – keramické dílny (ateliéru) v domě čp. 1211, Janáčkovo nábřeží 11, Praha 5 – Smíchov s termínem ukončení nabídek do 15.10.2008.

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

OA 17/10/2008

 

Žádost:   Kartouzská 6/204 – uplatnění slevy z nájmu pro MUDr. Petra Sekyru, MUDr. Ivonu Prokšovou a MUDr. Zuzanu Zábrodskou z důvodu provádění stavebních prací – demolice budovy C v objektu Zdravotnického zařízení Smíchov.

 

Žadatel:  lékaři zdravotnického zařízení

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.                   Schválit:

1.                    uplatnění  slevy z nájmu ve výši  20% pro nájemce Zdravotnického zařízení Smíchov, Kartouzská 6/204 a to MUDr. Petra Sekyru, MUDr. Ivonu Prokšovou a MUDr. Zuzanu Zábrodskou z důvodu zhoršení podmínek užívání NP – provádění stavebních prací – demolice budovy C /hlučné práce, prašné práce/, tj. celkem za 26 dní.

4/0/0

 

 

OA 17/11/2008

 

Žádost:   Štefánikova 12/68, Portheimka – záměr pronájmu nebytových prostor Galerie Portheimka o celkové výměře 175,12 m2 na úřední desku MČ Praha 5.

 

Žadatel: OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.                   Schválit:

1.                zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor Galerie Portheimka  pro výstavní činnost v objektu Štefánikova 12/68, k.ú. Smíchov o celkové výměře 175,12 m2 .

2.                členy  komise pro otevírání obálek a hodnotící komise :

Michal Tuček, radní

Lukáš Herold, zástupce starosty

PhDr. Milan Kudrys, předseda bezpečnostního výboru

Eva Kalhousová, předsedkyně etnické komise

Jitka Matoušková, předsedkyně výboru pro životní prostředí

4/0/0

 

 

 

 

 

 

 

OA 17/12/2008

 

Žádost:   Klikatá 1238/90c – uzavření nájemní smlouvy se společností Pražské služby, a.s., se sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9, IČ: 60194120 na pronájem části pozemku č. parc. 1512/1 o výměře 1600 m2 za účelem zřízení sběrného dvora.

 

Žadatel:   Pražské služby a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

      1.          uzavření nájemní smlouvy se společností Pražské služby, a.s., se sídlem Pod Šancemi 444/1, Praha 9, IČ: 60194120 na pronájem části pozemku č. parc. 1512/1 o celkové výměře 1600 m2 umístěný v areálu Klikatá 1238/90c, k.ú. Košíře za účelem zřízení sběrného dvora na dobu určitou od 1.10.2008 do 30.9.2018 s možností dalšího prodloužení o 5 let a za roční nájemné ve výši 537.600,- Kč bez DPH.

4/0/0

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 18 hod.

 

 

 

 

 

18. KOAaM se koná dne :  6.10.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

 

 

Za KOAaM:                                  Ověřil:                                             V Praze dne: 23.9.2008

 Jiřina Zavadilová                ing. Petr  H O R Á K

                                                      zástupce starosty