Zápis ze 16. KOAaM dne 8.9.2008

 

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S

 

ze  16.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 8.9. 2008

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              7                                                   

Omluveno:                             2                          

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

Zápis z 15. KOAaM bez připomínek, program na 16. KOAaM schválen.

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

16/01/2008

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1475/252, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            souhlasit:

  1.             se záměrem prodeje části pozemku parc. č. 1475/252, k.ú. Košíře o výměře cca 8 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy (pozemek pod trafostanicí).

5/0/0

 

16/02/2008

 

Žádost:  Žádost OSM MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1023/2, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Nesouhlasit:

1.                          se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1023/2, k.ú. Košíře o výměře 159 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti AMBIA CZ, a.s. za účelem zajištění přístupu na pozemky parc. č. 1023/1 – 1027/1, k.ú. Košíře ve vlastnictví jmenované firmy, z důvodu zajištění přístupu k okolním pozemkům.

5/0/0

 

 

16/03/2008

 

Žádost:  Informace o udělených souhlasech v OSM od dubna do června 2008.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Bere na vědomí:

1.                          informace dle Přílohy č. 1 o udělených souhlasech dle kompetenci.

5/0/0

 

16/04/2008

 

Žádost:  Žádost o uzavření smlouvy  o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  INPOS Marie Veselá

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

1.           smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 4748/4, k.ú. Smíchov (uložení plynovodu) vymezeného geometrickým plánem č. 2796-387/2006 ze dne 30.3.2007 a schváleného pod č.j. 1447/2007 ze dne 25.4.2007 pro společnost Kalos spol. s.r.o. se sídlem Praha 6 – Hradčany, Badeního 290/1, 160 00.

5/0/0

 

16/05/2008

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 3103/1, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – pozemek zastavěn stavbou ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

1.                        se záměrem prodeje zastavené části pozemku parc. č. 3103/1, k.ú. Smíchov o výměře cca 40 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy, specifikovanou v ÚPn jako plocha veřejného vybavení, zastavěnou objektem čp. 1365, k.ú. Smíchov ve vlastnictví společnosti Atelier EIS s.r.o. – sjednocení majetkových vztahů

 

 

 

 

 

 

 

II.                      Souhlasit:

1.                      se záměrem pronájmu části pozemku parc. č.3103/1, k.ú. Smíchov o výměře cca 58 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy, specifikovanou v ÚPn jako  plocha krajiny a zeleně, zastavěnou objektem čp. 1365, k.ú. Smíchov ve vlastnictví společnosti Atelier EIS s.r.o.

5/0/0

 

 

16/06/2008

 

Žádost:  Návrh na schválení správy objektu č.p. 1253, k.ú. Košíře, správní firmou CENTRA a.s.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Jiří Brabec

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

1.            správu objektu č.p. 1253, k.ú. Košíře, správní firmou Centra a.s.

5/0/0

 

 

16/07/2008

 

Žádost:  Výběr odborné firmy na vypracování posouzení stávajícího  stavebně technického stavu pavilonů „A a B“ v ZZ Kartouzská 6, Praha 5

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Vítězslav Váňa

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.                        Schválit:

1.      výběr odborné firmy na vypracování posouzení stávajícího stavebně technického stavu objektu „A a B“ Zdravotnického zařízení Kartouzská 6, Praha 5 Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., 102 21 Praha 10, Hostivař, Pražská 16 cenou 552 042,20 Kč vč. DPH.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/08/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav domů MČ Praha 5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

 

I.                Schválit:

1.               výběr zhotovitelů dle plánu oprav roku 2008

 

         oprava střechy včetně krovu a stropní konstrukce domu Zborovská 8/č.p. 1188, Praha 5 zhotovitel Didaktika s.r.o., v částce 1, 152.196,- Kč vč. DPH

         celková oprava nebytového prostoru č. 903 domu Arbesovo nám. 13/782, Praha 5 zhotovitel MOZAIK s.r.o. v částce 438.594,- Kč vč. DPH

         výměna vrat do domu Bozděchova 9/č.p. 637, Praha 5 zhotovitel DF Servis s.r.o. v částce 156.316,- Kč vč. DPH

         výměna oken domu Brožíkova 6/č.p. 281, Praha 5 zhotovitel  MOZAIK s.r.o. v částce 1, 142.254,- Kč vč. DPH

         statické zajištění hospodářského pavilonu, oprava oken a dveří a římsy domu Hlubočepská 2/č.p. 33, Praha 5 zhotovitel ISCO s.r.o. v částce 2, 146. 658,- Kč vč. DPH

         oprava střechy Strakonická 1b/čp. 2582 je na návrh komise výběrové řízení zrušeno a bude vypsáno znovu

 

5/0/0

2.

– oprava dvorní a uliční fasády včetně nátěru, výmalba schodišť, oprava a nátěr oken domu Vltavská 28/čp. 277, Praha 5 zhotovitel MTL – Vladimír Karban v částce  1, 736.224,- Kč vč. DPH. – zrušeno a KOAaM doporučuje vyřadit z plánu oprav r. 2008.

4/0/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 16/01/2008

 

Žádost:  Plzeňská 129/948, k.ú. Košíře – uzavření nájemní smlouvy se společností Žabka, a.s., se sídlem Antala Staška 510/38, Praha 4, IČ: 27625761 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu.

 

Žadatel: Žabka s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

    1.           uzavření nájemní smlouvy se společností Žabka, a.s., se sídlem Antala Staška 510/38, Praha 4, IČ: 27625761 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu Plzeňská 129/948 za roční nájemné ve výši 3.000,- Kč plus aktuální sazba DPH.

5/0/0

 

 

OA 16/02/2008

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – žádost MUDr. Jany Chlupové, nájemce části NP o celkové výměře 66,41 m2, o souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy s Evou Bejšovcovou , DiS., IČ: 75143241.

 

 Žadatel:  MUDr. Jana Chlupová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                        Schválit:

1.                  uzavření podnájemní smlouvy mezi MUDr. Janou Chlupovou, nájemcem části NP umístěných v budově A objektu Polikliniky  Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 66,41 m2 s Evou Bejšovcovou, DiS., IČ: 75143241.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 16/01/2008

 

Žádost:  NP č.p. 189, Praha 5 Smíchov, vila Koulka, využití prostor pro potřeby OSS.

 

Žadatel:  OSS

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            využití NP v nemovitosti č.p. 189, k.ú. Smíchov, vila Koulka 12, Praha 5 o velikosti 90 m2 pro sklad movitého majetku, který používá odbor správy služeb ÚMČ Praha 5 od 25.4.2008

   2.           uzavření Dohody o správě nebytového prostoru užívaného vlastníkem nemovitosti se správní firmou CENTRA a.s. s výší odměny správci 128,- Kč měsíčně a s účinností od 1.5.2008.

5/0/0            

————————————————————————————————————-

 

 

NP 16/02/2008

 

Žádost:  NP – Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Praha 5, Dana Šašková, neplacení nájemného za garáž.

 

Žadatel:  pí. Dana Šašková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Schválit:

  1.           nájemci NP – Daně Šaškové s použitím § 673 OBČZ – neplacení nájemného z důvodu nemožnosti užívání NP za období od 15.8. do 30.9.2008 v plné výši předpisu nájemného za garáž ev.č. 913 v objektu řadových garáží v ul. Na Konvářce, parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Praha 5.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 16/03/2008

 

Žádost:  NP Lidická 41/406, Praha 5 – Smíchov, VENTURA, spol. s.r.o., rozšíření předmětu nájmu.

 

Žadatel:  VENTURA, spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            uzavření Dodatku k NS č. 70/97 ze dne 11.4.1997 uzavřené s nájemcem – VENTURA,  spol. s.r.o., IČ 45795878, na NP v nemovitosti čp. 406, k.ú. Smíchov, Lidická 41, Praha 5, kterým se:

               – rozšiřuje předmět nájmu o místnost s výměrou 17,80 m2 přístupnou z plochy dvora a o   prostor skladu v suterénu o velikosti 30,40 m2 na celkovou plochu 103,20 m2

                 – od 1.10.2008 zvyšuje nájemné za užívání rozšířeného předmětu nájmu na částku 25.778,- Kč měsíčně + DPH + zálohy na poskytované služby

                 – od 1.10.2008 se mění doba trvání nájmu na dobu určitou 10 let s právem opce na prodloužení nájmu o další 3 roky v případě řádného plnění sjednaných povinností nájemcem.

5/0/0

 

NP 16/04/2008

 

Žádost:  NP Na Konvářce parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov, Praha 5, Tomáš Martínek, pronájem 2 garáží.

 

Žadatel:  p. Tomáš Martínek

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            uzavření nájemních smluv s žadatelem Tomášem Martínkem, bytem Haštalská 1/795, Praha 1, na pronájem garáží  ev č. 911 a ev. č. 914 v objektu řadových garáží v ul. Na Konvářce, parc. č. 789/3, k.ú. Smíchov za nájemné ve výši 833,- Kč měsíčně (za každou) s počátkem nájmu od 1.11.2008 na dobu neurčitou.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 16/05/2008

 

Žádost:  NP Vltavská 28/277, Praha 5 – Smíchov, Lenka Soukupová, souhlas s podnájmem pro Zuzanu Klánovou.

 

Žadatel:  p. Lenka Soukupová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Souhlasit:

  1.            s podnájmem části NP Vltavská 28/277 – nájemce Lenka Soukupová, IČ 15910385, o velikosti 20 m2 fyzické osobě Zuzaně Klánové, IČ 6770495.

5/0/0

 

Na stůl:

 

OA 16/03/2008

 

Žádost:  Kartouzská 6/204 – uplatnění slevy z nájmu pro MUDr. Petra Sekyru, MUDr. Ivonu Prokšovou a MUDr. Zuzanu Zábrodskou z důvodu provádění stavebních prací – demolice budovy C v objektu Zdravotnického zařízení Smíchov.

 

Žadatel:  MUDr. Petr Sekyra

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.         Schválit:

1.         uplatnění slevy z nájmu ve výši : 40% pro nájemce Zdravotnického zařízení Smíchov, Kartouzská 6/204 a to MUDr. Petra Sekyru, MUDr. Ivonu Prokšovou a MUDr. Zuzanu Zábrodskou z důvodu zhoršení podmínek užívání NP – provádění stavebních prací – demolice budovy C (hlučné práce, prašné práce), tj. celkem za 26 dní.

5/0/0

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

17. KOAaM se koná dne :  22.9.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

Za KOAaM:                                         Ověřil:                                     V Praze dne: 9.9.2008

Jiřina Zavadilová                       ing. Petr  H O R Á K

                                                         zástupce starosty