Zápis ze 14. KOAaM dne 28.7.2008

 

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S

 

ze  14.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 28.7. 2008

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                               8                                                   

Omluveno:                             4                          

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

Zápis z 13. KOAaM bez připomínek, program na 14. KOAaM schválen.

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

14/01/2008

 

Žádost:  Firma Sitel, spol. s.r.o. žádá MČ Praha 5 o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 792/1, k.ú. Jinonice.

 

Žadatel:  Firma Sitel s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

  1.             uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 792/1, k.ú. Jinonice (podzemní komunikační vedení) pro firmu Sitel, spol. s r.o. na základě zákona 458/2.

6/0/0

 

 

14/02/2008

 

Žádost:  Stanovisko  k prodeji pozemků parc. č. 1562/35, 1562/36, 1562/37, 1562/38 a 1562/17, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výběrové řízení.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

1.                          se záměrem prodeje pozemků parc. č. 1562/35, 1562/36, 1562/37, 1562/38, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy – výběrové řízení

 

II.                      Nesouhlasit:

1.                        se záměrem  prodeje pozemku parc. č. 1562/17, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy.

6/0/0

 

14/03/2008

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu, event. následnému úplatnému převodu pozemků parc. č. 649/3-649/11 a 649/13-649/18, k.ú. Hlubočepy (celková výměra 298 m2).

 

Žadatel:  vlastníci garáží

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

1.                    se záměrem pronájmu pozemků parc. č. 649/3 – 649/11 a 649/13 – 649/18, k.ú. Hlubočepy (celková výměre 298 m2) z vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkům garáží stojících na těchto pozemcích (S.Pospíšilová, V. Wollmuth, M. Přib, V. Keznikl, I. Dvořáček, M. Holá, A. Málková, L. Nyklová, Ing. D. Zikmundová, S.Říha, SJM Z. a V. Šírovi, Ing. J. Novák, Z. Skalická).

6/0/0

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 14/01/2008

 

Žádost:  Tichá 3, záměr koupě id. ½ domu čp. 1224 s id. ½ zast. pozemku parcel. č. 3297 a id. ½ zahrady parcel. č. 3298, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel: p. Jana Duchková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Nesouhlasit:

    1.           se záměrem koupě id. ½ domu č.p. 1224 a id. ½ zast. pozemku parc. č. 3297 a id. ½ zahrady parcel. č. 3298, k.ú. Smíchov, tichá 3, Praha 5, od  spoluvlastnice Jany Duchkové v rámci předkupního práva za kupní cenu 13, 000.000,- Kč.

6/0/0

 

 

 

OA 14/02/2008

 

Žádost:  Elišky Peškové 17/741 – ukončení smlouvy o nájmu NP č. 89/0/OOA/07 uzavřené dne 19.12.2007 s Miluší Humplovou dle čl. VIII. Odst. 1b) – výpovědí z důvodu nehrazení nájemného.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                        Schválit:

1.                  ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č, 89/0/OOA/07 uzavřené dne 19.12.2007 s Miluší Humplovou, Makovského 1143/7, Praha 6, IČ: 40597300 na pronájem části NP umístěných v suterénu a přízemí objektu Elišky Peškové 17/741 o celkové výměře 124 m2 dle čl. VIII. Odst. 1b) – výpovědí z důvodu nehrazení nájemného

II.                     Zmocnit:

1.                    JUDr. Lenku Lamprechtovou, N.A.Někrasova 650/4, Praha 6, IČ: 40822648 k podání žaloby na vyklizení, k podání žaloby na úhradu dlužné částky a k zastupování MČ Praha 5 v případném sporu s nájemcem, Miluší Humplovou, Makovského 1143/7, Praha 6, IČ: 40597300, v případě, že tento neuhradí dlužnou částku nebo nevyklidí a nepředá užívaný NP do data ukončení výpovědní lhůty.

6/0/0

 

OA 14/03/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 76/0/OOA/07 ze dne 15.11.2007 s Jiřím Kepkou, V Stráni 370/10, Praha 5, IČ: 67770762 z důvodu navýšení nájemného o aktuální sazbu DPH s účinností od 1.7.2008.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                                           Schválit:

1.                uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 76/0/OOA/07 ze dne 15.11.2007 s Jiřím Kepkou, V Stráni 370/10, Praha 5, IČ: 67770762 na pronájem části pozemku č. parc. 1512/1, k.ú. Košíře umístěného v areálu Klikatá 1238/90c z důvodu navýšení nájemného o aktuální sazbu DPH s účinnosti od 1.7.2008.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 14/04/2008

 

Žádost:  Na Hřebenkách 3a/2765 – žádost nájemce, Mgr. Kamily Benešové, Na Farkáně I 130/5, Praha 5, IČ: 74684621, o odpuštění nájemného v období od 1.7.2008 – 31.8.2008 v částce ve výši 13.551,- Kč.

 

Žadatel:  Mgr. Kamila Benešová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Schválit:

1.         odpuštění nájemného za pronájem části objektu Na Hřebenkách 3a/2765, k.ú. Smíchov pro nájemce, Mgr. Kamilu Benešovou, Na Farkáně I 130/5, Praha 5, IČ: 74684621, v období od 1.7.2008 – 31.8.2008 v částce nájemného ve výši 6.500,- Kč.

5/1/0

 

OA 14/05/2008

 

Žádost:  1. Pražská pláž – změna nájemce.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.          Vzít na vědomí:

1.         uzavření smlouvy o prodeji části podniku podle ustanovení § 476 a následně zákona č. 513/1991 Sb., obch. Zák. mezi společností RZA MEDIA s.r.o., se sídlem U Zvonařky 994/15, Praha 2, IČ: 267920601 a společností LH PRODUCTION s.r.o., se sídlem Jahodová 2889/42, Praha 10, IČ: 27599558 ze dne 31.5.2008

 

II.             Schválit:

1.                          ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 64/0/OOA/06 se společností RZA MEDIA s.r.o., se sídlem U Zvonařky 994/15, Praha 2, IČ: 267920601 uzavřené dne 10.7.2006 ve znění pozdějších dodatků  na pronájem dřevostavby umístěné na 1. Pražské pláži k 11.8.2008

2.                          uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor se společností LH PRODUCTION s.r.o., se sídlem Jahodová 2889/42, Praha 10, IČ: 27599558 na pronájem dřevostavby umístěné na 1. Pražské pláži s účinností od 11.8.2008.

4/0/2

 

 

 

 

 

 

 

NP 14/01/2008

 

Žádost:  NP Zborovská 58/81, Praha 5 – Malá Strana, záměr pronájmu pro Daniela Roučka.

 

Žadatel:  p. Daniel Rouček

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            zveřejnění záměru pronájmu NP o velikosti 35,80 m2 v přízemí domu Zborovská 58/81, Praha 5 – Malá Strana pro Daniela Roučka, IČ 12632155, za nájemné ve výši 3.000,-   Kč/m2/rok.

  4/0/2              

————————————————————————————————————-

 

NP 14/02/2008

 

Žádost:  NP – Grafická 30/2337, Praha 5 – Smíchov, Jan Sammer, nové nájemní smlouvy.

 

Žadatel:  p. Jan Sammer

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.           Souhlasit:

  1.           za vlastnický podíl MČ P-5 id. ¼ s pronájmem NP o velikosti 34,2 m2 (tělocvična s příslušenstvím) v přízemí domu čp. 2337, Grafická 30, Praha 5 – Smíchov na základě předložené nájemní smlouvy uzavřené s Janem Sammerem, IČ 48085979

  2.          za vlastnický podíl MČ P-5 id. ¼ s pronájmem NP o velikosti 21,3 m2 (kancelář s příslušenstvím) v přízemí domu čp. 2337, Grafická 30, Praha 5 – Smíchov na základě předložené nájemní smlouvy uzavřené s Janem Sammerem, IČ 48085979.

6/0/0

 

NP 14/03/2008

 

Žádost:  NP Lidická 18/797, Praha 5 – Smíchov, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  zájemci o pronájem NP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            pronájem NP – prodejny v domě čp. 797, Lidická 18, Praha 5 – Smíchov

                 žadateli: Romanu Jakešovi – Nákup a prodej (ROPE)

                 za nájemné ve výši 6.200,- Kč/m2/rok,tj. 24.165,- Kč měsíčně (DPH).

5/0/1

 

NP 14/04/2008

 

Žádost:  NP Zubatého 10/330, Praha 5 – Smíchov, Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, souhlas s podnájmem pro o.k. ŠK Smíchov.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Souhlasit:

  1.            s podnájmem části NP Zubatého 10/330, Praha 5 – Smíchov o velikosti 54,18 m2 na základě předložené podnájemní smlouvy ze dne 11.7.2008 uzavřené mezi nájemcem – Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, IČ 70108374, a Občanským sdružením ŠK Smíchov, IČ 15890198.

5/0/0

 

                

NP 14/05/2008

 

Žádost:  NP – Staropramenná 9/547, Praha 5  – Smíchov, CENTRA, a.s., souhlas  s podnájmem pro firmu Správa budov Praha, a.s. a souhlas s uváděním sídla.

 

 Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Souhlasit:

  1.            s podnájmem části NP Staropramenná 9/547, Praha 5 – Smíchov na základě předloženého návrhu podnájemní smlouvy, uzavírané mezi nájemcem obch. spol. CENTRA, a.s., IČ 18628966, a podnájemcem – Správa budov Praha., a.s. IČ 26501350

 2.             s uváděním sídla společnosti Správa budov Praha, a.s. na adrese Staropramenná 9/547, 150 00  Praha 5 – Smíchov.

5/0/0

 

 

NP 14/06/2008

 

Žádost:  NP – Radlická 112/2070, Praha 5 – Smíchov, VM PUB, s.r.o., snížení nájemného.

 

 Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            firmě VM PUB, s.r.o., IČ 28235142, snížení měsíčního nájemného za NP Radlická 112/207, Praha 5 Smíchov o 40% za dobu od 10.6.2008 do 28.8.2008.

6/0/0

 

 

 

 

 

NP 14/07/2008

 

Žádost:  NP – Lidická 41/406, Praha 5 – Smíchov, žádost nájemce NP ateliéru ak. mal. Marie Kočí o souhlas s podnájmem pro firmu Relikt – Art Engel s.r.o.

 

Žadatel:  ak. mal. Marie Kočí

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Souhlasit:

  1.            s podnájmem ateliéru v nemovitosti č.p. 406, k.ú. Smíchov, nájemce ak. mal. Marie Kočí, firmě Relikt – Art Engel s.r.o., IČ 267 56 111, po dobu její nepřítomnosti na území ČR, nejpozději ale do 30.9.2009.

6/0/0

 

 

NP 14/08/2008

 

Žádost:  NP – garáže na parc. č.p. 300, Na Hutmance, ev. čís. 901, Praha 5 – Jinonice, žádost nájemce p. Milana Čipčaly o ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  p. Milan Čipčala

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Souhlasit:

  1.            s uzavřením dohody o ukončení nájmu NP garáže na parc. č.p. 300, Na Hutmance, ev.čís. 901, Praha 5 – Jinonice s nájemcem NP p. Milanem Čipčalou ke dni 31.8.2008.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stůl:

 

OA 14/06/2008

 

Žádost:  Klikatá 1238/90c – uzavření nájemní smlouvy se společností NetSmart s.r.o., se sídlem Pod Strojírnami 706/6, Praha 9, IČ: 27883906 na pronájem NP č. 121 o celkové výměře 25,60 m2 umístění v přízemí administrativní budovy.

 

Žadatel:  NetSmart s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.             uzavření nájemní smlouvy se společností NetSmart s.r.o., se sídlem Pod Strojírnami 706/5, Praha 9, IČ: 27883906 na pronájem NP č. 121 o celkové výměře 25,60 m2 umístěné v přízemí administrativní budovy v areálu Klikatá 1238/90c s účinností od 1.8.2008.

6/0/0

 

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 18 hod.

 

 

 

15. KOAaM se koná dne :  18.8.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za KOAaM:                                                Ověřil:                         V Praze dne:  29.7.2008

Jiřina Zavadilová                        Bc. Jan  SMETANA

                                                          zástupce starosty