Zápis ze 14. KOAaM dne 13.8.2007

15/08/2007

                                                                                                                                                                         

 

Z Á P I S 

 

 

ze 14.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 13.8. 2007

 

 

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                             8                                                    

Omluveno:                           5                            

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

Zápis ze 13. KOAaM byl projednán bez připomínek, program na 14. zasedání je schválen.

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

14/01/2007

 

Žádost:  Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro parc. č. 1092/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Telefónica 02 Czech Republic, a.s.

 

Žadatel:  V Invest a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit

1.                        smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1092/1, k.ú. Smíchov pro Telefónika 02 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3.

5/0/0

 

14/02/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1233/5, k.ú. Jinonice.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

   1.            se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 1233/5, k.ú. Jinonice o výměře cca 200 m2 na dobu neurčitou  z vlastnictví obce hl. m. Prahy panu Jaroslavu Kulkovi, vlastníkovi stavby stojící na tomto pozemku.

5/0/0

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 14/01/2007

 

Žádost:  Švédská 39/107 – žádost nájemce, Vysoké školy Karla Engliše, a.s., o odpuštění  nájmu a záloh na služby po dobu rekonstrukce objektu, tj. do 30.9.2007

 

Žadatel:  Vysoká škola Karla Engliše, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

    1.           odpuštění nájmu a záloh na služby po dobu rekonstrukce objektu Švédská 39/107, k.ú.     Smíchov, tj. do 30.9.2007 Vysoké škole Karla Engliše, a.s..

4/0/1

 

OA 14/02/2007

 

Žádost:. Klikatá 90c/1238 – uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 73/OSM/01 ze dne 4.5.2001 se společností ADRA o.s., na pronájem NP č. 105 o výměře 26 m2 umístěného v přízemí objektu administrativní budovy za nájemné ve výši 1.300,- Kč/m2/rok vč. DPH.

 

Žadatel: ADRA o.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Schválit:

1.         uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 73/OSM/01 ze dne 4.5.2001 se společností           ADRA o.s., na pronájem NP č. 105 o výměře 26 m2 umístěného v přízemí objektu administrativní budovy v areálu Klikatá 90c/1238 za nájemné ve výši 1.300,- Kč/m2/rok vč. DPH.

II.        Schválit:

1.      opětovné zveřejnění záměru pronájmu NP č. 103 o výměře 10,35 m2 a  NP č. 104 o výměře 9,90 m2 umístěných v přízemí objektu administrativní budovy v areálu Klikatá 90c/1238 za minimální nájemné ve výši 1.300,- Kč/m2/rok na úřední desku MČ Praha 5 s využitím kanceláře.

5/0/0

————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

OA 14/03/2007

 

Žádost:  Vltavská 12/980 – žádost nájemce, Vysoké školy finanční a správní o.p.s., o souhlas s podnájmem části prostor za účelem provozu bistra pro studenty a zaměstnance pro podnájemce, společnost DANCO PLUS, a.s., se sídlem Baarova 66/13, Praha 4, IČ: 48950289.

 

Žadatel:  Vysoká škola finanční a správní o.p.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ 

I.          Schválit:

1.         podnájem části prostor umístěných v přízemí objektu Vltavská 12/980 za účelem provozu bistra pro studenty a zaměstnance pro podnájemce, společnost DANCO PLUS, a.s., se sídlem Baarova 66/13, Praha 4, IČ: 48950289.

4/0/1

 

 

OA 14/04/2007

 

Žádost:  Na Bělidle 36/267 – žádost pí. Abdurakhmanové o odpuštění smluvní pokuty a poplatku z prodlení v celkové částce ve výši 922,50 Kč za pozdní úhradu poplatku za umístění satelitn antény.

 

Žadatel:  pí. Abdurakhamová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ 

I.          neschválit:

1.          odpuštění smluvní pokuty a poplatku z prodlení v celkové částce ve výši 922,50 Kč za      pozdní úhradu poplatku za umístění satelitní antény na objektu Na Bělidle 36/297, k.ú. Smíchov pro pí. Natalyi Abdurakhmanovou.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 14/05/2007

 

Žádost:. Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – pronájem nebytového prostoru umístěného ve 2. patře budovy A o celkové výměře 23,9 m2 společnosti INRO s.r.o., za nájemné ve výši 1.800,- Kč/m2/rok, tj. 43.020,- Kč ročně s využitím jako kancelář.

 

Žadatel: INRO s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Schválit:

1.         pronájem volného NP umístěného ve 2. patře budovy A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 23,9 m2  společnosti INRO s.r.o., se sídlem Hegerova 1098/15, Praha 5 zastoupená Ing. Romanem Jelínkem, jednatelem, za nájemné ve výši 1.800,- Kč/m2/rok, tj. 43.020,- Kč ročně s využitím jako kancelář.

II.        Schválit:

1.                  udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti INRO s.r.o. na adrese Krškova 807, Praha 5.

4/0/1

 

 

OA 14/06/2007

 

Žádost:. Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 7.8.1996 s MUDr. Annou Zobanovou, ve kterém je předmětem rozšíření předmětu nájmu o NP č. 119 umístěný v 1. patře budovy A o výměře 19,4 m2..

 

Žadatel: MUDr. Anna Zobanová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Schválit:

1.         uzavření  dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 7.8.1996 s MUDr. Annou Zobanovou, ve kterém je předmětem rozšíření předmětu nájmu o nebytový prostor č. 119 (čekárna) umístěný v 1. patře budovy A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o výměře 19,4 m2.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 14/07/2007

 

Žádost:. Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 28.1.2005 s MUDr. Petrem Labohým, ve kterém je předmětem snížení předmětu nájmu o NP č. 119 umístěný v 1. patře budovy A o výměře 19,4 m2..

 

Žadatel: MUDr. Petr Labohý

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Schválit:

1.         uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 28.1.2005   s MUDr. Petrem Labohým, ve kterém je  předmětem snížení předmětu nájmu o NP č. 119 (čekárna) umístěný v 1. patře budovy A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o výměře 19,4 m2.

5/0/0

 

OA 14/08/2007

 

Žádost: Pronájem části pozemku č. parc. 2365, 2366 k.ú. Smíchov pro umístění ukázkového domu firmy Immo-press, a.s.

 

Žadatel: Immo-press, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Neschválit:

1.         pronájem pozemků č. parc. 2365 a 2366 v k.ú. Smíchov o celkové výměře 425 m2 pro umístění ukázkového domu pro firmu Immo-press, a.s., se sídlem Praha 5, Na Březince 14, IČO 27105571.

4/0/1

 

OA 14/09/2007

 

Žádost: Materiál stažen z programu

 

Žadatel:

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

 

 

OA 14/10/2007

 

Žádost: Zdravotnické zařízení Smíchov, Kartouzská 6/204 – uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 19.5.2006 se společností Medifin s.r.o. na pronájem části objektu Kartouzská 6/204 s účinností od 1.10.2007.

 

Žadatel: MUDr. Eva Hanková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Schválit:

1.         ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 28.3.1996 s MUDr. Evou Hankovou na pronájem    části NP umístěných v 1. patře budovy D objektu Zdravotnické zařízení Smíchov, Kartouzská 6/204 o celkové výměře 23,17 m2 k 30.9.2007.

2.         uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 19.5.2006 se společností Medifin   s.r.o., kterým se bude zvyšovat částka ročního nájemného o 5.792,50 Kč s účinností od 1.10.2007.

5/0/0

 

OA 14/11/2007

 

Žádost: Štefánikova 12/68, k.ú. Smíchov – uzavření smlouvy o úhradě nákladů služeb poskytovaných společně s nájmem se společností Národní dům PRAHA s.r.o., se sídlem Nuselská 112/19, Praha 4, IČ: 25631560 s účinností od 1.2.2007.

 

Žadatel: Národní dům PRAHA s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu k doplnění.

 

OA 14/12/2007

 

Žádost: Lumiérů 20/čp. 451, k.ú. Hlubočepy – uzavření nájemní smlouvy  s Kateřinou Kolmanovou, Lamačova 19/906, Praha 5, IČ: 68888716 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu.

 

Žadatel: Kateřina Kolmanová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Schválit:

1.         uzavření nájemní smlouvy s Kateřinou Kolmanovou, Lamačova 19/906, Praha 5, IČ: 68888716 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu Lumiérů 20/ čp. 451 za roční nájemné ve výši 1.000,- Kč.

5/0/0

 

NP 14/01/2007

 

Žádost:  NP – Pod Kavalírkou 10/297, Praha 5 – Košíře, Martin Hybš, ukončení nájmu dohodou ke dni 31.8.2007.

 

Žadatel:  p. Martin Hybš

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ 

I.          Schválit:

1.         ukončení nájmu NP – kanceláře Pod Kavalírkou 10/297, Praha 5 – Košíře dohodou ke dni  31.8.2007 po vyrovnání všech závazků vůči MČ Praha 5, nájemce Martin Hybš, Štefánikova 53/10, Praha 5.

5/0/0

 

NP 14/02/2007

 

Žádost:  NP – Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, Sabina Křížová, Simona Klapková, snížení nájemného.

 

Žadatel:  Sabina Křížová,, Simona Klapková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ

 I.            Schválit:

1.             úpravu výše nájemného za nebytový prostor Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, nájemce     Sabina Křížová a Simona Klapková z částky 18.541,- Kč na 13.810,- Kč měsíčně (bez DPH) s účinností od 1.7.2007, za podmínky, že nájemce nebude po MČ Praha 5 uplatňovat vrácení vložených nákladů.

5/0/0

 

NP 14/03/2007

 

Žádost:  NP – Vrchlického 42/10, Praha 5 – Košíře, ukončení nájemního vztahu se Správou budov Praha, a.s.

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ 

I.          Schválit:

1.         ukončení nájemní smlouvy č. 0010000903 na pronájem garáže v ul. Vrchlického 42/10, Praha 5 – Košíře se společností Správa budov Praha a.s. dohodou ke dni 31.8.2007.

5/0/0

 

 

NP 14/04/2007

 

Žádost:  NP – Mahenova 2/164, Praha 5 – Košíře, Ing. Arch. Adolf  Pospíšil, ukončení nájmu NP dohodou.

 

Žadatel:  p. Ing. A. Pospíšil

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ 

I.          Schválit:

1.         ukončení nájmu NP – ateliéru Mahenova 2/164 dohodou ke dni 31.7.2007, nájemce Ing. Arch. Adolf  Pospíšil, Kubánské náměstí 23, Praha 10. 

5/0/0

 

 

NP 14/05/2007

 

Žádost:  NP – Vrchlického 47/483, 49/482, 51/479, Praha 5 – Košíře, zveřejnění záměru pronájmu na firmu AREA TZB, a.s.

 

Žadatel:  AREA TZB, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ 

I.          Schválit:

1.         zveřejnění záměru pronájmu NP Vrchlického 47/483, Vrchlického 49/482 a Vrchlického 51/479, Praha 5 – Košíře na firmu AREA TZB, a.s., IČ  25740351, za původních podmínek platných ke 4.10.2006 se zaniklou spol. AREA, s.r.o.

5/0/0 

 

NP 14/06/2007

 

Žádost:  NP – Hlubočepská 33/2, Praha 5 – Hlubočepy, MUDr. Ivo Ezechiáš, změna účinnosti NS – ordinace.

Žadatel:  MUDr. Ivo Ezechiáš

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ 

I.          Schválit:

1.         změnu účinnosti uzavírané NS č. 626/F/C/2007/2 s MUDr. Ivo Ezechiášem na pronájem ordinace praktického lékaře v nemovitosti čp. 2, Hlubočepská 33, Praha 5 – Hlubočepy od data 1.8.2007

 

 

 

 

 

 

 

II.                  Souhlasit:

1.                  se zajištěním volného vstupu do dvora nemovitosti Hlubočepská 33/2 návštěvníkům lékařské ordinace s tím, že ordinační hodiny MUDr. Ivo Ezechiáše budou na tomto vstupu zřetelně uvedeny

III.               Schválit:

1.      vložení zvláštního ujednání do NS, že se předmět nájmu rozšiřuje o užívání bezplatného parkovacího stání pro vozidlo, které nájemce MUDr. Ivo Ezechiáš užívá pro výkon své lékařské praxe a to o velikosti 12,5 m2 vyznačené na ploše dvora nemovitosti čp. 2, Hlubočepská 33, Praha 5. 

5/0/0

 

 

NP 14/07/2007

 

Žádost:  NP – Vrchlického 4/504, Praha 5 – Košíře, Ing. Jaroslav Kordas, změna v osobě nájemce.

 

Žadatel:  Ing. Jaroslav Kordas

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ 

I.          Vzít na vědomí:

1.         ukončení činnosti nájemce NP Vrchlického 4/504 Ing. Jaroslava Kordase, IČ 11216107 ke dni 29.1.2007

2.        prohlášení, že smluvní strany uznávají trvání nájemního vztahu k datu od 30.1.2007.

II.         Zrušit:

1.                      usn. RMČ č. 28/953/2007 ze dne 11.7.2007 na vystavení Dodatku k NS č. 050400906 ze dne 25.11.1993, kterým se upravila velikost předmětu nájmu na 46,5 m2 a sjednaná výše nájemného na 3.779,- Kč měsíčně – jako základu pro DPH a kterým se zrušila NS č. 050400902 ze dne 18.9.2000 – fotoateliér a sklad o velikosti 21,2 m2

IV.                Schválit:

1.      zveřejnění záměru pronájmu NP – obchodní místnosti Vrchlického 4/504 o ploše 46,5 m2 za částku 3.779,- Kč měsíčně jako základu pro DPH obch. firmě Kordas Light, s.r.o., IČ 271196615, které RMČ P-5 pod č. 38/1165/2004 schválila umístění sídla na adrese NP, s účinností od 1.9.2007.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 14/08/2007

 

Žádost:  NP – Pod Kavalírkou 32/486, Praha 5-Košíře, Jiří Stehlík, žádost o zrušení plateb nájemného.

 

Žadatel:  p. Jiří Stehlík

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ 

I.          Neschválit:

1.         býv. nájemci Jiřímu Stehlíkovi poskytnutí slevy za neuhrazené nájemné za období květen až červenec 2007 za NP v ul. Pod Kavalírkou 32/486, Praha 5.

II.         Trvat:

1.         na uhrazení částky v celkové výši 19.735,- Kč za dlužné nájemné do 30.4.2007 býv. nájemcem Jiřím Stehlíkem za NP Pod Kavalírkou 32/486

2.                      na uhrazení částky ve výši 7.711,- Kč býv. nájemcem Jiřím Stehlíkem za neoprávněné užívání NP Pod Kavalírkou 32/486 po datu 30.4.2007

III.       Schválit:

1.                     podání žaloby na úhradu pohledávky ve výši 19.735,- Kč za NP Pod Kavalírkou 32/486 v případě, že býv. nájemce Jiří Stehlík tuto pohledávku neuhradí do 30.9.2007

2.                     podání žaloby za neoprávněné užívání cizí věci ve znění § 249a) tr. zák. na býv. nájemce Jiřího Stehlíka v případě, že jmenovaný neuhradí nejpozději do 30.9.2007 částku ve výši 7.711,- Kč za užívání cizí věci bez právního titulu

3.                     zplnomocnění advokátní kanceláře JUDr. Ilja Lamprecht, Holečkova 10, Praha 5 k podání výše uvedených žalob a k zastupování MČ Praha 5 v obou kauzách.

5/0/0

 

 

NP 14/09/2007

 

Žádost:  NP – Jindřicha Plachty 17/986, Praha 5 – Smíchov, změna nájemce ze Správy budov Praha a.s. na CENTRA, a.s.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Zrušit:

1.         usn. RMČ č. 22/765/2006 ze dne 24.5.2006.

II.         Schválit:

1.      ukončení nájemní smlouvy č. 002 ze dne 1.9.1993 se společností Správa budov Praha, a.s. na NP J. Plachty 17/986, Praha 5 dohodou k datu 30.6.2007

2.      zveřejnění záměru pronájmu NP – 8x kanceláře o celkové ploše 158,7 m2 v přízemí nemovitosti čp. 986, J. Plachty 17, Praha 5 obchodní firmě CENTRA, a.s., IČ 18628966 za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok + DPH na dobu určitou od 1.7.2007 do 30.6.2009.

5/0/0

 

NP 14/10/2007

 

Žádost:  NP – Bozděchova  9/637, Praha 5 – Smíchov, změna nájemce ze Správa budov Praha, a.s. na CENTRA, a.s.

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Schválit:

1.         ukončení nájemní smlouvy č. 16/2003 ze dne 29.4.2003 se společností Správa budov Praha, a.s. na NP Bozděchova 9/637, Praha 5 dohodou k datu 30.6.2007.

2.         zveřejnění záměru pronájmu NP archivu o ploše 18,8 m2 v suterénu nemovitosti čp. 637, Bozděchova 9, Praha 5 obchodní firmě CENTRA, a.s., IČ 18628966 za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok + DPH na dobu určitou od 1.7.2007 do 30.6.2009.        

5/0/0

 

Na  stůl:

 

OA 14/13/2007

 

Žádost:  Vypořádání spoluvlastnických podílů na pozemcích č. parc. 4748/4 a 4673/1 v k.ú. Smíchov s restituenty ing. Boháčem a spol.

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Nesouhlasit:

1.         se směnou spoluvlastnických podílů na pozemcích č. parc. 4748/4 a 4673/1 v k.ú. Smíchov s finančním vyrovnáním takto:

            – podíl id. 87/216 pozemku č. parc. 4673/1 v k.ú. Smíchov v hodnotě 9,705.340,- Kč (tj. dle dohody 2.000,- Kč/m2) z vlastnictví obce hl. m. Prahy – svěřeného MČ Praha 5 přejde do podílového vlastnictví ing. Boháče a spol. ve spoluvlastnických podílech dle LV č. 2981 a

            – podíl id. 41/54 pozemku č. parc. 4748/4 v k.ú. Smíchov v hodnotě 9,379.880,- Kč (tj. dle dohody 2.000,- Kč/m2) z vlastnictví ing. Boháče a spol. dle LV č. 2896 přejde do vlastnictví obce hl. m. Praha – svěřeno MČ Praha 5

             S vyrovnáním cenového rozdílu ve výši 325.460,- Kč na účet MČ Praha 5.

4/0/1

 

15. KOAaM se koná dne :  3.9.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 18 hod.

 

 Za správnost zápisu:                                        Ověřil:

   Jiřina Zavadilová                                  ing. Petr HORÁK

                                                                       zástupce starosty                 V Praze dne:  14.8.2007

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

 

Z Á P I S 

 

 

ze 14.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 13.8. 2007

 

 

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                             8                                                    

Omluveno:                           5                            

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

Zápis ze 13. KOAaM byl projednán bez připomínek, program na 14. zasedání je schválen.

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

14/01/2007

 

Žádost:  Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro parc. č. 1092/1, k.ú. Smíchov ve vlastnictví MČ Praha 5 pro Telefónica 02 Czech Republic, a.s.

 

Žadatel:  V Invest a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit

1.                        smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 1092/1, k.ú. Smíchov pro Telefónika 02 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3.

5/0/0

 

14/02/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 1233/5, k.ú. Jinonice.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Souhlasit:

   1.            se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 1233/5, k.ú. Jinonice o výměře cca 200 m2 na dobu neurčitou  z vlastnictví obce hl. m. Prahy panu Jaroslavu Kulkovi, vlastníkovi stavby stojící na tomto pozemku.

5/0/0

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 14/01/2007

 

Žádost:  Švédská 39/107 – žádost nájemce, Vysoké školy Karla Engliše, a.s., o odpuštění  nájmu a záloh na služby po dobu rekonstrukce objektu, tj. do 30.9.2007

 

Žadatel:  Vysoká škola Karla Engliše, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit:

    1.           odpuštění nájmu a záloh na služby po dobu rekonstrukce objektu Švédská 39/107, k.ú.     Smíchov, tj. do 30.9.2007 Vysoké škole Karla Engliše, a.s..

4/0/1

 

OA 14/02/2007

 

Žádost:. Klikatá 90c/1238 – uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 73/OSM/01 ze dne 4.5.2001 se společností ADRA o.s., na pronájem NP č. 105 o výměře 26 m2 umístěného v přízemí objektu administrativní budovy za nájemné ve výši 1.300,- Kč/m2/rok vč. DPH.

 

Žadatel: ADRA o.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Schválit:

1.         uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. 73/OSM/01 ze dne 4.5.2001 se společností           ADRA o.s., na pronájem NP č. 105 o výměře 26 m2 umístěného v přízemí objektu administrativní budovy v areálu Klikatá 90c/1238 za nájemné ve výši 1.300,- Kč/m2/rok vč. DPH.

II.        Schválit:

1.      opětovné zveřejnění záměru pronájmu NP č. 103 o výměře 10,35 m2 a  NP č. 104 o výměře 9,90 m2 umístěných v přízemí objektu administrativní budovy v areálu Klikatá 90c/1238 za minimální nájemné ve výši 1.300,- Kč/m2/rok na úřední desku MČ Praha 5 s využitím kanceláře.

5/0/0

————————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

OA 14/03/2007

 

Žádost:  Vltavská 12/980 – žádost nájemce, Vysoké školy finanční a správní o.p.s., o souhlas s podnájmem části prostor za účelem provozu bistra pro studenty a zaměstnance pro podnájemce, společnost DANCO PLUS, a.s., se sídlem Baarova 66/13, Praha 4, IČ: 48950289.

 

Žadatel:  Vysoká škola finanční a správní o.p.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ 

I.          Schválit:

1.         podnájem části prostor umístěných v přízemí objektu Vltavská 12/980 za účelem provozu bistra pro studenty a zaměstnance pro podnájemce, společnost DANCO PLUS, a.s., se sídlem Baarova 66/13, Praha 4, IČ: 48950289.

4/0/1

 

 

OA 14/04/2007

 

Žádost:  Na Bělidle 36/267 – žádost pí. Abdurakhmanové o odpuštění smluvní pokuty a poplatku z prodlení v celkové částce ve výši 922,50 Kč za pozdní úhradu poplatku za umístění satelitn antény.

 

Žadatel:  pí. Abdurakhamová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ 

I.          neschválit:

1.          odpuštění smluvní pokuty a poplatku z prodlení v celkové částce ve výši 922,50 Kč za      pozdní úhradu poplatku za umístění satelitní antény na objektu Na Bělidle 36/297, k.ú. Smíchov pro pí. Natalyi Abdurakhmanovou.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 14/05/2007

 

Žádost:. Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – pronájem nebytového prostoru umístěného ve 2. patře budovy A o celkové výměře 23,9 m2 společnosti INRO s.r.o., za nájemné ve výši 1.800,- Kč/m2/rok, tj. 43.020,- Kč ročně s využitím jako kancelář.

 

Žadatel: INRO s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Schválit:

1.         pronájem volného NP umístěného ve 2. patře budovy A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 23,9 m2  společnosti INRO s.r.o., se sídlem Hegerova 1098/15, Praha 5 zastoupená Ing. Romanem Jelínkem, jednatelem, za nájemné ve výši 1.800,- Kč/m2/rok, tj. 43.020,- Kč ročně s využitím jako kancelář.

II.        Schválit:

1.                  udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti INRO s.r.o. na adrese Krškova 807, Praha 5.

4/0/1

 

 

OA 14/06/2007

 

Žádost:. Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 7.8.1996 s MUDr. Annou Zobanovou, ve kterém je předmětem rozšíření předmětu nájmu o NP č. 119 umístěný v 1. patře budovy A o výměře 19,4 m2..

 

Žadatel: MUDr. Anna Zobanová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Schválit:

1.         uzavření  dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 7.8.1996 s MUDr. Annou Zobanovou, ve kterém je předmětem rozšíření předmětu nájmu o nebytový prostor č. 119 (čekárna) umístěný v 1. patře budovy A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o výměře 19,4 m2.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 14/07/2007

 

Žádost:. Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 28.1.2005 s MUDr. Petrem Labohým, ve kterém je předmětem snížení předmětu nájmu o NP č. 119 umístěný v 1. patře budovy A o výměře 19,4 m2..

 

Žadatel: MUDr. Petr Labohý

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Schválit:

1.         uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 28.1.2005   s MUDr. Petrem Labohým, ve kterém je  předmětem snížení předmětu nájmu o NP č. 119 (čekárna) umístěný v 1. patře budovy A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o výměře 19,4 m2.

5/0/0

 

OA 14/08/2007

 

Žádost: Pronájem části pozemku č. parc. 2365, 2366 k.ú. Smíchov pro umístění ukázkového domu firmy Immo-press, a.s.

 

Žadatel: Immo-press, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Neschválit:

1.         pronájem pozemků č. parc. 2365 a 2366 v k.ú. Smíchov o celkové výměře 425 m2 pro umístění ukázkového domu pro firmu Immo-press, a.s., se sídlem Praha 5, Na Březince 14, IČO 27105571.

4/0/1

 

OA 14/09/2007

 

Žádost: Materiál stažen z programu

 

Žadatel:

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

 

 

OA 14/10/2007

 

Žádost: Zdravotnické zařízení Smíchov, Kartouzská 6/204 – uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 19.5.2006 se společností Medifin s.r.o. na pronájem části objektu Kartouzská 6/204 s účinností od 1.10.2007.

 

Žadatel: MUDr. Eva Hanková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Schválit:

1.         ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 28.3.1996 s MUDr. Evou Hankovou na pronájem    části NP umístěných v 1. patře budovy D objektu Zdravotnické zařízení Smíchov, Kartouzská 6/204 o celkové výměře 23,17 m2 k 30.9.2007.

2.         uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 19.5.2006 se společností Medifin   s.r.o., kterým se bude zvyšovat částka ročního nájemného o 5.792,50 Kč s účinností od 1.10.2007.

5/0/0

 

OA 14/11/2007

 

Žádost: Štefánikova 12/68, k.ú. Smíchov – uzavření smlouvy o úhradě nákladů služeb poskytovaných společně s nájmem se společností Národní dům PRAHA s.r.o., se sídlem Nuselská 112/19, Praha 4, IČ: 25631560 s účinností od 1.2.2007.

 

Žadatel: Národní dům PRAHA s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu k doplnění.

 

OA 14/12/2007

 

Žádost: Lumiérů 20/čp. 451, k.ú. Hlubočepy – uzavření nájemní smlouvy  s Kateřinou Kolmanovou, Lamačova 19/906, Praha 5, IČ: 68888716 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu.

 

Žadatel: Kateřina Kolmanová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Schválit:

1.         uzavření nájemní smlouvy s Kateřinou Kolmanovou, Lamačova 19/906, Praha 5, IČ: 68888716 na umístění reklamního zařízení na fasádu objektu Lumiérů 20/ čp. 451 za roční nájemné ve výši 1.000,- Kč.

5/0/0

 

NP 14/01/2007

 

Žádost:  NP – Pod Kavalírkou 10/297, Praha 5 – Košíře, Martin Hybš, ukončení nájmu dohodou ke dni 31.8.2007.

 

Žadatel:  p. Martin Hybš

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ 

I.          Schválit:

1.         ukončení nájmu NP – kanceláře Pod Kavalírkou 10/297, Praha 5 – Košíře dohodou ke dni  31.8.2007 po vyrovnání všech závazků vůči MČ Praha 5, nájemce Martin Hybš, Štefánikova 53/10, Praha 5.

5/0/0

 

NP 14/02/2007

 

Žádost:  NP – Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, Sabina Křížová, Simona Klapková, snížení nájemného.

 

Žadatel:  Sabina Křížová,, Simona Klapková

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ

 I.            Schválit:

1.             úpravu výše nájemného za nebytový prostor Lidická 36/276, Praha 5 – Smíchov, nájemce     Sabina Křížová a Simona Klapková z částky 18.541,- Kč na 13.810,- Kč měsíčně (bez DPH) s účinností od 1.7.2007, za podmínky, že nájemce nebude po MČ Praha 5 uplatňovat vrácení vložených nákladů.

5/0/0

 

NP 14/03/2007

 

Žádost:  NP – Vrchlického 42/10, Praha 5 – Košíře, ukončení nájemního vztahu se Správou budov Praha, a.s.

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ 

I.          Schválit:

1.         ukončení nájemní smlouvy č. 0010000903 na pronájem garáže v ul. Vrchlického 42/10, Praha 5 – Košíře se společností Správa budov Praha a.s. dohodou ke dni 31.8.2007.

5/0/0

 

 

NP 14/04/2007

 

Žádost:  NP – Mahenova 2/164, Praha 5 – Košíře, Ing. Arch. Adolf  Pospíšil, ukončení nájmu NP dohodou.

 

Žadatel:  p. Ing. A. Pospíšil

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ 

I.          Schválit:

1.         ukončení nájmu NP – ateliéru Mahenova 2/164 dohodou ke dni 31.7.2007, nájemce Ing. Arch. Adolf  Pospíšil, Kubánské náměstí 23, Praha 10. 

5/0/0

 

 

NP 14/05/2007

 

Žádost:  NP – Vrchlického 47/483, 49/482, 51/479, Praha 5 – Košíře, zveřejnění záměru pronájmu na firmu AREA TZB, a.s.

 

Žadatel:  AREA TZB, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ 

I.          Schválit:

1.         zveřejnění záměru pronájmu NP Vrchlického 47/483, Vrchlického 49/482 a Vrchlického 51/479, Praha 5 – Košíře na firmu AREA TZB, a.s., IČ  25740351, za původních podmínek platných ke 4.10.2006 se zaniklou spol. AREA, s.r.o.

5/0/0 

 

NP 14/06/2007

 

Žádost:  NP – Hlubočepská 33/2, Praha 5 – Hlubočepy, MUDr. Ivo Ezechiáš, změna účinnosti NS – ordinace.

Žadatel:  MUDr. Ivo Ezechiáš

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ 

I.          Schválit:

1.         změnu účinnosti uzavírané NS č. 626/F/C/2007/2 s MUDr. Ivo Ezechiášem na pronájem ordinace praktického lékaře v nemovitosti čp. 2, Hlubočepská 33, Praha 5 – Hlubočepy od data 1.8.2007

 

 

 

 

 

 

 

II.                  Souhlasit:

1.                  se zajištěním volného vstupu do dvora nemovitosti Hlubočepská 33/2 návštěvníkům lékařské ordinace s tím, že ordinační hodiny MUDr. Ivo Ezechiáše budou na tomto vstupu zřetelně uvedeny

III.               Schválit:

1.      vložení zvláštního ujednání do NS, že se předmět nájmu rozšiřuje o užívání bezplatného parkovacího stání pro vozidlo, které nájemce MUDr. Ivo Ezechiáš užívá pro výkon své lékařské praxe a to o velikosti 12,5 m2 vyznačené na ploše dvora nemovitosti čp. 2, Hlubočepská 33, Praha 5. 

5/0/0

 

 

NP 14/07/2007

 

Žádost:  NP – Vrchlického 4/504, Praha 5 – Košíře, Ing. Jaroslav Kordas, změna v osobě nájemce.

 

Žadatel:  Ing. Jaroslav Kordas

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ 

I.          Vzít na vědomí:

1.         ukončení činnosti nájemce NP Vrchlického 4/504 Ing. Jaroslava Kordase, IČ 11216107 ke dni 29.1.2007

2.        prohlášení, že smluvní strany uznávají trvání nájemního vztahu k datu od 30.1.2007.

II.         Zrušit:

1.                      usn. RMČ č. 28/953/2007 ze dne 11.7.2007 na vystavení Dodatku k NS č. 050400906 ze dne 25.11.1993, kterým se upravila velikost předmětu nájmu na 46,5 m2 a sjednaná výše nájemného na 3.779,- Kč měsíčně – jako základu pro DPH a kterým se zrušila NS č. 050400902 ze dne 18.9.2000 – fotoateliér a sklad o velikosti 21,2 m2

IV.                Schválit:

1.      zveřejnění záměru pronájmu NP – obchodní místnosti Vrchlického 4/504 o ploše 46,5 m2 za částku 3.779,- Kč měsíčně jako základu pro DPH obch. firmě Kordas Light, s.r.o., IČ 271196615, které RMČ P-5 pod č. 38/1165/2004 schválila umístění sídla na adrese NP, s účinností od 1.9.2007.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 14/08/2007

 

Žádost:  NP – Pod Kavalírkou 32/486, Praha 5-Košíře, Jiří Stehlík, žádost o zrušení plateb nájemného.

 

Žadatel:  p. Jiří Stehlík

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ 

I.          Neschválit:

1.         býv. nájemci Jiřímu Stehlíkovi poskytnutí slevy za neuhrazené nájemné za období květen až červenec 2007 za NP v ul. Pod Kavalírkou 32/486, Praha 5.

II.         Trvat:

1.         na uhrazení částky v celkové výši 19.735,- Kč za dlužné nájemné do 30.4.2007 býv. nájemcem Jiřím Stehlíkem za NP Pod Kavalírkou 32/486

2.                      na uhrazení částky ve výši 7.711,- Kč býv. nájemcem Jiřím Stehlíkem za neoprávněné užívání NP Pod Kavalírkou 32/486 po datu 30.4.2007

III.       Schválit:

1.                     podání žaloby na úhradu pohledávky ve výši 19.735,- Kč za NP Pod Kavalírkou 32/486 v případě, že býv. nájemce Jiří Stehlík tuto pohledávku neuhradí do 30.9.2007

2.                     podání žaloby za neoprávněné užívání cizí věci ve znění § 249a) tr. zák. na býv. nájemce Jiřího Stehlíka v případě, že jmenovaný neuhradí nejpozději do 30.9.2007 částku ve výši 7.711,- Kč za užívání cizí věci bez právního titulu

3.                     zplnomocnění advokátní kanceláře JUDr. Ilja Lamprecht, Holečkova 10, Praha 5 k podání výše uvedených žalob a k zastupování MČ Praha 5 v obou kauzách.

5/0/0

 

 

NP 14/09/2007

 

Žádost:  NP – Jindřicha Plachty 17/986, Praha 5 – Smíchov, změna nájemce ze Správy budov Praha a.s. na CENTRA, a.s.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Zrušit:

1.         usn. RMČ č. 22/765/2006 ze dne 24.5.2006.

II.         Schválit:

1.      ukončení nájemní smlouvy č. 002 ze dne 1.9.1993 se společností Správa budov Praha, a.s. na NP J. Plachty 17/986, Praha 5 dohodou k datu 30.6.2007

2.      zveřejnění záměru pronájmu NP – 8x kanceláře o celkové ploše 158,7 m2 v přízemí nemovitosti čp. 986, J. Plachty 17, Praha 5 obchodní firmě CENTRA, a.s., IČ 18628966 za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok + DPH na dobu určitou od 1.7.2007 do 30.6.2009.

5/0/0

 

NP 14/10/2007

 

Žádost:  NP – Bozděchova  9/637, Praha 5 – Smíchov, změna nájemce ze Správa budov Praha, a.s. na CENTRA, a.s.

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Schválit:

1.         ukončení nájemní smlouvy č. 16/2003 ze dne 29.4.2003 se společností Správa budov Praha, a.s. na NP Bozděchova 9/637, Praha 5 dohodou k datu 30.6.2007.

2.         zveřejnění záměru pronájmu NP archivu o ploše 18,8 m2 v suterénu nemovitosti čp. 637, Bozděchova 9, Praha 5 obchodní firmě CENTRA, a.s., IČ 18628966 za nájemné ve výši 500,- Kč/m2/rok + DPH na dobu určitou od 1.7.2007 do 30.6.2009.        

5/0/0

 

Na  stůl:

 

OA 14/13/2007

 

Žádost:  Vypořádání spoluvlastnických podílů na pozemcích č. parc. 4748/4 a 4673/1 v k.ú. Smíchov s restituenty ing. Boháčem a spol.

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

      KOAaM doporučuje RMČ: 

I.          Nesouhlasit:

1.         se směnou spoluvlastnických podílů na pozemcích č. parc. 4748/4 a 4673/1 v k.ú. Smíchov s finančním vyrovnáním takto:

            – podíl id. 87/216 pozemku č. parc. 4673/1 v k.ú. Smíchov v hodnotě 9,705.340,- Kč (tj. dle dohody 2.000,- Kč/m2) z vlastnictví obce hl. m. Prahy – svěřeného MČ Praha 5 přejde do podílového vlastnictví ing. Boháče a spol. ve spoluvlastnických podílech dle LV č. 2981 a

            – podíl id. 41/54 pozemku č. parc. 4748/4 v k.ú. Smíchov v hodnotě 9,379.880,- Kč (tj. dle dohody 2.000,- Kč/m2) z vlastnictví ing. Boháče a spol. dle LV č. 2896 přejde do vlastnictví obce hl. m. Praha – svěřeno MČ Praha 5

             S vyrovnáním cenového rozdílu ve výši 325.460,- Kč na účet MČ Praha 5.

4/0/1

 

15. KOAaM se koná dne :  3.9.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 18 hod.

 

 Za správnost zápisu:                                        Ověřil:

   Jiřina Zavadilová                                  ing. Petr HORÁK

                                                                       zástupce starosty                 V Praze dne:  14.8.2007

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě