Zápis ze 14. KOAaM dne 11.7.2005

12/07/2005

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

Z Á P I S 

 

ze 14.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne 11.7.2005

 

 

 

Počet členů  KOA a M        12

Přítomno:                              7                                                   

Omluveno:                             4                           

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

 

 

14/01/2005

 

Žádost:  Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 1101, k.ú. Hlubočepy z vl. obce hl. m. Prahy – sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      Materiál stažen z programu.

 

—————————————————————————————————————————–

 

 

14/02/2005

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně  pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy a Dopravního podniku hl. m. Prahy.

 

Žadatel:  OSM MHMP

 

 

 

 

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAa M::

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      směnu pozemků ve vlastnictví Dopravních podniků a.s.

      parc. č. 1517/11, 1517/12, k.ú. Jinonice,

      parc. č. 26/4, 331/5, 516/3, 543/1, k.ú. Radlice,

      parc. č. 74/7, 4915/14, 4915/16, 4915/18, 4915/19, 4915/25, 4918/2, 4951/6, 4968/3, 4968/4,      k.ú. Smíchov

za pozemky ve vlastnictví obce hl. m. Prahy v k.ú.

Holešovice, Modřany, Stodůlky, Strašnice, Kobylisy, Malá Strana a Malešice.

1/0/2

——————————————————————————————————–

 

14/03/2005

 

Žádost:  Žádost  odboru obchodních aktivit MHMP o úplatný převod pozemku parc. č. 1562/37, k.ú. Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Prokopcová Irena

 

Stanovisko KOAa M::

     KOAaM doporučuje RMČ:

I.                    schválit :

1.      záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 1562/37, k.ú. Hlubočepy – z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výstavby bytového domu.

5/0/0

 

 

 

Č Á S T   O B C H O D N Í C H   A K T I V I T

 

OA 14/01/2005

 

Žádost:. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy a schválení podnájemních smluv – nájemce Jan Písecký – Tenis Cibulka.

 

Žadatel: Jan Písecký – Tenis Cibulka

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Synková Pavla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

 

1.      podnájemní smlouvy uzavřené mezi Janem Píseckým ml. (nájemcem sportovního areálu V Stráni 11) a :

a)      s.r.o. ENVOS, se sídlem Praha 1, Týnská ulička 607/5 na kancelářské prostory (2 místnosti + sociální zařízení o výměře 55 m2) v 1. patře budovy čp. 485, k.ú. Košíře – V Stráni 11

 

 

b)      JUDr. Zuzanou Pejkovou, se sídlem Praha 5, Kurzova 2375 na kancelářské prostory (o výměře 40 m2) v 1. patře budovy čp. 485, k.ú. Košíře – V Stráni 11

 

2.      prodloužení nájemní smlouvy uzavřené s p. J. Píseckým na sportovní areál V Stráni 11 – o 5 let, tj. do 28.2.2014 při zachování současných podmínek včetně opce.

4/0/0

 

 

 

OA 14/02/2005

 

Žádost:  Ke Koulce 10, záměr prodeje id. ¼ domu čp. 1167 s id. ¼ zast. pozemku parcel. č. 1220, k.ú. Smíchov , Praha 5.

 

Žadatel: pí. Alena Koskubová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Bělohlávková Jiřina

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ  souhlasit:

 

1.      se záměrem prodeje id. ¼ domu čp. 1167, Ke Koulce 10 s id. ¼ zast. pozemku parcel. č. 1220, k.ú. Smíchov, Praha 5, Aleně Koskubové, Basilicumhof 23, 1115 DL Duivendrecht, Holandsko, za kupní cenu  : 1,280.000,- Kč.

4/0/0

 

 

NP 14/01/2005

 

Žádost: NP – Kmochova  11/858, Praha 5 – Smíchov, Luboš Přibyl, ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel: p. Luboš Přibyl

 

Předkládá:Odbor obchodních aktivit – ing. Zdeněk Jáchym – ved. OOA

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.      ukončení nájmu nebytového prostoru (garáž) v ul. Kmochova 11/858, Praha 5 – Smíchov dohodou k 31.7.2005 – nájemce: Luboš Přibyl, bytem Kmochova 11, Praha 5.

4/0/0

 

Na  stůl:

 

 

14/04/05

 

 

Žádost: Žádost o vypracování smlouvy o smlouvě budoucí věcného břemene pro PRE a.s. na pozemcích parc. č. 2120/4 a 2126/1, k.ú. Košíře v podílu ½ vlastnictví MČ Praha 5.

 

Žadatel: Firma LAVA spol. s r.o.

 

Předkládá:Odbor správy majetku  – p. Končolová Marcela

 

Stanovisko KOAaM:

      KOAaM doporučuje RMČ schválit:

1.smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2126/1, k.ú. Košíře mezi PRE a.s. a MČ Praha 5, Jindřichem Koutským, Petrm Koutským a Jaroslavem Koutským dle vlastnických podílů,

2. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2120/4, k.ú. Košíře mezi PRE a.s. a MČ Praha 5, Věrou Koutskou, Petrem Koutským, Jaroslavem Koutským dle vlastnických podílů.

4/0/0

 

Začátek zasedání majetkové komise: 16 hod.

Konec zasedání majetkové komise: 17,00 hod.

 

 

 

15. KOAaM se koná dne : 25.7. 2005  v 16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti Rady MČ    Praha 5 a žádáme členy komise o včasný příchod.

 

 

 

Za správnost zápisu:                        Ověřil:                                      V Praze dne:12.7.2005

 Jiřina Zavadilová                      Martin  STRÁNSKÝ

                                                     zástupce starosty

                                                          MČ Praha 5

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě