Zápis z privatizační komise ze dne 6.10.2003

06/10/2003


 


 


 Městská část Praha 5


   Úřad městské části                               


 Odbor obchodních aktivit                                                      


 


Zápis z jednání


Privatizační komise MČ Praha 5 č.12


Dne: 06.10.2003 od 16.00 hodin


Hlasování:   pro/proti/zdržel se


 


Přítomni: Ing.Morávková, Ing.Horák p.Altner p.Brabec, p.Plichta


Omluven: p.Bartoš, Bc.Stecher, Ing.Jáchym


Nepřítomen:  Ing.Pražák, Ing.Fiala,


   1. Schválení zápisu z KOP konané dne 8.9..2003

 


Zápis schválen bez připomínek


Hlasování: 3/0/0


   1. Revokace záměru prodeje domu schváleného ZMČ v roce 1998 z důvodu přecenění

Pod Barvířkou 14/2259 k.ú. Smíchov


 


KOP materiál odložila z důvodu projednání možnosti navýšení slevy na dům při úhradě kupní ceny bez splátek po projednání s BD Pod Barvířkou 14


Hlasování: 3/0/0


 


   1. Prodej pozemku pod budovou kotelny, smlouva o smlouvě budoucí na prodej kotelny Hennerova  17,15,13/222,223, 224  k.ú. Motol

 


1.      KOP doporučuje RMČ  souhlasit s prodejem poz. parcel č.298/28 se slevou 50% tj. za cenu 159.885,–Kč


2.      KOP doporučuje RMČ souhlasit se smlouvou o smlouvě budoucí na prodej budovy kotelny včetně technologie a pozemkem parcel.č.298/28  1. KOP bere na vědomí informaci o oceňování technologie kotelny a souhlasí s případným odprodejem technologie kotelny novému vlastníku tj. OPBH či BD Trojvěží – po projednání v KOAM
  2. KOP požaduje po ocenění technologie znaleckým posudkem předložit konečný návrh prodeje předmětných nemovitostí jako celku tj.pozemek parcel.č.298/28, budovu kotelny včetně technologie kotelny

Hlasování: 3/0/0


   1. Revokace záměru prodeje domu důvodu přecenění domu a prodej parcely-zahrady parc.č.3404

Holečkova 22/1043 k.ú. Smíchov


 


1.      KOP doporučuje RMČ schválit záměr prodeje bytového domu za cenu dle ZP 2.592.142,- Kč tj. se slevou 30%  bez splátek


2.      KOP doporučuje projednat nový záměr prodeje s BD Holečkova


Hlasování: 3/0/0


 


   1. Prodej byt.jednotky č.01/628 pí Vajrychové

Dreyerova 7/628 k.ú. Hlubočepy


 


1.    KOP konstatuje, že problematika sociální potřebnosti jednotlivých nájemců v domech určených do Pprivatizace dle zák.72/1994 Sb. není v její kompetenci.


2.    KOP doporučuje předložit žádost pí Vajrychové komisy sociální a zdravotní a komisy bytové


Hlasování: 3/0/0


   1. Prodej bytových jednotek po lhůtách privatizace – žádosti nájemců

MČ Praha 5


 


1.      KOP doporučuje RMČ souhlasit s prodejem bytů žadatelům za cenu dle původně schváleného záměru za předpokladu, že KS bude uzavřena nejpozději do konce roku 2003


2.      KOP ukládá Ing. Morávkové předsedkyni KOP informovat SVJ o uplynutí zákonem stanovené privatizační lhůty  a tím i o nemožnosti udělení slevy ve výši stanovenou dle Zásad ……


Hlasování: 3/0/0


 


 


 


 


Jednání komise ukončeno: 17.00 hod.


Komise nebyla usnášení schopna


Zapsal:  Pavel Plichta


Zápis ověřil: Ing. Angela Morávková předseda KOP


Dne:


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě