zápis z komise č.10 ze dne 6.11.2003

16/03/2004

Zápis č.10 sociálně zdravotní komise konané dne 6.11..2003


Přítomni: Mgr. L.Vávrová , J.Matoušková, R.Peterková, MUDr.B.Karpetová, Mgr.M.Bosáková, B.Altner, Doc.E.Jelínková, bc.D.Stecher


Omluveni: ing.L.Vacková, Mgr.A.Sedlačíková, Mgr.E.Švecová, MUDr.J.Knobloch


Program:


1) zahájení


2) odsouhlasení programu


3) kontrola usnesení


4) denní stacionář


5) granty pro rok 2004


6) různé


ad 1) Jednání komise zahájila Mgr. L.Vávrová


ad 2) Odsouhlasení programu


ad 3) Kontrola plnění usnesení


ad 4) Komise vzala na vědomí informaci PhDr. H.Volechové, vedoucí odd. soc.prevence o nově zřizovaném zařízení –stacionář pro děti ohrožené patologickými jevy v lokalitě Malvazinky, Praha 5. Tento projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. MČ Praha 5 se přihlásila k projektu Partnerství.


ad 5) Návrh usnesení: komise doporučuje Radě MČ Praha 5 ke schválení vyhlášení výběrového řízení na udělení grantů pro oblast sociální na rok 2004 – PODANÁ RUKA- v těchto tematických okruzích


I. Sociálně společenské aktivity


 II. Integrace romské menšiny


III. Domácí sociální péče


IV. Dobrovolní pracovníci


 V. Integrace uprchlíků


hlasování: 7/0/0


Zapsala:J. Kvapilová


 Mgr.Lucie V á v r o v á předsedkyně KoSz


Ověřila: Mgr.L.Vávrová


Příští schůze je 4.12. 2003 v 15.00 hod. Śtefánikova 15

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě