Zápis z jednání privatizační komise MČ Praha 5 č. 08/04

Městská část Praha 5


   Úřad městské části                               


 Odbor obchodních aktivit                      


 


Zápis z jednání


Privatizační komise MČ Praha 5 č.08/2004


Dne: 31.5..2004  od 16.00 hodin


Hlasování:   pro/proti/zdržel se


 


Přítomni:   Ing. Morávková,  Ing. Horák, p. Bartoš , Ing. Fiala, p. Altner,  Ing.Pražák, p. Brabec,


                   p. Plichta


Omluveni: Bc.David Stecher,  Ing. Jáchym


 


1.         Schválení zápisu z KOP konané dne 17.5.2004


            Zápis schválen bez připomínek


            Hlasování: 4/0/0


 


2.         Prodej nemovitosti č.p. 2399, Na Popelce č.o. 4, k.ú. Smíchov


KOP doporučuje RMČ:


1. zrušit usnesení RMČ ze dne 17.2.2004, č. 7/155/2004 na vyřazení nemovitosti Na Popelce 4/2399, k.ú. Smíchov ze seznamu domů určených k privatizaci


2.  revokovat  usnesení RMČ  ze dne 13.3.2001, č.  9/341/2001 na záměr prodeje nemovitosti Na Popelce 4/2399, k.ú. Smíchov


3.  realizovat záměr prodeje nemovitosti Na Popelce 4/2399, k.ú. Smíchov za cenu ZP, tj. se slevou 30% na bytový dům, bez slevy na zastavěný pozemek parcel.č. 2477 a s prodejem souvisejícího pozemku – zahrady parc.č. 2478/4 dle Statutu za cenu ZP se slevou 50%, tj. za cenu celkem 3.975.022,- Kč


Hlasování: 6/0/0


 


3.         Žádost o prodloužení termínu k podpisu kupní smlouvy b.j. 820/06- pí.Sázovská, Brichtova č.o. 10, k.ú. Hlubočepy


 


KOP doporučuje prodloužení termínu k podpisu kupní smlouvy do 31.7.2004.


Hlasování: 6/0/0


 


4.                  Žádost o odkoupení bytu 688/03 p. Karel Dvořák, Machatého č.o. 1, k.ú. Hlubočepy


 


KOP doporučuje RMČ souhlasit s prodejem b.j. 688/03, Machatého č.o. 1, k.ú. Hlubočepy panu Karlu Dvořákovi a Romaně Dvořákové po lhůtě za cenu dle znaleckého posudku zvýšenou o 25% z kupní ceny bytu  s podmínkou, že kupní smlouva bude podepsána do 31.7.2004.


Hlasování: 5/0/1


 


5.                  Žádost o prodej bytu za původní cenu, b.j. 626/8, Dreyerova č.o. 7, k.ú. Hlubočepy – Ing. Jiří Šindýlek


 


KOP doporučuje RMČ souhlasit s prodejem b.j. 626/8 vč. příslušenství a zast. pozemku za cenu 375.166,- Kč, tj. s navýšením o 10%.


            Hlasování: 6/0/0   


 


6.                  Pravidla na prodej nebytových prostor v domech priv. Dle zák. 72/1994 Sb.


 


KOP doporučuje RMČ souhlasit s Pravidly na prodej NP v domech privatizovaných dle „Zásad.. podle zák. 72/1994 Sb.“  s úpravou oddílu VI, bod 1. takto: „Záměr prodeje nebytových prostor určených rozhodnutím ZMČ k prodeji (dle schváleného seznamu) schvaluje RMČ na základě doporučení KOP“


Hlasování: 5/0/0


 


 


 


 


 


 


7.                  Různé:


Komise souhlasila s návrhem Ing. Morávkové požádat pí. Dvořákovou a p. Matouška o zpracování aktualizovaného seznamu dlužníků k 31.8.2004 pro potřeby dalších jednání komise.          


           


     


 


 


 


Jednání komise ukončeno: 16,50 hod.


Zapsal:  Maryšková Marie


Zápis ověřil: Ing. Angela Morávková předseda KOP


Dne: 2.6.2004