Zápis z jednání KOP č. 11 dne 6.9.2004

16/09/2004

 


 


 Městská část Praha 5


   Úřad městské části                               


 Odbor obchodních aktivit                                           


 


Zápis z jednání


Privatizační komise MČ Praha 5 č.11/2004


Dne: 6.9.2004  od 16.00 hodin


Hlasování:   pro/proti/zdržel se


 


Přítomni:   p. Bartoš, Ing. Fiala, p. Altner,  Ing.Pražák, p. Brabec, p. Plichta


 


Omluveni: Ing. Morávková ,   Ing. Horák,  Bc.David Stecher,   Ing. Jáchym


 


1.         Schválení zápisu z KOP konané dne 16.8.2004


            Zápis schválen bez připomínek


            Hlasování: 4/0/0


 


2.                  Prohlášení vlastníka- U Santošky č.o. 15, č.p. 1132 s pozemkem parc.č. 2266, k.ú. Smíchov –  z důvodu stanovení výše spoluvlastnických podílů, stanovení ceny bytů, společných prostor a podílů na pozemku


KOP bere na vědomí prohlášení vlastníka včetně určení cen a velikosti podílů na domě a podílů na zastavěném pozemku parc.č. 2266.


           Hlasování: 4/0/0


 


3.                  Různé


 


1. Podklady pro schvalování prodeje NP


 


OOA předložil vzor podkladů pro schválení prodeje NP a seznámil členy KOP s průběhem přípravy těchto podkladů.


V KOP byla diskutována otázka provádění fotodokumentace NP.


 


2. Informace o postupu privatizace


 


OOA podal informaci o postupu privatizace. Na základě diskuse KOP ukládá OOA předložit přehled o privatizaci bytového fondu a to jak celých domů tak i přehled privatizace dle zák. 72/1994 Sb.. Přehled bude rozdělen na tři části: a) BJ po lhůtách b) BJ u nich probíhá prodej c) BJ u nich zatím nedošlo k nabídce z důvodu realizace PV. OOA navrhne možnosti následného řešení prodej u BJ  ve skupině a) včetně ekonomických dopadů.


 


 


Jednání komise ukončeno: 17,00 hod.


Zapsal:  Maryšková Marie


Zápis ověřil: p. Bartoš Jaroslav  


 


Dne: 13.9.2004


 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě