Zápis z I. KOAaM ze dne 8.1.2007

11/01/2007

Z Á P I S 

 

z 1.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 8.1.2007

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                               9                                                   

Omluveno:                             2                         

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

1/01/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k majetkoprávnímu vypořádání id. podílů pozemků parc. č. 310, 311/1, 312, 314/1,2, vše v k.ú. Radlice.

 

Žadatel:  MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

       1. – záměr majetkoprávního vypořádání ideálních podílů pozemků parc. č. 310, 311/1, 312, 314/1,2 vše v k.ú. Radlice mezi vlastníky ČSOB a HMP dle předloženého návrhu – za předpokladu zachování stávajících pěších vazeb a komunikací.

6/0/0

 

1/02/2007

 

Žádost: Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 140 a 1708, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem využití pozemků jako zahrady a přístupové cesty.

 

Žadatel:  vlastníci domu č.p. 1122, k.ú. Hlubočepy

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen  z programu.

 

 

 

 

 

1/03/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 519, k.ú. Radlice z vl. obce hl. m. Prahy – příjezd do garáží.

 

Žadatel:  CITY – ÚKLID s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  neschválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 519, k.ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy z důvodu nesouhlasného stanoviska Odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 5.

7/0/0

 

1/04/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu  části pozemku parc. č. 3110/24, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – provozování monitorovací stanice.

 

 Žadatel:  Český hydrometeorologický ústav

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      pronájem části pozemku parc. č. 3110/24, k.ú. Smíchov o výměře cca 60 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem provozování monitorovací stanice.

7/0/0

 

1/05/2007

 

Žádost:  Stanovisko k úplatnému převodu a pronájmu části pozemku parc. č. 1233/2 v k.ú. Jinonice a části pozemku parc. č. 1233/5, k.ú. Jinonice  z vlastnictví obce hl. m. Prahy – sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele..

 

Žadatel:  Společnost Butovice

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Neschválit:

1.pronájem a následný prodej části pozemku parc. č. 1233/2, k.ú. Jinonice z důvodu výstavby obslužné komunikace jak vyplývá z návrhu Radlické radiály a návazných komunikací (stavba 9567).

II Schválit:

1.      pronájem a následný prodej části pozemku parc. č. 1233/5, k.ú. Jinonice včetně částí spadajících do ploch zeleně dle zákresu OˇUR ÚMČ Praha 5.

7/0/0

 

 

1/06/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu částí pozemků parc. č. 4197/3, 4197/4 a 4198/48, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – zařízení staveniště.

 

Žadatel:  Firma Hochtief VSB a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

   1. pronájem částí pozemku parc. č. 4197/3 a částí pozemků 4197/4 a 4198/48, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy firmě Hochtief VSB a.s. jako zařízení staveniště, s podmínkou následné revitalizace pozemku.

7/0/0

 

1/07/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně části pozemků parc. č.1236/11, k.ú. Jinonice ve vlastnictví Galerie Nové Butovice s.r.o. a parc. č. 1236/10, k.ú. Jinonice ve vl. obce hl. m. Prahy –  narovnání vlastnických vztahů.

 

Žadatel:  Galerie Nové Butovice

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit

        1. směnu části pozemku parc. č. 1236/11, k.ú. Jinonice (dle GP č. 1028-100/2005 nově označené jako parc. č. 1236/74) ve vl. Galerie Butovice s.r.o. a části pozemku parc. č. 1231/10, k.ú. Jinonice (dle téhož GP nově označený jako parc. č. 1231/51) ve vl. obce hl. m. Prahy.

7/0/0  

 

1/08/2007

 

Žádost: Žádost o pronájem pozemku parc. č. 4181/3, k.ú. Smíchov z důvodu užívání objektu ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  manželé Brychcovi

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.pronájem pozemku parc. č.4181/3, k.ú. Smíchov o výměře 23 m2 manželům Brychcovým, bytem Pod Hybšmankou 2817/5, Praha 5 za cenu 30,-/m2/rok.

7/0/0

 

 

 

1/09/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1992/1, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  Společnost BENTRANS – PLUS s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1992/1, k.ú. Košíře o výměře cca 423 m2 společnosti    BENTRANS – PLUS, s.r.o.z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výsadby a údržby zeleně.

7/0/0

 

1/10/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č.886/27 k.ú.Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      záměr prodeje pozemku parc. č. 886/27, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti Barrandov Studio a.s. za účelem uspořádání majetkoprávních vztahů žadatele k sousedním pozemkům.

7/0/0

 

1/11/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko  k prodeji části pozemků parc. č. 5030/15 a pozemku parc. č. 5030/4, k.ú. Smíchov..

 

Žadatel:  Firma BE a NI GROUP a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

 

1.- záměr prodeje části pozemku parc. č. 5030/15 a pozemku parc. č. 5030/4, k.ú. Smíchov firmě BE a NI GROUP a.s. z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem narovnání majetkoprávních vztahů.

7/0/0

 

 

 

 

1/12/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji id. 29/72 pozemků parc. č. 4718 a 4719, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  AKRO properte s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.– záměr prodeje id podílů 29/72 pozemků parc. č. 4718 a 4719, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy, firmě AKRO property, spol. s.r.o. – za účelem výstavby rodinných domů.

7/0/0

———————————————————————————————————————

 

1/13/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části  pozemku parc. č. 433/1, k.ú. Motol

 

Žadatel:  TJ Jiskra Bílá Hora

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

1/14/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2107/4, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  manželé Havlíkovi

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.- záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2107/4, k.ú. Košíře o výměře cca 65 m2 manželům Havlíkovým z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem zajištění příjezdu k nemovitosti č.p. 451 ve vlastnictví žadatelů.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

1/15/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu částí pozemků parc. č. 714/1, 714/8, 714/10 a 714/11, vše v k.ú. Jinonice.

 

 Žadatel:  Pan Karel Trojan

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

 

1.záměr dočasného pronájmu id. ¾ části pozemku parc. č. 714/1, id. ¾ pozemků parc. č. 714/8, 714/10 a 714/11 vše v k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy panu Karlu Trojanovi, bytem Butovická 605/22 b.

7/0/0

 

1/16/2007

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 418/1, k.ú. Radlice.

 

 Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

  1. – záměr prodeje pozemku parc. č. 418/1, k.ú. Radlice o výměře 618 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem vyhlášení výběrového řízení na prodej.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 1/01/2007

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – žádost nájemce NP, JUDr. Vladimíra Nácala, o slevu na nájemném v částce ve výši 3.603,- Kč z důvodu prováděných stavebních úprav – rekonstrukce výtahů a výměna svislých stoupaček v období od 1.10. do 12.12.2006.

 

Žadatel:  JUDr. Vladimír Nácal

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Neschválit:

1.      snížení nájemného o částku ve výši 3.603,- Kč z důvodu prováděných stavebních úprav – rekonstrukce výtahů a výměna svislých stoupaček v období od 1.10.2006 do 12.12.2006 pro nájemce NP v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, JUDr. Vladimíra Nácala.

 6/0/1 

 

OA 1/02/2007

 

Žádost: Klikatá 90c – žádost nájemce, společnosti ISCO spol. s.r.o., o odpuštění nájemného za období od 1.11.2006 do 31.12.2006 v částce ve výši 6.650,- Kč za pronájem části NP z důvodu provádění úprav nebytových prostor.

 

Žadatel:  společnost ISCO s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

  

 

OA 1/03/2007

Žádost:  Matoušova 18/1552 – uzavření dodatku č. 1 se společností FILIP Media a.s. na pronájem celé fasády objektu k umístění reklamního zařízení za roční nájemné ve výši 300.000,- Kč s účinností od 1.1.2007.

 

Žadatel:  společnost FILIP Media a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 93/0 OOA/06 ze dne 25.10.2006 se společností FILIP Media a.s. na pronájem celé fasády objektu Matoušova 18/1552 k umístění reklamního zařízení za roční nájemné ve výši 300.000,- Kč s účinností od 1.1.2007.

7/0/0

 

OA 1/04/2007

 

Žádost:  Žádost o prominutí nebo snížení smluvní pokuty – nájemce Pražská informační služba.

 

 Žadatel:  Pražská informační služba

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      snížení smluvní pokuty z 21.646,30 Kč na 10.823,- Kč (tj. 50%) nájemci Pražská informační služba, se sídlem Praha 1, Betlémské náměstí 2 vyčíslené z důvodu nedodržení termínu splatnosti stanovených v nájemní smlouvě č. 52/0/OOA/05 za užívání části pozemku č. parc. 90 v k.ú. Smíchov (parkování firemního vozidla) – PIS je příspěvková organizace hl. m. Prahy.

7/0/0

 

OA 1/05/2007

 

Žádost:  Prodej pozemku č. parc. 708/4, k.ú. Košíře – vlastníkovi souvisejících pozemků společnosti Park Kavalírka, a.s.

 

Žadatel:  Park Kavalírka, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

  

 

OA 1/06/2007

 

Žádost:  Elišky Peškové 17/741 – pronájem nebytových prostor umístěných v přízemí a suterénu objektu o celkové výměře 124 m2.

 

 Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 1/01/2007

Žádost:  NP – Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov, US-DEU a NP – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, OV KDU – ČSL, ukončení pronájmů

 

Žadatel:  MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit

1.podání výpovědi z nájmu NP Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov nájemci US-DEU

2.podání výpovědi z nájmu NP Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov nájemci OV KDU-ČSL.

6/0/1

————————————————————————————————-

NP 1/02/2007

 

Žádost: NP Brichtova 1/816, Praha 5 – Hlubočepy, Vlasta Skružná, žádost o ukončení nájmu dohodou a o prominutí nájemného za listopad 2006.

 

Žadatel:  pí. Vlasta Skružná

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.ukončení nájmu NP Brichtova 1/816, Praha 5 – Hlubočepy (prodejna a sklad o výměře 32 m2), nájemce Vlasta Skružná, dohodou ke dni 30.11.2006.

 

II. Schválit:

  1. prominutí nájemného za NP Brichtova 1/816, Praha 5 – Hlubočepy, nájemce Vlasta Skružná, za měsíc listopad 2006 ve výši 6.340,- Kč z důvodu ukončení provozu k 7.11.2006.

6/0/0

 

NP 1/03/2007

 

Žádost:  NP K vodojemu 7/208, Praha 5 – Smíchov, Ladislav Kachtík, PhD., ukončení nájmu dohodou ke dni 31.12.2006.

 

Žadatel:  p. Ladislav Kachtík

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.ukončení nájmu NP K vodojemu 7/208 – garáže dohodou ke dni 31.12.2006, nájemce Ladislav Kachtík, PdD., bytem Sartoriova 56/18, Praha 6.

6/0/0

 

 

NP 1/04/2007

 

Žádost:  NP  – Na Skalce 1/1047, Praha 5 – Smíchov, MUDr. Julie Sobotkiewiczová a MUDr. RNDr. Jan Sikora CSc., souhlas s podnájmem pro MUDr. Michaelu Novotnou.

 

Žadatel:  p. MUDr. Novotná Michaela

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.      s podnájmem části NP Na Skalce 1/1047 na základě předložené podnájemní smlouvy uzavřené mezi MUDr. Julií Sobotkiewiczovou a MUDr. Janem Sikorou a podnájemcem MUDr. Michaelou Novotnou.

6/0/0

 

NP 1/05/2007

 

Žádost:  NP Hlubočepská  33/2 – ordinace  praktického lékaře, záměr pronájmu.

 

 Žadatel:  MUDr. UTE Beck-Šindelář

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.      se zveřejněním záměru pronájmu NP Hlubočepská 33/2 – ordinace praktického lékaře o výměře 53,2 m2, paní MUDr. UTE Beck-Šindelář, Na Žvahově 22, Praha 5, za cenu 1.000,- Kč/m2/rok za účelem provozování lékařské ordinace a poradny s tím, že bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí nájemní s ustanovením obsahujícím ujednání, že do 60 dnů od podpisu této smlouvy bude OOA ÚMČ Praha 5 předloženo rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení MHMP, které se stane součástí řádné nájemní smlouvy.

6/0/0

 

NP 1/06/2007

Žádost:  NP –Na Hutmance (u č.p. 300), Praha 5 – Jinonice, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  zájemce o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.pronájem NP garáže (event.č. 917) v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance (u čp. 300), Praha 5 – Jinonice

žadatel: TECHINTER TRADE, s.r.o., Maříkova 188/8, Praha 6

za nájemné ve výši: 641,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

NP 1/07/2007

 

Žádost:  NP – Vrchlického 5/161, Praha 5 – Košíře, pronájem firmě RCL service, s.r.o.

 

Žadatel:  zájemce o pronájem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:  I. Schválit:

1. záměr pronájem NP – kanceláře v ul. Vrchlického 5/161, Praha 5 – Košíře

žadateli: RCL service, s.r.o., V ochozu 10/1830, Praha 10

za nájemné ve výši: 1.800,- Kč/m2/rok.

5/0/1

   ———————————————————————————————————————-

 

NP 1/08/2007

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 – Smíchov, Jaroslav Houf, návrh na podání výpovědi z nájmu.

 

 Žadatel:  MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit  – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru (kanceláře 99,51 m2) v suterénu domu č.p. 479, Janáčkovo nábřeží 37, Praha 5 – Smíchov nájemci Jaroslavu Boudovi, U Bulhara 5/1655, IČ 616880978 s výpovědní lhůtou 1 měsíc podle smluvních podmínek

 2. podání žaloby ve znění § 269 a), tr. Zák. za neoprávněné užívání NP po pí. Neubauerové (32,39 m2) bez právního důvodu

 3. AK JUDr. Ilja Lamprecht k zastupování MČ Praha 5 ve věci žaloby.

6/0/0

 

NP 1/09/2007

 

Žádost:  NP – Na Zlíchově 7/241, Praha 5 – Hlubočepy, Štefan Bandy, návrh na podání výpovědi z nájmu.

 Žadatel:  MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

        1. podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru (prodejna 66,6 m2) v přízemí domu čp. 241, Na Zlíchově 7, Praha 5 – Hlubočepy nájemci Štefanu Bandy – ŠB, Lamačova 860, Praha 5, IČ 43905552 s použitím § 9 zák. 119/1990 Sb. Pro prodlení z placení nájemného o více než 1 měsíc.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé: 

 

1. na 1. zasedání  KOAaM byl předložen členům komise plán termínů konání KOAaM na 

I. pol. roku 2007, který byl schválen.

 

 2.  2. KOAaM se koná dne :  22.1.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

Začátek zasedání  KOAaM  v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 18 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                          Ověřil:                        V Praze dne: 9.1.2007

Jiřina Zavadilová                       Ing. Petr HORÁK

                                                      zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S 

 

z 1.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 8.1.2007

 

 

Počet členů  KOA a M        11

Přítomno:                               9                                                   

Omluveno:                             2                         

 

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

1/01/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k majetkoprávnímu vypořádání id. podílů pozemků parc. č. 310, 311/1, 312, 314/1,2, vše v k.ú. Radlice.

 

Žadatel:  MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

       1. – záměr majetkoprávního vypořádání ideálních podílů pozemků parc. č. 310, 311/1, 312, 314/1,2 vše v k.ú. Radlice mezi vlastníky ČSOB a HMP dle předloženého návrhu – za předpokladu zachování stávajících pěších vazeb a komunikací.

6/0/0

 

1/02/2007

 

Žádost: Stanovisko k prodeji pozemků parc. č. 140 a 1708, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem využití pozemků jako zahrady a přístupové cesty.

 

Žadatel:  vlastníci domu č.p. 1122, k.ú. Hlubočepy

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen  z programu.

 

 

 

 

 

1/03/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 519, k.ú. Radlice z vl. obce hl. m. Prahy – příjezd do garáží.

 

Žadatel:  CITY – ÚKLID s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  neschválit:

1.      prodej pozemku parc. č. 519, k.ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy z důvodu nesouhlasného stanoviska Odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 5.

7/0/0

 

1/04/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu  části pozemku parc. č. 3110/24, k.ú. Smíchov ve vlastnictví obce hl. m. Prahy – provozování monitorovací stanice.

 

 Žadatel:  Český hydrometeorologický ústav

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      pronájem části pozemku parc. č. 3110/24, k.ú. Smíchov o výměře cca 60 m2 ve vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem provozování monitorovací stanice.

7/0/0

 

1/05/2007

 

Žádost:  Stanovisko k úplatnému převodu a pronájmu části pozemku parc. č. 1233/2 v k.ú. Jinonice a části pozemku parc. č. 1233/5, k.ú. Jinonice  z vlastnictví obce hl. m. Prahy – sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele..

 

Žadatel:  Společnost Butovice

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Neschválit:

1.pronájem a následný prodej části pozemku parc. č. 1233/2, k.ú. Jinonice z důvodu výstavby obslužné komunikace jak vyplývá z návrhu Radlické radiály a návazných komunikací (stavba 9567).

II Schválit:

1.      pronájem a následný prodej části pozemku parc. č. 1233/5, k.ú. Jinonice včetně částí spadajících do ploch zeleně dle zákresu OˇUR ÚMČ Praha 5.

7/0/0

 

 

1/06/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu částí pozemků parc. č. 4197/3, 4197/4 a 4198/48, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy – zařízení staveniště.

 

Žadatel:  Firma Hochtief VSB a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

   1. pronájem částí pozemku parc. č. 4197/3 a částí pozemků 4197/4 a 4198/48, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy firmě Hochtief VSB a.s. jako zařízení staveniště, s podmínkou následné revitalizace pozemku.

7/0/0

 

1/07/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko ke směně části pozemků parc. č.1236/11, k.ú. Jinonice ve vlastnictví Galerie Nové Butovice s.r.o. a parc. č. 1236/10, k.ú. Jinonice ve vl. obce hl. m. Prahy –  narovnání vlastnických vztahů.

 

Žadatel:  Galerie Nové Butovice

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit

        1. směnu části pozemku parc. č. 1236/11, k.ú. Jinonice (dle GP č. 1028-100/2005 nově označené jako parc. č. 1236/74) ve vl. Galerie Butovice s.r.o. a části pozemku parc. č. 1231/10, k.ú. Jinonice (dle téhož GP nově označený jako parc. č. 1231/51) ve vl. obce hl. m. Prahy.

7/0/0  

 

1/08/2007

 

Žádost: Žádost o pronájem pozemku parc. č. 4181/3, k.ú. Smíchov z důvodu užívání objektu ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  manželé Brychcovi

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.pronájem pozemku parc. č.4181/3, k.ú. Smíchov o výměře 23 m2 manželům Brychcovým, bytem Pod Hybšmankou 2817/5, Praha 5 za cenu 30,-/m2/rok.

7/0/0

 

 

 

1/09/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1992/1, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  Společnost BENTRANS – PLUS s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      – záměr prodeje části pozemku parc. č. 1992/1, k.ú. Košíře o výměře cca 423 m2 společnosti    BENTRANS – PLUS, s.r.o.z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem výsadby a údržby zeleně.

7/0/0

 

1/10/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č.886/27 k.ú.Hlubočepy.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      záměr prodeje pozemku parc. č. 886/27, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy společnosti Barrandov Studio a.s. za účelem uspořádání majetkoprávních vztahů žadatele k sousedním pozemkům.

7/0/0

 

1/11/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko  k prodeji části pozemků parc. č. 5030/15 a pozemku parc. č. 5030/4, k.ú. Smíchov..

 

Žadatel:  Firma BE a NI GROUP a.s.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

 

1.- záměr prodeje části pozemku parc. č. 5030/15 a pozemku parc. č. 5030/4, k.ú. Smíchov firmě BE a NI GROUP a.s. z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem narovnání majetkoprávních vztahů.

7/0/0

 

 

 

 

1/12/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji id. 29/72 pozemků parc. č. 4718 a 4719, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  AKRO properte s.r.o.

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.– záměr prodeje id podílů 29/72 pozemků parc. č. 4718 a 4719, k.ú. Smíchov z vlastnictví obce hl. m. Prahy, firmě AKRO property, spol. s.r.o. – za účelem výstavby rodinných domů.

7/0/0

———————————————————————————————————————

 

1/13/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k prodeji části  pozemku parc. č. 433/1, k.ú. Motol

 

Žadatel:  TJ Jiskra Bílá Hora

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

1/14/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2107/4, k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  manželé Havlíkovi

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.- záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2107/4, k.ú. Košíře o výměře cca 65 m2 manželům Havlíkovým z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem zajištění příjezdu k nemovitosti č.p. 451 ve vlastnictví žadatelů.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

1/15/2007

 

Žádost:  Žádost o stanovisko k pronájmu částí pozemků parc. č. 714/1, 714/8, 714/10 a 714/11, vše v k.ú. Jinonice.

 

 Žadatel:  Pan Karel Trojan

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

 

1.záměr dočasného pronájmu id. ¾ části pozemku parc. č. 714/1, id. ¾ pozemků parc. č. 714/8, 714/10 a 714/11 vše v k.ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy panu Karlu Trojanovi, bytem Butovická 605/22 b.

7/0/0

 

1/16/2007

 

Žádost:  Žádost OOA MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 418/1, k.ú. Radlice.

 

 Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Irena Prokopcová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I. Schválit:

  1. – záměr prodeje pozemku parc. č. 418/1, k.ú. Radlice o výměře 618 m2 z vlastnictví obce hl. m. Prahy – za účelem vyhlášení výběrového řízení na prodej.

7/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

OA 1/01/2007

 

Žádost:  Poliklinika Barrandov, Krškova 807 – žádost nájemce NP, JUDr. Vladimíra Nácala, o slevu na nájemném v částce ve výši 3.603,- Kč z důvodu prováděných stavebních úprav – rekonstrukce výtahů a výměna svislých stoupaček v období od 1.10. do 12.12.2006.

 

Žadatel:  JUDr. Vladimír Nácal

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :  I. Neschválit:

1.      snížení nájemného o částku ve výši 3.603,- Kč z důvodu prováděných stavebních úprav – rekonstrukce výtahů a výměna svislých stoupaček v období od 1.10.2006 do 12.12.2006 pro nájemce NP v objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807, JUDr. Vladimíra Nácala.

 6/0/1 

 

OA 1/02/2007

 

Žádost: Klikatá 90c – žádost nájemce, společnosti ISCO spol. s.r.o., o odpuštění nájemného za období od 1.11.2006 do 31.12.2006 v částce ve výši 6.650,- Kč za pronájem části NP z důvodu provádění úprav nebytových prostor.

 

Žadatel:  společnost ISCO s.r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

  

 

OA 1/03/2007

Žádost:  Matoušova 18/1552 – uzavření dodatku č. 1 se společností FILIP Media a.s. na pronájem celé fasády objektu k umístění reklamního zařízení za roční nájemné ve výši 300.000,- Kč s účinností od 1.1.2007.

 

Žadatel:  společnost FILIP Media a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 93/0 OOA/06 ze dne 25.10.2006 se společností FILIP Media a.s. na pronájem celé fasády objektu Matoušova 18/1552 k umístění reklamního zařízení za roční nájemné ve výši 300.000,- Kč s účinností od 1.1.2007.

7/0/0

 

OA 1/04/2007

 

Žádost:  Žádost o prominutí nebo snížení smluvní pokuty – nájemce Pražská informační služba.

 

 Žadatel:  Pražská informační služba

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.      snížení smluvní pokuty z 21.646,30 Kč na 10.823,- Kč (tj. 50%) nájemci Pražská informační služba, se sídlem Praha 1, Betlémské náměstí 2 vyčíslené z důvodu nedodržení termínu splatnosti stanovených v nájemní smlouvě č. 52/0/OOA/05 za užívání části pozemku č. parc. 90 v k.ú. Smíchov (parkování firemního vozidla) – PIS je příspěvková organizace hl. m. Prahy.

7/0/0

 

OA 1/05/2007

 

Žádost:  Prodej pozemku č. parc. 708/4, k.ú. Košíře – vlastníkovi souvisejících pozemků společnosti Park Kavalírka, a.s.

 

Žadatel:  Park Kavalírka, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

  

 

OA 1/06/2007

 

Žádost:  Elišky Peškové 17/741 – pronájem nebytových prostor umístěných v přízemí a suterénu objektu o celkové výměře 124 m2.

 

 Žadatel:  RMČ

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 1/01/2007

Žádost:  NP – Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov, US-DEU a NP – Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov, OV KDU – ČSL, ukončení pronájmů

 

Žadatel:  MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ: I. Schválit

1.podání výpovědi z nájmu NP Zborovská 8/1188, Praha 5 – Smíchov nájemci US-DEU

2.podání výpovědi z nájmu NP Janáčkovo nábřeží 9/84, Praha 5 – Smíchov nájemci OV KDU-ČSL.

6/0/1

————————————————————————————————-

NP 1/02/2007

 

Žádost: NP Brichtova 1/816, Praha 5 – Hlubočepy, Vlasta Skružná, žádost o ukončení nájmu dohodou a o prominutí nájemného za listopad 2006.

 

Žadatel:  pí. Vlasta Skružná

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.ukončení nájmu NP Brichtova 1/816, Praha 5 – Hlubočepy (prodejna a sklad o výměře 32 m2), nájemce Vlasta Skružná, dohodou ke dni 30.11.2006.

 

II. Schválit:

  1. prominutí nájemného za NP Brichtova 1/816, Praha 5 – Hlubočepy, nájemce Vlasta Skružná, za měsíc listopad 2006 ve výši 6.340,- Kč z důvodu ukončení provozu k 7.11.2006.

6/0/0

 

NP 1/03/2007

 

Žádost:  NP K vodojemu 7/208, Praha 5 – Smíchov, Ladislav Kachtík, PhD., ukončení nájmu dohodou ke dni 31.12.2006.

 

Žadatel:  p. Ladislav Kachtík

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p.Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.ukončení nájmu NP K vodojemu 7/208 – garáže dohodou ke dni 31.12.2006, nájemce Ladislav Kachtík, PdD., bytem Sartoriova 56/18, Praha 6.

6/0/0

 

 

NP 1/04/2007

 

Žádost:  NP  – Na Skalce 1/1047, Praha 5 – Smíchov, MUDr. Julie Sobotkiewiczová a MUDr. RNDr. Jan Sikora CSc., souhlas s podnájmem pro MUDr. Michaelu Novotnou.

 

Žadatel:  p. MUDr. Novotná Michaela

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.      s podnájmem části NP Na Skalce 1/1047 na základě předložené podnájemní smlouvy uzavřené mezi MUDr. Julií Sobotkiewiczovou a MUDr. Janem Sikorou a podnájemcem MUDr. Michaelou Novotnou.

6/0/0

 

NP 1/05/2007

 

Žádost:  NP Hlubočepská  33/2 – ordinace  praktického lékaře, záměr pronájmu.

 

 Žadatel:  MUDr. UTE Beck-Šindelář

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Souhlasit:

1.      se zveřejněním záměru pronájmu NP Hlubočepská 33/2 – ordinace praktického lékaře o výměře 53,2 m2, paní MUDr. UTE Beck-Šindelář, Na Žvahově 22, Praha 5, za cenu 1.000,- Kč/m2/rok za účelem provozování lékařské ordinace a poradny s tím, že bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí nájemní s ustanovením obsahujícím ujednání, že do 60 dnů od podpisu této smlouvy bude OOA ÚMČ Praha 5 předloženo rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení MHMP, které se stane součástí řádné nájemní smlouvy.

6/0/0

 

NP 1/06/2007

Žádost:  NP –Na Hutmance (u č.p. 300), Praha 5 – Jinonice, pronájem na základě vyvěšení.

 

Žadatel:  zájemce o pronájem

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

1.pronájem NP garáže (event.č. 917) v objektu řadových garáží v ul. Na Hutmance (u čp. 300), Praha 5 – Jinonice

žadatel: TECHINTER TRADE, s.r.o., Maříkova 188/8, Praha 6

za nájemné ve výši: 641,- Kč/m2/rok.

6/0/0

 

NP 1/07/2007

 

Žádost:  NP – Vrchlického 5/161, Praha 5 – Košíře, pronájem firmě RCL service, s.r.o.

 

Žadatel:  zájemce o pronájem

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:  I. Schválit:

1. záměr pronájem NP – kanceláře v ul. Vrchlického 5/161, Praha 5 – Košíře

žadateli: RCL service, s.r.o., V ochozu 10/1830, Praha 10

za nájemné ve výši: 1.800,- Kč/m2/rok.

5/0/1

   ———————————————————————————————————————-

 

NP 1/08/2007

 

Žádost: NP – Janáčkovo nábřeží 37/479, Praha 5 – Smíchov, Jaroslav Houf, návrh na podání výpovědi z nájmu.

 

 Žadatel:  MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit  – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  Schválit:

1.podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru (kanceláře 99,51 m2) v suterénu domu č.p. 479, Janáčkovo nábřeží 37, Praha 5 – Smíchov nájemci Jaroslavu Boudovi, U Bulhara 5/1655, IČ 616880978 s výpovědní lhůtou 1 měsíc podle smluvních podmínek

 2. podání žaloby ve znění § 269 a), tr. Zák. za neoprávněné užívání NP po pí. Neubauerové (32,39 m2) bez právního důvodu

 3. AK JUDr. Ilja Lamprecht k zastupování MČ Praha 5 ve věci žaloby.

6/0/0

 

NP 1/09/2007

 

Žádost:  NP – Na Zlíchově 7/241, Praha 5 – Hlubočepy, Štefan Bandy, návrh na podání výpovědi z nájmu.

 Žadatel:  MČ Praha 5

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – p. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

  

   KOAaM doporučuje RMČ  I.  schválit:

        1. podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru (prodejna 66,6 m2) v přízemí domu čp. 241, Na Zlíchově 7, Praha 5 – Hlubočepy nájemci Štefanu Bandy – ŠB, Lamačova 860, Praha 5, IČ 43905552 s použitím § 9 zák. 119/1990 Sb. Pro prodlení z placení nájemného o více než 1 měsíc.

6/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé: 

 

1. na 1. zasedání  KOAaM byl předložen členům komise plán termínů konání KOAaM na 

I. pol. roku 2007, který byl schválen.

 

 2.  2. KOAaM se koná dne :  22.1.2007 v  16 hod. v 6. patře v zasedací místnosti RMČ,

 číslo dveří 614.

 

Začátek zasedání  KOAaM  v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 18 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost zápisu:                          Ověřil:                        V Praze dne: 9.1.2007

Jiřina Zavadilová                       Ing. Petr HORÁK

                                                      zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě