Zápis z 9. zasedání kulturní komise, konaného dne 12.11.2003

Zápis z 9. zasedání kulturní komise, konaného dne 12. 11. 2003 


Přítomni: dle prezenční listiny


 


 


P r o g r a m :


 


1.      Kontrola zápisu z 8. 10. 2003


 


Novogotický altán na Klamovce – v zápisu bylo omylem uvedeno, že s nabídkou na pořádání výstav byla oslovena i AVU. Ve skutečnosti byla nabídka poslána pouze VŠ uměleckoprůmyslové.


 


Kronikář MČ Praha 5 již byl vybrán (Dr. Schreiber).


 


Koncert Bach Collegia 19. 10., který pořádal KK Poštovka, byl posluchači velmi kladně hodnocen.


 


Zápis z 8. 10. byl schválen.


 


2.      Návrhy na pojmenování ulic v MČ Praha 5


 


Vedoucí odboru občansko-správního ÚMČ P5 JUDr. V. Kozáková požádala komisi o projednání  návrhu odboru občanskosprávních agend MHMP na pojmenování čtyř ulic na území MČ Praha 5:


1/ pojmenování ulice, která nově vznikne mezi stávajícími ulicemi Stroupežnického a Kováků,  jménem „prof. Karla Engliše“,


2/ pojmenování ulice, která nově vznikne mezi stávajícími ulicemi  z Jinonické proti ulici U Vojanky, jménem A. Štochla – „Štochlova“,


3/ pojmenování ulice, která nově vznikne mezi Zlíchovským tunelem a křižovatkou s Radlickou ulicí, na „Dobříšská“,


4/ přejmenování ulice – část Souběžná I. východně od ulice Pod Vidoulí, navazující na komunikaci až k ulici U Tyršovy školy na „Kohoutových“.


 


Usnesení:


Kulturní komise nemá námitek proti navrhovaným názvům ulic v MČ Praha 5.


Hlasování:schváleno jednomyslně (7,0,0)


 


 


3.      Žádosti skautského střediska o finanční příspěveky


 


A/ Žádost o finanční příspěvek na Mikulášskou besídku


 


Komisi byla předložena žádost Junáka – svazu skautů a skautek ČR, středisko „HIAWATHA“ v Praze 5 o příspěvek na uspořádání Mikulášské besídky ve výši 4.750 Kč. Besídka se uskuteční  ve dnech 6. a 7. prosince. Komise se po delší diskusi dohodla na doporučení příspěvku s tím, že pí Saidová napíše žadatelům dopis, ve kterém je bude informovat o výjimečnosti poskytnutí tohoto příspěvku mimo grantové řízení. V příštím roce mohou skauti dostat finanční podporu jedině v případě, že požádají v předepsaném termínu o grant.


 


Usnesení:


Kulturní komise doporučuje poskytnout Svazu skautů a skautek ČR – Junák, středisko „HIAWATHA“ v Praze 5 na Mikulášskou besídku příspěvek ve výši 3.000 Kč z kapitoly 06 – kultura.


Hlasování: 6,0,1


 


B/ Žádost o finanční příspěvek na zakoupení dataprojektoru


 


Skautské středisko „Hiawatha“ požádalo rovněž o příspěvek ve výši 32.000 Kč na zakoupení dataprojektoru k promítání digitálních fotografií pro skauty i pro veřejnost. Celkové náklady na pořízení tohoto přístroje činí 36.000 Kč.


 


Usnesení:


Kulturní komise nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku mimo grantové řízení skautskému středisku „HIAWATHA“ na zakoupení dataprojektoru z toho důvodu, že skauti by byli zvýhodněni oproti žadatelům o grant, kteří museli vyhovět předepsaným požadavkům a podat žádost v předepsaném termínu. Odbor kultury doporučí žadateli, aby v příštím roce podal žádost o grant.


Hlasování:schváleno jednomyslně (7,0,0)


 


 


4.      Žádost OS Akademie přátel umění – Abiotické divadlo o finanční příspěvek


 


Abiotické divadlo požádalo ÚMČ o jednorázový příspěvek na kulturní akci – „Advent na Klamovce“. Náklady na akci nejsou v žádosti vyčísleny. Výše požadovaného příspěvku rovněž není uvedena.


 


Usnesení:


Kulturní komise nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku mimo grantové řízení Abiotickému divadlu na „Advent na Klamovce“ ze stejných důvodů jako u předešlé žádosti skautského střediska o příspěvek na  zakoupení dataprojektoru. Odbor kultury i v tomto případě doporučí žadateli podat v příštím roce žádost o grant.


Hlasování:schváleno jednomyslně (7,0,0)


 


 


5.      Kulturní klub Poštovka


 


Pí ředitelka Sojková informovala komisi o kontrole hospodaření KK Poštovka, o dosavadní činnosti klubu i záměrech do budoucna. Upozornila také na faktory limitující činnost: zvukovou prostupnost a odlehlost umístění klubu. Z uvedených důvodů není Poštovka příliš vhodná pro komerční využití, jako např. zřízení kavárny a pod. Pí Sojková by ráda v klubu nabídla veřejnosti možnost přístupu na internet. Bude jednat se zástupcem starosty p. Stránským o možnosti věnování nebo zapůjčení starších počítačů z Úřadu MČ Praha 5 pro tyto účely. Komise uvedený záměr podporuje. V diskusi o dalších možnostech rozšíření aktivit KK Poštovka zazněl návrh na intenzivnější využívaní zahrady. Mgr. Riedlbauchová navrhuje využívat zahradu pro vystavování sochachařských děl. Pí Sojková již o tom jednala s lektorkou, která má v objektu sochařský ateliér.


 


Usnesení:


Kulturní komise chce podpořit zachování dosavadní činnosti v Kulturním klubu Poštovka. Jsou otevřeny cesty k dalším nápadům na obohacení činnosti v duchu dosavadní působnosti tohoto zařízení, např. internet pro veřejnost a využití zahrady pro vystavování sochařské tvorby.


Hlasování: schváleno jednomyslně (7,0,0)


 


 


6.      Informace o otevření knihovny v budově bývalé tržnice


 


Mgr. Riedlbauchová informovala komisi o slavnostním otevření knihovny. Členové komise neobdrželi pozvánky na tuto akci. Mají zájem si nové prostory prohlédnout a dozvědět se více o zařízení i činnosti knihovny. Proto komise pověřuje pí Saidovou, aby dojednala s ředitelkou knihovny společnou prohlídku knihovny s výkladem pí ředitelky v rámci prosincového nebo lednového zasedání.


 


 


7.      Informace J. Matouškové o kulturních památkách v k.ú. Hlubočepy


 


Pí Matoušková informovala o tom, že poslední komise pro regeneraci se nekonala, protože nebyly připraveny žádné materiály k projednání a předala členům návrhy vzešlé z podnětů občanů Hlubočep, týkající se kulturních památek:


   viadukty tzv. „Pražského Semmeringu“ – je nutné je zbavit náletových dřevin; pí Matoušková již jednala s ČD (jsou majitelem pozemku, ale nemají finanční prostředky) a se zástupcem starosty ing. Horákem;


   revitalizace parku u Raudnitzova domu navrženého F. Thomayerem – pí Matoušková  jednala s Agenturou ochrany přírody (možnost žádat o dotaci SFŽP), s ing. Mladou a s ing. Horákem; p. Eismann doporučuje obrátit se s žádostí o zpracování projektu na revitalizaci parku na vysokou školu se zaměřením na zahradní architekturu (Lednice, snad i VŠ zemědělská v Suchdole);


   krucifix z Hlubočep od J. B. Kohla – do r. 1984 stál v nyní již neexistující otevřené kapli na náměstí; v současné době je v depozitáři Národní galerie; občané by si přáli buď vytvoření a umístění kopie (mohli by ji vytvořit studenti AVU, lze se obrátit na doc. Siegla nebo doc. Kuthana) do Hlubočep nebo alespoň umístění informační tabule s fotografií na místě, kde stával;


   památníky obětí l. světové války – opravy vyžadují pomníky v Hlubočepích, Jinonicích-Butovicích a na Zlíchově; odbor kultury má v rozpočtu na příští rok prostředky na opravy pomníků a památníků; potřebné opravy může zajistit.


Závěr:


Kulturní komise dává pí Matouškové plnou podporu v dalších jednáních o zmíněných památkách.


 


 


8.R ů z n é


 


§   Nespolupráce s vedoucí odboru kultury a památkové péče


Členové kulturní komise vyjádřili znepokojení nad neúčastí vedoucí odboru kultury JUDr. M. Beránkové na zasedáních kulturní komise a nad nedostatkem informací z odboru.


 


Usnesení:


Kulturní komise si stěžuje na způsob nekontaktu s vedoucí odboru kultury, který brání účinné spolupráci komise s odborem, a domnívá se, že po této stránce více vyhovoval stav před zřízením odboru kultury. Komise zároveň naléhá na pí Saidovou, s jejíž prací byla velmi spokojena, aby přehodnotila svoje rozhodnutí o skončení pracovního poměru v ÚMČ Praha 5.


   Hlasování: schváleno jednomyslně (7,0,0)


 


§   P. Eismann informoval komisi o špatně umístěných informačních tabulích (upozornil ho ing. Horák) na třech náměstích. Tabule jsou zde zapíchnuty do trávníku, dost daleko od chodníku, a neplní tak dostatečně svůj účel.


Usnesení:


Kulturní komise nesouhlasí s nynějším umístěním informačních tabulí na náměstích (jsou zapíchnuty do trávníku) a doporučuje jejich přemístění na vhodnější stanoviště (chodníky). Žádá pí Matouškovou, aby tento problém přenesla do komise pro regeneraci.


Hlasování: schváleno jednomyslně (7,0,0)


 


 


 


Začátek jednání: 16,00 hod.


Konec jednání:   18,00 hod.


 


 


 


 


Příští zasedání komise:


10.12., sraz v 15,55 hod. před nově otevřenou knihovnou na nám. 14. října !!!


Schůzku komise zahájíme prohlídkou knihovny s výkladem paní ředitelky dr. Alexové, následně se přesuneme k jednání do zasedací místnosti komisí RMČ v budově radnice ve Štefánikově ul.


 


 


 


 


 


 


 


 


Zapsala: J. Saidová, linka 569


 


 


 


 


 


 


Ověřila: Mgr. Ľ. Riedlbauchová


              předsedkyně kulturní komise