Zápis z 9. zasedání 17.09.2012

Zápis č. 9

ze zasedání

Komise pro zahraniční spolupráci a fondy EU

dne 17. 9. 2012

 

 

Začátek: 17.30 hodin

 

Přítomni: Mgr. M. Atlasová, Th.Mgr. P. Šáchová, Mgr. D. Bubníková, Bc. R. Sedlák, A. Holub, Ing. O. Velek

Host:        Ing. A. Trůblová

 

 

Program:

 

  1. Schválení zápisu z 8. zasedání
  2. Schválení programu 9. zasedání
  3. Aktuální stav projektů a otevřené výzvy – Ing. A. Trůblová, oddělení podpory a řízení projektů
  4. Uskutečněné a plánované aktivity v oblasti zahraniční spolupráce – Mgr. Martina Atlasová
  5. Různé

 

ad 1)                                                                                                            

Zápis z 8. zasedání                                                                                                                                                                                                                                                          pro proti zdrž.

Hlasování: 5 – 0 – 0

Schváleno      

ad 2)

Program 9. zasedání                                                                                     

 

                                                                                                                      Hlasování: 5 – 0 – 0

                                                                                                                      Schváleno

 

Pan Velek přišel po prodlouženém jednání v jiné komisi, nezúčastnil se tedy hlasování ke dvěma výše uvedeným bodům.

 

ad 3)

Ing. Alžběta Trůblová z oddělení řízení a podpory projektů informovala komisi o jejich aktuálním stavu.

 

Odstranění ekologických zátěží na území MČ Praha 5

Na základě závěrečné zprávy o stavu ekologických zátěží ve vybraných lokalitách byl dán pokyn k dalšímu rozpracování problematiky.

 

Projekt řízení lidských zdrojů v Praze 5

Do konce září bude účetně dopracováno a je očekávána platba od MHMP.

 

Dny udržitelného rozvoje Praha

Zatím nebylo oficiálně oznámeno neschválení projektu.

 

Projekt Rozvoj služeb e-Governmentu ÚMČ Praha 5

V současné době jsou zpracovávány podmínky pro výběr administrátora projektu.

 

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v Praze na rok 2012

Projekt hřiště v parku Sacré Coeur pokračuje dle plánu. Z důvodu nesouhlasu památkářů, aby bylo hřiště vybudováno v parku Portheimka, byla vybrána lokalita na sídlišti Barrandov. Hřiště pro seniory bude připojeno k dětskému hřišti. Na projektu se pracuje tak, aby byly dodrženy stanovené termíny.

 

Projekt zateplování škol v Praze 5

Výsledek hodnocení v odborných komisích OPŽP byl z organizačního důvodu posunut až na konec září. Pro MČ Praha 5 je to časově nevýhodné z důvodu havarijního stavu ZŠ V Remízku.

 

Oranžové hřiště

Očekává se vyjádření správců jednotlivých sítí ke stavebnímu řízení.

 

Projekty hodnocené v odborných komisích s výsledkem řízení do konce října:

Plus 50+; Smart Office P – 5; Restart

 

Parky (Regenerace a úpravy parků MČ Praha 5 – Barrandov)

Do 15. 9. měl projektant dodat dokumentaci zástupci starosty Ing. M. Zelenému.

 

Rekonstrukce vily Portheimka

V srpnu 2012 MHMP vyhlásil další kolo žádostí o grant pro vlastníky památkově významných objektů s termínem podání 30. 11. 2012. MČ Praha 5 ustavila pracovní skupinu Portheimka s účastí příslušných odborů a oddělení v součinnosti. Plánuje se rozsáhlejší rekonstrukce budovy i parku s odcloněním od ulice. Byla zadána objednávka na mykologický průzkum trámoví.

 

Předsedkyně komise Mgr. M. Atlasová seznámila členy komise s novým projektem:

 

Pohostinná země

Vedoucí partner projektu (Sdružení obcí ze Sardinie) odsouhlasil MČ Praha 5 jako partnera s minimálními požadavky. Do projektu budou zapojeni studenti ze střední školy Drtinova.

 

Smlouva s ERA (Evropská rozvojová agentura)

–          platnost 1 rok

–          nabídka tzv. měkkých projektů – práce s lidmi

–          projekty MČ Praha 5 – partnerství Londýn-Sutton a Pohostinná země

–          termíny pro vyjádření jsou krátké (10 dní) – v prostředí MČ těžko stihnutelné

 

Usnesení:

Komise bere na vědomí informaci z Oddělení podpory a řízení projektů o stavu a průběhu jednotlivých projektů bez připomínek.

Hlasování: 6 – 0 – 0

                                                                                                                      Schváleno

 

 

ad 4)

Uskutečněné a plánované aktivity v oblasti zahraniční spolupráce:

 

Říjen 2012

Setkání účastníků projektu EUC-NET v Harkány

Výstava o Berlíně – Neukölln v Malé galerii radnice MČ Praha 5

Únor 2013

Talent roku

Zahraniční účast účinkujících. Budou pozváni starostové partnerských měst.

 

Projekty v přípravě:

 

Říjen 2012

Setkání seniorů MČ Praha 5 a Bratislava-Petžalka s žáky základních škol

Zatím není potvrzeno, že slovenský partner grant získal.

8. – 11. 11. 2012

Turnaj ve futsalu pro zaměstnance úřadů partnerských měst v Trogiru

 

ad 5)

Ing. O. Velek informoval členy komise o dvou nových projektech ERA, které neřeší Oddělení

řízení projektů.

 

Projekt BICY

Nadnárodní projekt zaměřený na mobilitu ve střední Evropě a rozšiřování využití bicyklu jako

dopravního prostředku. Projektové konsorcium je tvořeno 11 partnery z Rakouska, ČR,

Německa, Slovinska, Maďarska, Itálie a Slovenska.

Ing. O. Velek bude informovat komisi o výběru řešitele projektu. Úkolem řešitele bude

zdokumentovat problematická místa v cyklistické dopravě a zpracovat odhad financování.

V případě získání grantu bude MČ Praha 5 sama financovat některá z vytipovaných

problematických míst na svém území.

 

Transparentnost radnice Praha 5

Projekt Nadace OSF (Open society fund) byl projednáván na Komisi pro transparentní a

otevřenou veřejnou správu. Předseda této komise Ing. O. Velek byl pověřen poslat žádost o

grant.

 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 19.00 hodin.

 

 

 

     Zapsala:  D. Szennaiová

      Tel.linka: 897

 

 

 

 

 

 

 

Předsedkyně:

Mgr. Martina Atlasová