Zápis z 9. KOAaM ze dne 28.4.2008

29/04/2008

                                                                                                                                                                 

 

Z Á P I S 

 

z  9.  zasedání komise obchodních aktivit a majetku

konané dne : 28.4. 2008

 

 

Počet členů  KOA a M        13

Přítomno:                              7                                                   

Omluveno:                            5                           

Hlasování:         pro  /   proti  /   zdržel se 

 

Stanovisko KOAaM:  v případě závěru – 1. ODLOŽENO – k doplnění  informací.

                                                                   2. STAŽENO z programu – bod zrušen !

 

Č Á S T   MAJETKOVÁ

 

9/01/2008

 

Žádost:  Výběr zhotovitelů oprav domů MČ P5 dle plánu oprav na rok 2008 shodně s návrhy hodnotících komisí.

 

Žadatel:  OSM

 

Předkládá: Odbor správy majetku – p. Miroslav Cejnar

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Schválit:

  1.             Výběr zhotovitelů dle plánu oprav roku 2008

                  

                  Oprava, výměna oken do dvora a oprava dvorní fasády včetně uličního soklu a nátěru domu Plzeňská 951/125, Praha 5 zhotovitel ISCO s.r.o. v částce  2, 715.132,- Kč vč. DPH

 

                   Oprava, výměna oken do dvora a oprava dvorní fasády včetně uličního soklu a nátěru domu Plzeňská 950/127, Praha 5 – zhotovitel OPREKO – Josef Šebesta v částce

                  2, 685.813,- Kč vč. DPH

 

                  Oprava, výměna oken do dvora a oprava dvorní fasády včetně uličního soklu a nátěru domu Plzeňská 949/129, Praha 5 zhotovitel SW MONT s.r.o. v částce  2,584.001,- Kč vč. DPH

 

                  Oprava, výměna oken do dvora a oprava dvorní fasády včetně uličního soklu s nátěru domu Plzeňská 948/129a, Praha 5 zhotovitel SW MONT s.r.o. v částce  2, 584.021,- Kč vč. DPH

 

                  Oprava, výměna oken do dvora a oprava dvorní fasády včetně uličního soklu a nátěru domu Plzeňská 947/129b, Praha 5 zhotovitel OPREKO – Josef  Šebesta v částce

                    3, 104.820,- Kč vč. DPH.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

9/02/2008

 

Žádost:  Stanovisko k prodeji nebo pronájmu pozemku parc. č. 1671, k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem sloučení s pozemky ve vlastnictví žadatele.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            Nesouhlasit:

1.                         se záměrem úplatného převodu pozemku parc. č. 1671 v k.ú. Hlubočepy z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem sloučení s pozemky parc. č. 887/1, 887/5 a 887/4, k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví žadatele z důvodu negativního stanoviska OÚR ÚMČ Praha 5

 

II.                        Nesouhlasit:

1.      se záměrem pronájmu pozemku (event. jeho části) parc. č. 1671 v k.ú. Hlubočepy ve  vlastnictví obce hl. m. Prahy vlastníkům sousedních pozemku parc. č. 887/1, 887/5 a 887/4, k.ú. Hlubočepy.

5/0/0

 

 

9/03/2008

 

Žádost:  Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2107/4, k.ú. Košíře z vlastnictví obce hl. m. Prahy za účelem scelení s pozemky ve vlastnictví žadatelů.

 

Žadatel:  OOA MHMP

 

Předkládá: Odbor správy majetku – pí.Marcela Končolová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ:

I.            souhlasit:

1.                se záměrem úplatného převodu části pozemku parc. č. 2107/4, k.ú. Košíře o výměře cca 50 m2 nezbytné pro vjezd do garáže žadatelů a zbylou část pozemku ponechat pro uliční koridor.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST  OBCHODNÍCH  AKTIVIT

 

 

OA 9/01/2008

 

Žádost:  Žádost o pronájem části pozemku č. parc. 386/1 v k.ú. Motol občanskému sdružení OSA PANDA – PRAHA.

 

Žadatel: sdružení OSA PANDA – PRAHA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.            Schválit::

    1.           záměr pronájmu části pozemku č. parc. 386/1 o výměře 3.300 m2 občanskému sdružení OSA PANDA-PRAHA, se sídlem Praha 4, Za Zelenou liškou 10, IČ 27028429 za cenu 10,- Kč/m2/rok, tj. za 33.000,- Kč/rok na dobu určitou 5 let.

5/0/0

 

 

OA 8/02/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4688/1 v k.ú. Smíchov spoluvlastníkům.

 

Žadatel:  spoluvlastníci pozemku

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                        Souhlasit:

1.               se záměrem prodeje id. 87/216 pozemku č. parc. 4688/1 v k.ú. Smíchov o celkové výměře 84 m2 tj. 33,83 m2 za 2.000,- Kč/m2 tj. 67.660,- Kč spoluvlastníkům manželům Doležalovým, bytem Praha 5, Podbělohorská 2879/39.

5/0/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA 9/03/2008

 

Žádost:  Záměr prodeje části pozemku č. parc. 1699 vlastníkovi přilehlého domu č.p. 983 v k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  spoluvlastníci domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                    Souhlasit:

         se záměrem prodeje části pozemku č. parc. 1699 o výměře 365 m2 vlastníkovi domu čp. 983 – spol. Vejražkova 983 s.r.o., se sídlem Praha 5, Vejražkova 983/4, PSČ 150 00, IČ 26718260 za cenu 800,- Kč/m2 tj. 292.000,- Kč.

5/0/0

 

OA 9/04/2008

 

Žádost:  Zrušení usnesení RMČ Praha 5 č. 32/1160/2007 ze dne 11.9.2007.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Zrušit:

  1.            usnesení RMČ   Praha 5 č. 32/1160/2007 ze dne 11.9.2007 kde bylo schváleno:

                : rozšíření nájemní smlouvy uzavřené dne 7.8.1996 s MUDr. Annou Navrátilovou na pronájem části nebytových prostor umístěných ve 2. patře budovy A objektu Polikliniky Barrandov, Krškova 807 o celkové výměře 51,18 m2 o společnost Lyngen s.r.o. jako druhého nájemce k 1.9.2007

                : udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Lyngen s.r.o. na adrese Krškova 807, Praha 5

5/0/0

 

 

OA 9/05/2008

 

Žádost:  Nám. 14. října 3/83 – uzavření nájemní smlouvy se společností AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Slavíčkova 1a, Brno, IČ: 44012373.

 

Žadatel:  společnost AHOLD Czech Republic, a.s.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu

  

 

 

OA 9/06/2008

 

Žádost:  Pod Žvahovem 5/463 – záměr pronájmu „Kubánského pavilonu“ pro firmu Danilo Česal – Restaurátorská huť Dantík, se sídlem Noutonická 527/9, Praha 5, IČ: 15315118.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.           záměr pronájmu objektu „Kubánského pavilonu“ umístěného v areálu Pod Žvahovem 5/463, k.ú. Hlubočepy pro firmu Danilo Česal – Restaurátorská huť Dantík, se sídlem Noutonická 537/9, Praha 5, IČ: 15318118.

5/0/0

 

OA 9/07/2008

 

Žádost:  Záměr pronájmu části pozemku č. parc. 1699 vlastníkovi přilehlého domu čp. 984 v k.ú. Košíře.

 

Žadatel:  vlastník domu

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Souhlasit:

  1.           se záměrem pronájmu části pozemku č. parc. 1699 o výměře 486 m2 vlastníkovi domu čp. 984 – spol. Vejražkova 984/2 s.r.o., se sídlem Praha 5, Vejražkova 984/2, PSČ 150 00, IČ: 26509776 za cenu 85,- Kč/m2 tj. 41.310,- Kč ročně.

5/0/0

 

 

OA 9/08/2008

 

Žádost: Strakonická 1b, záměr na odkoupení id. 1/3 domu čp. 2582, k.ú. Smíchov.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Jiřina Bělohlávková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Souhlasit:

  1.           se záměrem na odkoupení id. 1/3 domu čp. 2582, k.ú. Smíchov, Strakonická 1b od spoluvlastnice Evy Frein za kupní cenu 1,266.000,- Kč.

4/0/0

 

 

 

 

 

OA 9/09/2008

 

Žádost: Žádost o pronájem pozemku č. parc. 1247 v k.ú. Smíchov jako zařízení staveniště firmě WALCO CZ, spol. s.r.o.

 

Žadatel:  f. WALCO CZ, spol. s r.o.

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Pavla Synková

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

  I.            Schválit:

  1.            záměr pronájmu pozemku č. parc. 1247 v k.ú. Smíchov o výměře 543 m2 pro zařízení staveniště stavby „Rekonstrukce Radlického sběrače“ firmě WALCO CZ, spol. s r.o. se sídlem Praha 8, Turnovská 492/2 IČO 25640623 na 6 měsíců s možností prodloužení za cenu 250,- Kč/m2/rok tj. 67.875,- Kč + DPH za období 6 měsíců.

4/0/0

 

 

NP 9/01/2008

 

Žádost:  NP – Na Bělidle 36/297, Praha 5 – Smíchov, Jaroslav Tačner, nová nájemní smlouva.

 

Žadatel:  nájemce NP

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu

 

NP 9/02/2008

 

Žádost:  NP – Lumiérů 13/453, Praha 5 – Hlubočepy, Acer Zahradníci, s.r.o., návrh na ukončení nájmu dohodou.

 

Žadatel:  OOA

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – pí. Lenka Holubová

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.                     Schválit:

1.                      ukončení nájmu NP Lumiérů 13/453, Praha 5 – Hlubočepy dohodou k 30.4.2008 s nájemcem firmou Acer Zahradníci, s.r.o., IČ 25978241.

II.                Pověřit:

1.                    AK JUDr. Lenku Lamprechtovou k zastupování MČ Praha 5 v insolvenčním řízení a uplatnění pohledávky MČ Praha 5 s příslušenstvím vůči Acer Zahradníci, s.r.o. u insolvenčního správce.

4/0/0

 

Na stůl:

 

 9/04/2008

 

Žádost:  Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 36/0/OSS/07 o podnájmu části nemovitosti týkající se prodloužení doby podnájmu 6 parkovacích míst.

 

Žadatel:  OSS

 

Předkládá: Odbor správy služeb–  ing. Libor Kadlec

 

Stanovisko KOAa M:

   KOAaM doporučuje RMČ :

I.              Schválit:

1.           dodatek č. 1 ke smlouvě č. 36/0/OSS/07 o podnájmu části nemovitosti týkající se prodloužení doby podnájmu 6 parkovacích míst. Náklady spojené s pronájmem 6 parkovacích míst budou hrazeny z kapitoly  0912, § 6171, položky 5164 – Nájemné v celkové výši 129. 600,- Kč ročně s DPH a byly zahrnuty do rozpočtu pro rok 2008.

5/0/0

 

OA 9/10/2008

 

Žádost: Na Hřebenkách 3a/2765, k.ú. Smíchov – uzavření  nájemní smlouvy s Mgr. Kamilou Benešovou, Na Farkáně I 130/5, Praha 5, IČ: 74684621 ke zřízení soukromé jazykové školky Magic Rainbow pro děti předškolního věku.

 

Žadatel:  Mgr. Kamila Benešová

 

Předkládá: Odbor obchodních aktivit – sl. Veronika Vachtová

 

Stanovisko KOAa M:

   Materiál stažen z programu

 4/0/0

 

 

10. KOAaM se koná dne :  12.5.2008  v 16 hodin, 6 patro – velká zasedací místnost RMČ č. 614.

 

Začátek zasedání KOAaM v 16 hod.

Konec zasedání KOAaM v 17,30 hod.

 

 

 

Za správnost zápisu:                             Ověřil:                   V Praze dne: 29.4.2008

Jiřina Zavadilová                      ing. Petr  H O R Á K

za KOAaM                                    zástupce starosty

 

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě